Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 84-3703/2006, stran 9178 DATUM OBJAVE: 8.8.2006

VELJAVNOST: od 23.8.2006 do 23.4.2021 / UPORABA: od 23.8.2006 do 31.12.2022

RS 84-3703/2006

Verzija 26 / 26

Čistopis se uporablja od 1.1.2023 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 25.7.2024: NEAKTUALEN.

Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 18/14, 57/15, 103/15, 2/16, 35/17, 60/18, 68/18, 84/18, 49/20, 54/21, 44/22

Časovnica

Na današnji dan, 25.7.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • NEAKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.1.2023
    DO nadaljnjega
 
 
 

3703. Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

 
 
Na podlagi tretjega odstavka 17. člena, drugega odstavka 19. člena in petega odstavka 20. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD in 66/06) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

 

4. PRAVILA RAVNANJA PRI ZBIRANJU ODPADNE EMBALAŽE

 

4.2. Obveznosti izvajalca javne službe

 

19. člen

(plačilo za oddajo oziroma prevzem odpadne embalaže)

 
(7)
Če izvajalec javne službe odda odpadno embalažo izvajalcu obdelave v skladu s šestim odstavkom prejšnjega člena, stroške ravnanja z odpadno embalažo namesto družbe za ravnanje z odpadno embalažo začasno krije Republika Slovenija po predloženem računu izvajalca obdelave, vendar ne več kot 120 eurov na tono prevzete odpadne embalaže. V ta znesek je vključen davek na dodano vrednost.
 
(8)
Stroški ravnanja z odpadno embalažo iz prejšnjega odstavka obsegajo:
 
1.
stroške prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcu javne službe (npr. nakladanje in tehtanje prevzete odpadne embalaže ter podobna opravila pri prevzemanju odpadne embalaže),
 
2.
stroške prevoza odpadne embalaže od kraja predhodnega skladiščenja ali skladiščenja pri izvajalcu javne službe do kraja naprave za obdelavo izbranega izvajalca obdelave in
 
3.
stroške obdelave oddane odpadne embalaže, vključno s stroški priprave odpadne embalaže za nadaljnjo obdelavo, kot je npr. sortiranje.
 
(9)
Pri določanju višine stroškov obdelave iz 3. točke prejšnjega odstavka je treba upoštevati morebitno vrednost odpadne embalaže ali vrednost posameznih vrst embalažnega materiala v odpadni embalaži, ki nastanejo pri njeni obdelavi.
 
(10)
Izvajalca obdelave v primeru iz šestega odstavka prejšnjega člena izbere izvajalec javne službe, v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje.
 
(11)
Izvajalec obdelave ministrstvu pošlje račun za plačilo, in mu priloži:
 
1.
dokumentacijo o tehtanju prevzete odpadne embalaže, iz katere mora biti razvidna masa odpadne embalaže, prevzeta od posameznega izvajalca javne službe,
 
2.
dokumentacijo o tehtanju oddanih obdelanih odpadkov, iz katere je razvidna masa oddanih obdelanih odpadkov,
 
3.
podatke, ki omogočajo identifikacijo evidenčnega lista iz predpisa, ki ureja odpadke, na katerih je naveden kot prevzemnik odpadkov in se nanašajo na poslan račun,
 
4.
podatke, ki omogočajo identifikacijo evidenčnega lista iz predpisa, ki ureja odpadke, na katerih je naveden kot pošiljatelj odpadkov, in se nanašajo na poslan račun.
 
(12)
Ministrstvo preveri dokumentacijo in evidenčne liste iz 3. in 4. točke prejšnjega odstavka.
 
(13)
Ministrstvo na podlagi ugotovitve, da je predložena dokumentacija ustrezna in popolna, plača račun izvajalcu obdelave, izvajalca javne službe pa obvesti o plačilu.
 
(14)
Ministrstvo ne krije stroškov ravnanja z odpadno embalažo v delu, ki presega 120 eurov na tono prevzete odpadne embalaže.
 
(15)
Ministrstvo zavrne račun delno ali v celoti, če iz dokumentacije izhaja, da obdelava ni bila izvedena v skladu s to uredbo in predpisi, ki urejajo odpadke.
 
(16)
Republika Slovenija zahteva vračilo plačanih stroškov ravnanja z odpadno embalažo iz trinajstega odstavka tega člena od družb za ravnanje z odpadno embalažo, upoštevajoč obveznosti posamezne družbe.
 
  • topic_Varstvo_okolja
  • topic_Urejanje_prostora_in_varstvo_okolja
  • topic_NEGOSPODARSKE_DEJAVNOSTI
  • topic_TFL_Register_predpisov_iz_davčno-finančnega_področja
 
00719-59/2006/6
 
Ljubljana, dne 27. julija 2006
 
EVA 2005-2511-0003
 
Vlada Republike Slovenije Janez Janša l.r. Predsednik
 
 

Prehodne in končne določbe sprememb tega predpisa

 
Uredba o embalaži in odpadni embalaži, Uradni list RS 54-1053/2021, vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
 

53. člen

(evidenca proizvajalcev)

 
(1)
Evidenca oseb, ki dajejo embalažo v promet, vzpostavljena na podlagi 10.a člena Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18, 68/18 in 84/18 – ZIURKOE), se z dnem uveljavitve te uredbe šteje za evidenco proizvajalcev iz 14. člena te uredbe.
 
