Navigacija

Zakon o ukrepih za odpravo posledic določenih zemeljskih plazov večjega obsega iz let 2000 in 2001 (ZUOPZP)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 21-913/2002, stran 1592 DATUM OBJAVE: 11.3.2002

VELJAVNOST: od 12.3.2002 / UPORABA: od 12.3.2002

RS 21-913/2002

Verzija 4 / 4

Čistopis se uporablja od 15.1.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 17.10.2019: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 21/02, 98/05, 80/10 - ZUPUDPP, 109/12

Časovnica

Na današnji dan, 17.10.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 15.1.2013
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

913. Zakon o ukrepih za odpravo posledic določenih zemeljskih plazov večjega obsega iz let 2000 in 2001 (ZUOPZP)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi zakona o ukrepih za odpravo posledic določenih zemeljskih plazov večjega obsega iz let 2000 in 2001 (ZUOPZP)

 
Razglašam zakon o ukrepih za odpravo posledic določenih zemeljskih plazov večjega obsega iz let 2000 in 2001 (ZUOPZP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 1. marca 2002.
 
Št. 001-22-25/02
 
Ljubljana, dne 11. marca 2002.
 
Predsednik Republike Slovenije Milan Kučan l. r.
 

Z A K O N
O UKREPIH ZA ODPRAVO POSLEDIC DOLOČENIH ZEMELJSKIH PLAZOV VEČJEGA OBSEGA IZ LET 2000 IN 2001 (ZUOPZP)

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 
(1)
Ta zakon določa obliko in način financiranja in dodeljevanja sredstev državne pomoči v zvezi z izvajanjem ukrepov za odpravo posledic, preprečitev širjenja in ustalitev zemeljskih plazov na vplivnem območju določenih plazov večjega obsega in ureja vprašanja povezana s pridobivanjem nepremičnin, pripravo in sprejemom lokacijskega načrta in izdajo enotnega dovoljenja za gradnjo objektov na vplivnem območju teh plazov.
 
(2)
Plazovi večjega obsega po tem zakonu so plazovi, ki jih je kot plazove večjega obsega določila komisija iz 3. člena na predlog strokovnega odbora iz 4. člena zakona o ukrepih za odpravo posledic plazu Stože v Občini Bovec in plazov večjega obsega, nastalih na območju Republike Slovenije po 15. oktobru 2000 (Uradni list RS, št. 124/00).
 
(3)
Plazovi večjega obsega iz prejšnjega odstavka so:
 
-
Stovže v Občini Bovec,
 
-
Slano blato v Občini Ajdovščina,
 
-
Macesnikov plaz v Občini Solčava,
 
-
plaz Podmark v Občini Šempeter Vrtojba,
 
-
plaz Strug v Občini Kobarid in
 
-
plazišče Gradišče-Šmihelj v Občini Nova Gorica.
 
(4)
Vplivno območje plazu večjega obsega je območje, na katerem je zaradi neposredne ogroženosti ali zaradi posrednih posledic zemeljskega plazu omejena raba prostora.
 
(5)
Ukrepi za odpravo posledic, preprečitev širjenja in ustalitev zemeljskih plazov na vplivnem območju plazov so:
 
1.
preprečitev širjenja in ustalitev zemeljskega plazu z izgradnjo vodnogospodarskih in geotehničnih objektov (v nadaljnjem besedilu: objekti vodnogospodarske infrastrukture) in
 
2.
zagotovitev obnove ali nadomestne gradnje zaradi plazu poškodovanih objektov državne in lokalne infrastrukture, kulturnih spomenikov in objektov, namenjenih varstvu naravnih znamenitosti,
 
3.
zagotovitev obnove ali nadomestne gradnje stanovanjskih in gospodarskih objektov, ki jih je treba zaradi porušitve, poškodovanosti ali neposredne ogroženosti obnoviti ali odstraniti iz vplivnega območja zemeljskega plazu ali jih je treba odstraniti zaradi gradnje infrastrukturnih objektov iz prejšnjih točk tega odstavka.
 
(6)
Geotehnični objekti iz 1. točke prejšnjega odstavka so objekti za preprečitev širjenja in ustalitev zemeljskih plazov ter objekti za začasno ali trajno odlaganje zemljine, ki nastaja kot odpadni material pri gradnji ali obnovi objektov iz prejšnjega odstavka.
 
(7)
Ta zakon se ne nanaša na obnovo in nadomestno gradnjo objektov v lasti oseb zasebnega prava in objektov lokalne infrastrukture na vplivnem območju plazu Stože, ki se že izvajajo po določbah zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju (Uradni list RS, št. 45/98, 67/98, 110/99 in 59/01).
 
