Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 12-567/1996, stran 841 DATUM OBJAVE: 29.2.1996

VELJAVNOST: od 15.3.1996 / UPORABA: od 15.3.1996

RS 12-567/1996

Verzija 43 / 44

Čistopis se uporablja od 1.9.2023 do 31.8.2024. Status čistopisa na današnji dan, 27.2.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 12/96, 23/96, 22/00 - ZJS, 64/01, 101/01 - odl. US, 108/02, 34/03, 79/03, 65/05, 129/06, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 2/15 - odl. US, 47/15, 46/16, 49/16, 25/17 - ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 - ZZNŠPP, 141/22, 158/22 - ZDoh-2AA, 71/23

Časovnica

Na današnji dan, 27.2.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.9.2023
    DO 31.8.2024
 
 

567. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI)

 
Razglašam zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 6. februarja 1996.
 
Št. 001-22-19/96
 
Ljubljana, dne 14. februarja 1996.
 
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
 

Z A K O N
O ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA (ZOFVI)

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina zakona)

 
Ta zakon ureja pogoje za opravljanje ter določa način upravljanja in financiranja vzgoje in izobraževanja na področjih:
 
-
predšolske vzgoje,
 
-
osnovnošolskega izobraževanja,
 
-
vzgoje in izobraževanja otrok, mladoletnikov in mlajših polnoletnih oseb s posebnimi potrebami,
 
-
osnovnega glasbenega izobraževanja,
 
-
nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja,
 
-
srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja,
 
-
srednjega splošnega izobraževanja,
 
-
višjega strokovnega izobraževanja,
 
-
vzgoje in izobraževanja v domovih za učence in v dijaških domovih ter
 
-
izobraževanja odraslih.
 
Vsebino in postopek sprejemanja programov za predšolske otroke in njeno financiranje ter izobrazbene pogoje in delovno obveznost strokovnih delavcev vrtca določa zakon.
 
Za vrtce oziroma šole, ustanovljene za vzgojo in izobraževanje pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti, se uporabljajo določbe tega zakona in zakona, ki ureja posebne pravice italijanske in madžarske narodne skupnosti.
 
Za vrtce, šole in druge zavode za vzgojo in izobraževanje otrok, mladoletnikov in mlajših polnoletnih oseb s posebnimi potrebami, ki potrebujejo prilagojene programe za predšolske otroke, prilagojene izobraževalne programe ter vzgojni ali posebni program vzgoje in izobraževanja (v nadaljnjem besedilu: otroci in mladostniki s posebnimi potrebami) se uporabljajo določbe, ki veljajo za vrtce oziroma šole, če z zakonom ni drugače določeno.
 
Za izobraževanje odraslih, za domove za učence in dijaške domove se uporabljajo določbe tega zakona, ki veljajo za šole, če z zakonom ni drugače določeno.
 

2. člen

(cilji vzgoje in izobraževanja)

 
Cilji sistema vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji so:
 
-
zagotavljanje optimalnega razvoja posameznika ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, rasno, etnično in narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo oziroma invalidnost,
 
-
vzgajanje za medsebojno strpnost, razvijanje zavesti o enakopravnosti spolov, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi, spoštovanje otrokovih in človekovih pravic in temeljnih svoboščin, razvijanje enakih možnosti obeh spolov ter s tem razvijanje sposobnosti za življenje v demokratični družbi,
 
-
razvijanje jezikovnih zmožnosti in sposobnosti in ozaveščanje položaja slovenskega jezika kot jezika države Slovenije; na območjih, ki so opredeljena kot narodno mešana, pa ob slovenskem jeziku tudi ohranjanje in razvijanje italijanskega in madžarskega jezika,
 
-
zagotavljanje kakovostne izobrazbe,
 
-
negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje neodvisnega mišljenja,
 
-
spodbujanje zavesti o integriteti posameznika,
 
-
razvijanje zavesti o državni pripadnosti in nacionalni identiteti in vedenja o zgodovini Slovenije in njeni kulturi. Vzgojno-izobraževalni zavodi razvijajo zavest o državni pripadnosti in nacionalni identiteti z obeleževanjem državnih praznikov, katerega sestavni del je izvedba himne Republike Slovenije in z drugimi dejavnostmi. Vzgojno-izobraževalni zavodi imajo stalno izobešeno zastavo Republike Slovenije, na območjih, kjer živita italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, se izobesi tudi zastavo narodne skupnosti,
 
-
omogočanje vključevanja v procese evropskega povezovanja,
 
-
uveljavljanje možnosti izbire na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja,
 
-
omogočanje vzgoje in izobraževanja, ki ustreza stopnji razvoja in življenjski dobi posameznika,
 
-
zagotavljanje enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje na območjih s posebnimi razvojnimi problemi,
 
-
zagotavljanje enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje otrok iz socialno manj spodbudnih okolij,
 
-
zagotavljanje enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje otrok, mladostnikov in odraslih s posebnimi potrebami,
 
-
vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v demokratično družbo, kar vključuje tudi globlje poznavanje in odgovoren odnos do sebe, svojega zdravja, do drugih ljudi, do svoje in drugih kultur, do naravnega in družbenega okolja, do prihodnjih generacij,
 
-
vzgajanje in izobraževanje s poudarkom na slovenski kulturi in evropskih vrednotah,
 
-
spodbujanje vseživljenjskega izobraževanja,
 
-
omogočanje splošne izobrazbe in pridobitve poklica vsemu prebivalstvu,
 
-
omogočanje čim višje ravni izobrazbe čim večjemu deležu prebivalstva ob ohranjanju že dosežene ravni zahtevnosti,
 
-
omogočanje razvoja in doseganje čim višje ravni ustvarjalnosti čim večjemu deležu prebivalstva.
 

2.a člen

(varno in spodbudno učno okolje)

 
V vrtcih, šolah in drugih zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami se v skladu s cilji iz prejšnjega člena zagotovi varno in spodbudno učno okolje, kjer je prepovedano telesno kaznovanje otrok in vsakršna druga oblika nasilja nad in med otroki in neenakopravna obravnava, ki bi temeljila na spolu, spolni usmerjenosti, socialnem in kulturnem poreklu, veroizpovedi, rasni, etnični in narodni pripadnosti ter posebnosti v telesnem in duševnem razvoju.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window