Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških (ZP-L)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 31-1439/2000, stran 3772 DATUM OBJAVE: 7.4.2000

VELJAVNOST: od 8.4.2000 / UPORABA: od 8.4.2000

RS 31-1439/2000

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 8.4.2000 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 17.9.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 31/00

Časovnica

Na današnji dan, 17.9.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 8.4.2000
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1439. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških (ZP-L)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških (ZP-L)

 
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških (ZP-L), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 22. marca 2000.
 
001-22-51/00
 
Ljubljana, dne 30. marca 2000.
 
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PREKRŠKIH (ZP-L)

 

1. člen

 
V zakonu o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83 – popravek, 42/85, 2/86 – popravek, 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 6/96 – odločba US, 35/97, 73/97 – odločba US, 87/97 in 73/98) se v 7. členu doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
 
(3)
"Pod pogoji in na način, določen s tem zakonom, se lahko namesto vložitve predloga za uvedbo postopka o prekršku oziroma namesto izreka denarne kazni takoj na kraju prekrška storilcu prekrška izreče opozorilo".
 

2. člen

 
V 25. členu se v tretjem odstavku za besedo "okolja," doda besedilo "predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu ter delovnih razmerij".
 
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
 
(5)
"Z odlokom občinskega sveta se lahko predpiše samo denarna kazen v določenem znesku:
 
1.
za posameznika do 60.000 tolarjev;
 
2.
za pravno osebo do 200.000 tolarjev;
 
3.
za posameznika, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, do 150.000 tolarjev;
 
4.
za odgovorno osebo pravne osebe do 60.000 tolarjev."
 
Sedmi, osmi in deveti odstavek se nadomestijo z novima sedmim in osmim odstavkom, ki se glasita:
 
(7)
"Denarne kazni, plačane za prekrške, ki so predpisani z občinskim odlokom, so prihodek občine katere predpis je bil kršen.
 
(8)
Prihodek iz prejšnjega odstavka se v primerih, ko je postopek o prekršku vodil državni organ, zmanjša za materialne stroške, ki jih ima državni organ z vodenjem postopka. Višino in način izračunavanja materialnih stroškov predpiše Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za pravosodje in ministra, pristojnega za finance."
 

3. člen

 
V 29.a členu se v tretjem odstavku besedi "storilcu prekrška" nadomestita z besedilom "vozniku motornega vozila, ki stori prekršek".
 
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
 
(5)
"Odločbo, s katero se izreče kazen prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, izda tisti sodnik za prekrške, ki je odločal o prekršku, zaradi katerega je storilec dosegel sedem oziroma osemnajst kazenskih točk po zakonu, ki ureja varnost cestnega prometa."
 
Za dosedanjim petim odstavkom, ki postane šesti odstavek, se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
 
(7)
"Sodnik za prekrške mora pravnomočno odločbo, s katero je izrekel kazen prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, po uradni dolžnosti poslati pristojnemu upravnemu organu, ki je vozniško dovoljenje izdal."
 
Dosedanji šesti odstavek postane osmi odstavek.
 
Dosedanja sedmi in osmi odstavek se črtata.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window