Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 70-2509/1994, stran 3911 DATUM OBJAVE: 11.11.1994

VELJAVNOST: od 26.11.1994 / UPORABA: od 26.11.1994

RS 70-2509/1994

Verzija 13 / 14

Čistopis se uporablja od 19.6.2024 do 18.7.2024. Status čistopisa na današnji dan, 21.6.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 70/94, 29/96, 67/02, 13/05, 30/06, 52/07, 40/12 - ZUJF, 4/16, 33/16 - PZ-F, 41/17 - PZ-G, 72/18, 45/24

Časovnica

Na današnji dan, 21.6.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 19.6.2024
    DO 18.7.2024
 
 

2509. Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena ter prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu

 
Razglašam Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 26. oktobra 1994.
 
Št. 012-01/94-137
 
Ljubljana, dne 3. novembra 1994.
 
Predsednik Republike Slovenije Milan Kučan l. r.
 

Z A K O N
O OBVEZNIH ZAVAROVANJIH V PROMETU

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 
Ta zakon ureja naslednja obvezna zavarovanja v prometu:
 
1.
zavarovanje potnikov v javnem prometu proti posledicam nesreče, razen potnikov v zračnem prometu;
 
2.
zavarovanje lastnika vozila proti odgovornosti za škodo, povzročeno tretjim osebam (zavarovanje avtomobilske odgovornosti);
 
3.
zavarovanje lastnika čolna proti odgovornosti za škodo, povzročeno tretjim osebam;
 
4.
zavarovanje lastnika zrakoplova proti odgovornosti za škodo, povzročeno tretjim osebam, potnikom, prtljagi in tovoru.
 
Obvezna zavarovanja lastnika zrakoplova iz 4. točke prejšnjega odstavka so urejena v Uredbi (ES) št. 785/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o zahtevah v zvezi z zavarovanjem za letalske prevoznike in operaterje (UL L št. 138, z dne 30. 4. 2004, str. 1, v nadaljnjem besedilu: Uredba 785/2004/ES), ta zakon pa vsebuje izvedbene določbe glede organov, organizacij in drugih pravnih oseb za nadzor ter izvedbene določbe glede odločanja o prekrških, glede škodnega sklada in drugih postopkovnih določb.
 
S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva 2009/103/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o zavarovanju civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil in o izvajanju obveznosti takšne odgovornosti (UL L št. 263 z dne 7. 10. 2009, str. 11), zadnjič spremenjena z Direktivo 2021/2118/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2021 o spremembi Direktive 2009/103/ES o zavarovanju civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil in o izvajanju obveznosti zavarovanja takšne odgovornosti (UL L št. 430 z dne 2. 12. 2021, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2009/103/ES).
 

1.a člen

 
Posamezni izrazi v tem zakonu imajo naslednji pomen:
 
1.
nesreča je dogodek, pri katerem je nastala škoda zaradi uporabe prometnega sredstva;
 
2.
prometno sredstvo je vozilo, zrakoplov in druga letalna naprava ter čoln;
 
3.
vozilo je, z izjemo invalidskih vozičkov, namenjenih izključno osebam s telesno oviranostjo:
 
a)
vsako motorno vozilo, ki je namenjeno za potovanje po kopnem in ga poganja zgolj mehanska moč, vendar ne vozi po tirih:
 
-
katerega največja konstrukcijsko določena hitrost je nad 25 km/h ali
 
-
katerega največja neto masa je nad 25 kg, največja konstrukcijsko določena hitrost pa nad 14 km/h;
 
b)
vsako priklopno vozilo, ki se uporablja skupaj z vozilom iz točke a), ne glede na to, ali je priklopljeno ali odklopljeno;
 
4.
uporaba vozila je vsaka uporaba vozila, ki je skladna s funkcijo vozila kot prevoznega sredstva v času nesreče, ne glede na značilnosti vozila in ne glede na zemljišče, na katerem se motorno vozilo uporablja, in ne glede na to, ali vozilo miruje ali se premika;
 
5.
oškodovanec oziroma oškodovanka (v nadaljnjem besedilu: oškodovanec) je oseba, ki ima pravico do odškodnine zaradi izgube ali poškodbe, ki so jo povzročila vozila in kot sta opredeljeni v prvem odstavku 15. člena tega zakona;
 
6.
matična država članica je matična država članica, kot je opredeljena v zakonu, ki ureja zavarovalništvo;
 
7.
zrakoplov je zrakoplov ali druga letalna naprava, za katero se uporablja Uredba 785/2004/ES;
 
8.
čoln je plovilo opredeljeno v 15. točki 3. člena pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 26/2001 in 21/2002);
 
9.
odgovornostna zavarovalnica je zavarovalnica, pri kateri je imel sklenjeno zavarovanje avtomobilske odgovornosti lastnik vozila, s katerim je bila povzročena nesreča;
 
10.
Splošna pravila so sporazum, s katerim se urejajo medsebojni odnosi med nacionalnimi zavarovalnimi biroji držav članic sistema zelene karte (UL L št. 192 z dne 31. 7. 2003, str. 27);
 
11.
Multilateralni sporazum je sporazum, ki ga med seboj sklenejo nacionalni zavarovalni biroji držav članic Evropskega gospodarskega prostora in drugih pridruženih držav in po katerem vsak nacionalni zavarovalni biro jamči za škode, ki nastanejo na njegovem ozemlju z uporabo vozil, ki izvirajo z ozemlja druge države podpisnice sporazuma, ne glede na to, ali so taka vozila zavarovana, ali ne (UL L št. 192 z dne 31. 7. 2003, str. 23).
 
Drugi izrazi in kratice, uporabljeni v tem zakonu v določbah, ki se nanašajo na zavarovanja v letalstvu, imajo enak pomen, kakor je določen v Uredbi 785/2004/ES.
 

2. člen

 
Lastnik prometnega sredstva mora zavarovanje, ki je po tem zakonu obvezno, skleniti, predno začne prometno sredstvo uporabljati v prometu in imeti veljavno zavarovanje, dokler je prometno sredstvo v uporabi.
 
Če je za prometno sredstvo predpisana registracija, sme organ, pristojen za registracijo, izdati prometno dovoljenje ali drugo ustrezno listino šele potem, ko lastnik prometnega sredstva, na ime katerega se bo prometno sredstvo registriralo, predloži dokaz, da je sklenil zavarovanje, ki je obvezno po tem zakonu.
 
Če je vozilo v skladu z določbami zakona, ki ureja motorna vozila, registrirano na uporabnika vozila, se določbe tega zakona, ki veljajo za lastnika vozila, smiselno uporabljajo tudi za uporabnika vozila.
 
Določbe tega zakona, ki veljajo za lastnika zrakoplova, se smiselno uporabljajo tudi za zakupnika ali uporabnika zrakoplova, letalskega prevoznika in operatorja zrakoplova.
 
V postopku izdaje operativne licence letalskega prevoznika, spričevala letalskega prevoznika in v postopku izdaje drugega spričevala oziroma dovoljenja, s katerim se dovoljuje opravljanje različnih komercialnih letalskih dejavnosti oziroma nekomercialnih letalskih aktivnosti, ki se izda v skladu z letalskimi predpisi, mora vložnik zahteve, ki želi pridobiti ustrezno listino, pred izdajo take listine predložiti pristojnemu organu dokazilo o ustreznem zavarovanju v skladu z Uredbo 785/2004/ES.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window