Navigacija

Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb (ZVKSES)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 18-776/2004, stran 1909 DATUM OBJAVE: 27.2.2004

VELJAVNOST: od 1.8.2004 / UPORABA: od 1.8.2004

RS 18-776/2004

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.8.2004 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 1.4.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 18/04

Časovnica

Na današnji dan, 1.4.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.8.2004
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

776. Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb (ZVKSES)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb (ZVKSES)

 
Razglašam Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb (ZVKSES), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 29. januarja 2004.
 
001-22-7/04
 
Ljubljana, dne 9. februarja 2004.
 
dr. Janez Drnovšek l. r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O VARSTVU KUPCEV STANOVANJ IN ENOSTANOVANJSKIH STAVB (ZVKSES)

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

Vsebina in namen zakona

 
(1)
Ta zakon določa pravila o prodaji stanovanj in enostanovanjskih stavb z namenom zaščititi končne kupce pred tveganjem neizpolnitve obveznosti investitorja oziroma vmesnega kupca kot prodajalca po prodajni pogodbi.
 
(2)
Skrbniške storitve, urejene v 2. poglavju tega zakona, se opravljajo z izključnim namenom zaščititi končne kupce pred tveganjem, da investitor oziroma vmesni kupec zaradi stečaja, plačilne nesposobnosti ali drugih razlogov ne bo izpolnil vseh obveznosti do končnih kupcev oziroma ne bo sposoben končnim kupcem vrniti plačanih obrokov kupnine v primeru razveze prodajnih pogodb.
 

2. člen

Uporabljeni pojmi in kratice

 
(1)
Pojmi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
 
1.
naslednji pojmi imajo enak pomen kot po SPZ:
 
-
zemljiškoknjižno dovolilo,
 
-
etažna lastnina,
 
2.
naslednji pojmi imajo enak pomen kot po ZZK-1:
 
-
zemljiška parcela,
 
-
identifikacijski znak zemljiške parcele in identifikacijski znak stavbe oziroma njenega posameznega dela,
 
3.
pojma stavba in gradnja imata enak pomen kot po ZGO-1,
 
4.
pojma zemljiški kataster in kataster stavb ter geodetsko podjetje imajo enak pomen kot po ZENDMPE,
 
5.
posamezni del stavbe je del stavbe, ki predstavlja samostojno funkcionalno celoto, primerno za samostojno uporabo in ki je lahko samostojen predmet etažne lastnine po SPZ,
 
6.
enostanovanjska stavba je nepremičnina, katere sestavina je stavba, ki tvori eno samo funkcionalno celoto,
 
7.
stavba z več posameznimi deli je stavba, ki obsega dva ali več posameznih delov,
 
8.
pojem upravnik ima enak pomen kot po SZ-1.
 
(2)
Kratice, uporabljene v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
 
1.
OZ je Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 83/2001),
 
2.
SPZ je Stvarnopravni zakonik (Uradni list RS, št. 87/2002),
 
3.
SZ-1 je Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/2003),
 
4.
ZBan je Zakon o bančništvu (Uradni list RS, št. 110/2003-UPB1).
 
5.
ZGO-1 je Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/2002),
 
6.
ZENDMPE je Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot (Uradni list RS, št. 52/2000, 87/2002-SPZ),
 
7.
ZN je Zakon o notariatu (Uradni list RS, št. 13/94, 48/94, 82/94, 41/95-odločba US, 83/2001-OZ),
 
8.
ZPlaP je Zakon o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 45/2003-UPB1),
 
9.
ZPPSL je Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list RS, št. 67/93, 74/94-odločba US, 8/96-odločba US, 25/97-ZJSRS, 39/97, 1/99-ZNIDC, 52/99, 42/2002-ZDR, 58/2003-ZZK-1),
 
10.
ZVPot je Zakon o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 14/2003-UPB1),
 
11.
ZZK-1 je Zakon o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/2003).
 
(3)
Kadar se ta zakon sklicuje na določbe drugih zakonov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
 
(4)
Kadar SPZ uporablja pojem zgradba, se pri uporabi določb tega zakona šteje, da uporablja pojem stavba.
 

3. člen

Investitor, vmesni kupec in končni kupec

 
(1)
Investitor oziroma investitorka (v nadaljnjem besedilu: investitor) po tem zakonu je oseba, ki je oziroma bo naročila ali izvajala gradnjo enostanovanjske stavbe oziroma stavbe z več posameznimi deli na zemljiški parceli, katere lastnik je oziroma na kateri ima stavbno pravico, z namenom, da enostanovanjsko stavbo oziroma posamezne dele stavbe, če gre za stavbo z več posameznimi deli, proda kupcem.
 
(2)
Vmesni kupec oziroma vmesna kupovalka (v nadaljnjem besedilu: vmesni kupec) po tem zakonu je oseba, ki od investitorja ali drugega vmesnega kupca kupi enostanovanjsko stavbo oziroma posamezne dele stavbe, če gre za stavbo z več posameznimi deli, z namenom nadaljnje prodaje, in ne z namenom uporabljati to stavbo oziroma posamezen del stavbe.
 
(3)
Končni kupec oziroma končna kupovalka (v nadaljnjem besedilu: končni kupec) po tem zakonu je oseba, ki od investitorja oziroma vmesnega kupca kupi enostanovanjsko stavbo oziroma posamezen del stavbe z več posameznimi deli, z namenom uporabljati to stavbo oziroma posamezen del stavbe.
 
(4)
Za uporabo enostanovanjske stavbe oziroma posameznega dela stavbe po drugem oziroma prejšnjem odstavku tega člena se šteje:
 
1.
uporaba za lastno bivanje lastnika ali za opravljanje njegove dejavnosti oziroma za bivanje ali za opravljanje dejavnosti drugih oseb, ki jim lastnik do preklica ali s podelitvijo osebne služnosti dovoli uporabo za te namene,
 
2.
oddaja v najem.
 

2. PRODAJA STANOVANJ IN ENOSTANOVANJSKIH STAVB POTROŠNIKOM

 

2.1. SPLOŠNE DOLOČBE

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window