Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1A)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 86-3853/2004, stran 10470 DATUM OBJAVE: 5.8.2004

VELJAVNOST: od 6.8.2004 / UPORABA: od 1.1.2005

RS 86-3853/2004

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.1.2005 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 16.6.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 86/04

Časovnica

Na današnji dan, 16.6.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.1.2005
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3853. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1A)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1A)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 15. julija 2004.
 
001-22-165/04
 
Ljubljana, dne 23. julija 2004.
 
dr. Janez Drnovšek l. r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PREKRŠKIH (ZP-1A)

 

1. člen

 
V Zakonu o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03) se za 129. členom doda nova 10.a točka z naslovom "Skrajšani postopek" in nov 129.a člen, ki se glasi:
 

129.a člen

"Odločanje in izdaja sodbe v skrajšanem postopku

 
(1)
Če sodnik, ki vodi postopek o prekršku, na podlagi obdolžilnega predloga ter vsebine dokazov, ki so priloženi obdolžilnemu predlogu, spozna, da je obdolženec storil prekršek, lahko odloči brez zaslišanja obdolženca.
 
(2)
V skrajšanem postopku se smejo za prekršek izreči globa oziroma opomin, ob globi pa tudi stranske sankcije kazenskih točk v cestnem prometu, prepovedi vožnje motornih vozil in odvzema predmetov. Stranska sankcija kazenskih točk v cestnem prometu se ne sme izreči v številu, za katero se po določbah tretjega in četrtega odstavka 22. člena tega zakona izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja.
 
(3)
Sodba, izdana v skrajšanem postopku, obsega sestavine iz 135. člena tega zakona. V obrazložitvi sodbe se navedejo le dokazi iz obdolžilnega predloga, katerih vsebina opravičuje odločanje po skrajšanem postopku, ter okoliščine, ki so bile upoštevane pri izbiri in odmeri sankcij.
 
(4)
Obdolžencu se hkrati s sodbo, izdano v skrajšanem postopku, vroči tudi obdolžilni predlog.
 
(5)
Proti sodbi, izdani v skrajšanem postopku, lahko vložijo obdolženec, njegov zakoniti zastopnik oziroma zagovornik ter predlagatelj postopka v osmih dneh od vročitve ugovor v korist obdolženca. Predlagatelj lahko vloži ugovor tudi v škodo obdolženca.
 
(6)
Ugovor se vloži pisno. Vsebovati mora le navedbo sodbe, izdane v skrajšanem postopku, in podpis vložnika. Obdolženec in predlagatelj postopka se lahko odpovesta pravici do ugovora po prejemu sodbe, izdane v skrajšanem postopku, do konca roka za vložitev ugovora, vložen ugovor pa lahko umakneta do izdaje sklepa o razveljavitvi sodbe, izdane v skrajšanem postopku. Odpovedi pravici do ugovora in umika ugovora ni mogoče preklicati.
 
(7)
Prepozen ali nedovoljen ugovor s sklepom zavrže sodišče, ki je izdalo sodbo o kaznovalnem nalogu. Proti sklepu, s katerim se ugovor zavrže, je dovoljena pritožba.
 
(8)
Če je bil ugovor vložen pravočasno, sodišče s sklepom razveljavi sodbo, izdano v skrajšanem postopku, in nadaljuje redni sodni postopek.
 
(9)
Če je bila sodba, izdana v skrajšanem postopku, razveljavljena le na ugovor v obdolženčevo korist, nova sodba o prekršku ne sme biti v škodo obdolžencu glede pravne presoje prekrška in sankcije za prekršek.
 
(10)
V skrajšanem postopku ni mogoče odločati, če je vložena zahteva za sodno varstvo.".
 

2. člen

 
V prvem odstavku 155. člena se v 3. točki za besedama "69. člena" doda besedilo "ter prvega odstavka 129.a člena", v 7. točki pa pred besedo "enajstega" doda besedilo "devetega odstavka 129.a člena in".

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window