Navigacija

Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in 2005 (ZIPRS0405)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 130-5512/2003, stran 18516 DATUM OBJAVE: 23.12.2003

VELJAVNOST: od 24.12.2003 / UPORABA: od 1.1.2004

RS 130-5512/2003

Verzija 4 / 4

Čistopis se uporablja od 25.10.2005 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 5.4.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 130/03, 61/05, 90/05 - ZFO-B

Časovnica

Na današnji dan, 5.4.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 25.10.2005
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

5512. Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in 2005 (ZIPRS0405)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in 2005 (ZIPRS0405)

 
Razglašam zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in 2005 (ZIPRS0405), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 12. decembra 2003.
 
Št. 001-22-118/03
 
Ljubljana, dne 22. decembra 2003
 
Predsednik Republike Slovenije dr. Janez Drnovšek l. r.
 

Z A K O N
O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETI 2004 IN 2005 (ZIPRS0405)

 

1. SPLOŠNI DOLOČBI

 

1. člen

(vsebina zakona)

 
(1)
S tem zakonom se za spremembe proračuna Republike Slovenije za leto 2004 in proračun Republike Slovenije za leto 2005 določajo struktura posebnega dela proračuna, posebnosti izvrševanja proračuna, obseg zadolževanja in poroštev države ter javnega sektorja na ravni države, posebnosti razpolaganja s sredstvi za plače in sredstvi EU skladov, določa znesek primerne porabe na prebivalca, zagotavljanje dodatnih prihodkov občinam, usklajevanje pogodbenih obveznosti ter določenih transferov posameznikom in gospodinjstvom in urejajo druga vprašanja, povezana z izvrševanjem proračuna.
 
(2)
Določbe tega zakona se uporabljajo v letih 2004 in 2005, razen če ni za posamezni proračun urejeno drugače.
 

2. člen

(pomen uporabljenih pojmov)

 
(1)
Pojmi iz 3. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/2000, 79/01 in 30/02; v nadaljevanju: ZJF) imajo po tem zakonu enak pomen.
 
(2)
Posamezni, v tem zakonu uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
 
1.
proračun po tem zakonu so: spremembe proračuna Republike Slovenije, proračun Republike Slovenije ali rebalans proračuna Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: proračun);
 
2.
neposredni uporabnik je neposredni uporabnik proračuna Republike Slovenije;
 
3.
predlagatelji finančnih načrtov so predlagatelji finančnih načrtov, ki so tako določeni v drugem odstavku 19. člena ZJF in drugi samostojni neposredni uporabniki, ki so zajeti v navedenem členu ZJF, pa niso navedeni v drugem odstavku 19. člena ZJF;
 
4.
področja proračunske porabe so področja, na katerih država deluje oziroma nudi storitve in v katera so, upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Področja proračunske porabe so določena s predpisano programsko klasifikacijo izdatkov državnega proračuna;
 
5.
glavni program je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni programi so določeni s predpisano programsko klasifikacijo izdatkov državnega proračuna. Glavni program ima določene splošne cilje, s katerimi se izvajajo cilji področja proračunske porabe in na katerega se nanašajo kazalci učinkovitosti ter uspešnosti;
 
6.
podprogram je program, ki je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem načrtu praviloma enega neposrednega uporabnika. Podprogram ima jasno določene specifične cilje in kazalce učinkovitosti ter uspešnosti in z njim se izvajajo cilji glavnega programa;
 
7.
proračunska postavka (v nadaljnjem besedilu: postavka) je del podprograma, ki prikazuje celoto ali del aktivnosti, projekta ali ekonomski namen porabe sredstev iz delovnega področja enega neposrednega uporabnika;
 
8.
postavka – podskupina kontov je del postavke, ki v skladu s predpisanim kontnim načrtom okvirno določa ekonomski namen dela izdatkov postavke;
 
9.
postavka – konto je del postavke, ki v skladu s predpisanim kontnim načrtom natančno določa ekonomski namen izdatkov postavke in je temeljna enota za izvrševanje proračuna;
 
10.
pravica porabe je pravica neposrednega uporabnika, da prevzema in plačuje obveznosti v breme sredstev na določeni proračunski postavki – kontu;
 
11.
obveznosti v breme proračunov prihodnjih let so obveznosti, ki zapadejo v plačilo v breme proračunov prihodnjih let in so prevzete v skladu z 51. členom ZJF in tem zakonom;
 
12.
namensko prejeta sredstva iz Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: namenska sredstva EU) so prihodki, ki jih država prejeme iz proračuna Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) za: skupno kmetijsko politiko, strukturno in kohezijsko politiko ter izvajanje notranjih politik (v nadaljnjem besedilu: skupne evropske politike);
 
13.
postavke slovenske udeležbe so postavke, na katerih se zagotavljajo pravice porabe za sofinanciranje programov skupnih evropskih politik;
 
14.
postavke namenskih sredstev EU so postavke, na katerih se zagotavljajo pravice porabe za financiranje programov skupnih evropskih politik;
 
15.
predpristopne pomoči so prihodki, ki jih država prejeme iz proračuna EU za programe, do katerih je upravičena kot kandidatka za vstop v EU;
 
16.
postavke slovenske soudeležbe so postavke, na katerih se zagotavljajo pravice porabe za sofinanciranje programov, kateri se financirajo iz predpristopnih pomoči;
 
17.
postavke predpristopnih pomoči so postavke, na katerih se zagotavljajo pravice porabe za financiranje programov iz predpristopnih pomoči;
 
18.
plačni konti so konti iz: podskupine kontov 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim ter 401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost in konto 4028 – Davek na izplačane plače;
 
19.
javna infrastruktura so objekti in omrežja, ki služijo za izvajanje javnih služb ali javnih gospodarskih služb ter druga omrežja in objekti v javni rabi, ki so v lasti države oziroma občine, če ni z zakonom drugače določeno;
 
20.
fiskalni stabilizator je dodatno zadolževanje države o katerem odloča vlada, da zagotovi prejemke proračuna, če so realizirani prihodki nižji od načrtovanih, ali za povečane obveznosti države;
 
21.
vrednost projekta zajema vse izdatke za izvedbo projekta in je opredeljena v dokumentu o identifikaciji projekta ali drugem ustreznem izhodiščnem dokumentu kot ga opredeljuje Uredba o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja (Uradni list RS, št. 82/98, 86/98, 43/99, 79/99, 39/2000 in 102/2000 – popr.);
 
22.
evidenčni projekt je projekt ali skupina projektov, katerih vsebine pri načrtovanju proračuna niso znane in
 
23.
velike začetne tuje investicije so tuje investicije, kot so opredeljene s posebnimi predpisi.
 

2. STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

3. člen

(struktura proračuna)

 
(1)
V bilanci prihodkov in odhodkov se, poleg navedenih v 11. členu ZJF, izkazujejo tudi prihodki, ki obsegajo namenska sredstva EU ter odhodki, ki obsegajo plačila sredstev v proračun EU.
 
(2)
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele:
 
1.
področja proračunske porabe;
 
2.
glavne programe in
 
3.
podprograme.
 
(3)
Podprogram je razdeljen na postavke, te pa na podskupine kontov ter konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 
(4)
Posebni del proračuna se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, skladno z drugim in tretjim odstavkom tega člena, do ravni postavke – podskupine kontov.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window