(9)
Postopki za izdajo dovoljenj za poseg v prostor po tem zakonu se v skladu z določbami Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in 14/05 – popr.) vodijo kot postopki za izdajo gradbenega dovoljenja.
 

II. OBSEG IN VIRI SREDSTEV

 

2. člen

 
(1)
Sredstva za izvedbo ukrepov za odpravo posledic, preprečitev širjenja in ustalitev zemeljskih plazov na vplivnem območju določenih plazov večjega obsega iz tretjega odstavka prejšnjega člena (v nadaljnjem besedilu: sredstva za izvajanje ukrepov) se zagotovijo v državnih proračunih Republike Slovenije v obdobju od leta 2002 do leta 2010.
 
(2)
V proračunu Republike Slovenije se sredstva za izvajanje ukrepov v letu 2002 zagotovijo v okviru sredstev proračunske rezerve v letu 2002 do višine 1.175,000.000 tolarjev.
 
(3)
Sredstva za izvajanje ukrepov v letih 2003 do 2010 so sredstva državnega proračuna v tem obdobju.
 
(4)
Višino sredstev za izvajanje ukrepov po tem zakonu se določi za vsak posamezni zemeljski plaz iz tretjega odstavka prejšnjega člena vsako proračunsko leto posebej na podlagi programa odprave posledic, preprečitev širjenja in ustalitev plazov večjega obsega po tem zakonu (v nadaljnjem besedilu: program odprave posledic plazov).
 
(5)
Ne glede na določbe prvega in tretjega odstavka tega člena se sredstva za izvajanje ukrepov zagotovijo tudi v državnih proračunih Republike Slovenije v obdobju od leta 2013 do leta 2020.
 

III. NAMEN PORABE IN POGOJI ZA DODELITEV SREDSTEV

 

3. člen

 
(1)
Sredstva za izvajanje ukrepov pridobi za obnovo infrastrukturnih objektov za to infrastrukturo pristojni državni organ.
 
(2)
Sredstva za izvajanje ukrepov se dodelijo občini kot poseben transfer z državne ravni za obnovo ali nadomestno gradnjo objektov, ki so:
 
-
del lokalne infrastrukture, za katero se sredstva za investicije in investicijsko vzdrževalna dela zagotavljajo v občinskem proračunu,
 
-
namenjeni izvajanju lokalne javne službe, ki se financira tudi iz sredstev občinskega proračuna,
 
-
v lasti občine in se njihovo vzdrževanje ali obnavljanje financira iz sredstev občinskega proračuna,
 
-
z aktom občine razglašeni za kulturni spomenik,
 
-
namenjeni varstvu naravne znamenitosti, razglašene z aktom občine, ali
 
-
namenjeni komunalni ureditvi stavbnih zemljišč za nadomestno gradnjo objektov, ki jih je treba zaradi porušitve, poškodovanosti ali neposredne ogroženosti odstraniti iz vplivnega območja zemeljskega plazu ali jih je treba odstraniti zaradi gradnje infrastrukturnih objektov.
 
(3)
Občini se dodelijo sredstva za izvajanje ukrepov, če je za obnovo ali nadomestno gradnjo objektov iz prejšnjega odstavka porabila svoja sredstva proračunske rezerve v višini 0,75% prejemkov proračuna v proračunskem letu, v katerem se izvajajo ukrepi po tem zakonu.
 
(4)
Sredstva za izvajanje ukrepov se dodelijo osebi zasebnega prava za obnovo zaradi zemeljskega plazu porušenih ali poškodovanih objektov, ki so v njeni lasti, ali za nadomestno gradnjo objektov, ki so v njeni lasti, če jih je treba zaradi ogroženosti odstraniti iz vplivnega območja zemeljskega plazu.
 
(5)
Pod pogoji, določenimi v 10. členu tega zakona pridobijo osebe zasebnega prava za obnovo ali nadomestno gradnjo stanovanjskih objektov posojila Stanovanjskega sklada Republike Slovenije.
 
(6)
Sredstva za izvajanje ukrepov se za obnovo ali nadomestno gradnjo pridobi oziroma se jih dodeli v višini, ki jo je potrdila vlada v programu odprave posledic plazov.
 
(7)
Za izvedbo obnove in nadomestne gradnje objektov iz drugega in četrtega odstavka tega člena je pristojno Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
 
(8)
Ministrstvo zagotovi svetovanje in pomoč pri načrtovanju in projektiranju upravičencem do sredstev za izvajanje ukrepov po tem zakonu ter gradbeni ter finančni nadzor pri obnovi in nadomestni gradnji objektov iz prejšnjih odstavkov v breme sredstev zagotovljenih po tem zakonu.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window