(2)
Za embalerja, pridobitelja blaga ter proizvajalca in pridobitelja embalaže iz prvega odstavka 25. člena Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18, 68/18 in 84/18 – ZIURKOE), ki je vpisan v evidenco oseb, ki dajejo embalažo v promet iz 10.a člena Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18, 68/18 in 84/18 – ZIURKOE), se šteje, da je vpisan v evidenco proizvajalcev iz 14. člena te uredbe.
 
(3)
Ministrstvo v treh mesecih od uveljavitve te uredbe po uradni dolžnosti iz evidence proizvajalcev iz 14. člena te uredbe izbriše embalerja, pridobitelja blaga ter proizvajalca in pridobitelja embalaže iz prejšnjega odstavka, ki ni proizvajalec v skladu s to uredbo, in ga o tem pisno obvesti.
 
(4)
Ne glede na tretji odstavek 14. člena te uredbe proizvajalec, ki na dan uveljavitve te uredbe opravlja dejavnost iz 3. točke drugega odstavka 14. člena te uredbe in ni vpisan v evidenco proizvajalcev iz 14. člena te uredbe, sporoči podatke iz 1., 3. in 4. točke drugega odstavka 14. člena te uredbe v 30 dneh od uveljavitve te uredbe. Če je proizvajalec iz prejšnjega stavka tuje podjetje, njegov pooblaščeni zastopnik sporoči podatke iz 1. do 4. točke drugega odstavka 14. člena te uredbe v 14 dneh od dneva, ko ga je tuje podjetje pisno pooblastilo za izpolnjevanje njegovih obveznosti iz te uredbe.
 

54. člen

(evidenca o dajanju embalaže na trg v RS)

 
(1)
Evidenca o dajanju embalaže v promet iz 10.b člena Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18, 68/18 in 84/18 – ZIURKOE) se z dnem uveljavitve te uredbe šteje za evidenco o dajanju embalaže na trg v RS iz 15. člena te uredbe.
 
(2)
Embaler, pridobitelj blaga ter proizvajalec in pridobitelj embalaže iz prvega odstavka 25. člena Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18, 68/18 in 84/18 – ZIURKOE) vodi evidenco o dajanju embalaže v promet na način iz 10.b člena Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18, 68/18 in 84/18 – ZIURKOE) do 30. junija 2021.
 
(3)
Proizvajalec prvič vodi evidenco o dajanju embalaže na trg v RS na način iz 15. člena te uredbe od 1. julija 2021.
 

55. člen

(sporočanje podatkov o embalaži, dani na trg v RS)

 
(1)
Embaler, pridobitelj blaga ter proizvajalec in pridobitelj embalaže iz prvega odstavka 25. člena Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18, 68/18 in 84/18 – ZIURKOE) ministrstvu zadnjič sporočijo podatke iz 10.c člena Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18, 68/18 in 84/18 – ZIURKOE) za obdobje od 1. januarja do 30. junija 2021 najpozneje do 31. marca 2022.
 
(2)
Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik in družba za ravnanje z odpadno embalažo prvič sporočita ministrstvu podatke o embalaži, dani na trg v RS, iz 16. člena te uredbe za julij, avgust in september 2021 do 30. oktobra 2021.
 

56. člen

(evidenca in poročanje o številu zelo lahkih plastičnih nosilnih vrečk)

 
Distributer iz 10.d člena Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18, 68/18 in 84/18 – ZIURKOE) zadnjič vodi evidenco o številu zelo lahkih plastičnih nosilnih vrečk iz prvega odstavka 10.d člena Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18, 68/18 in 84/18 – ZIURKOE) za leto 2021 in zadnjič sporoči ministrstvu podatke o številu vrečk iz drugega odstavka 10.d člena Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18, 68/18 in 84/18 – ZIURKOE) do 31. marca 2022.
 

57. člen

(deleži odpadne embalaže za 2021)

 
(1)
Vlada zadnjič določi deleže prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe v skladu s petim odstavkom 19. člena člena Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18, 68/18 in 84/18 – ZIURKOE) za leto 2021.
 
(2)
Izvajalec javne službe 31. decembra 2021 zadnjič odda odpadno embalažo v deležih odpadne embalaže iz prejšnjega odstavka.
 
(3)
Družba za ravnanje z odpadno embalažo 31. decembra 2021 zadnjič zagotovi prevzem odpadne embalaže od izvajalcev javne službe v deležih odpadne embalaže iz prvega odstavka tega člena.
 

58. člen

(deleži odpadne embalaže za 2022)

 
(1)
Vlada prvič določi deleže odpadne embalaže iz 30. člena te uredbe do 31. decembra 2021 za januar, februar in marec 2022.
 
(2)
Izvajalec javne službe 1. januarja 2022 prvič odda odpadno embalažo v deležih odpadne embalaže iz prejšnjega odstavka.
 
(3)
Družba za ravnanje z odpadno embalažo 1. januarja 2022 prvič zagotovi prevzem odpadne embalaže od izvajalcev javne službe v deležih odpadne embalaže iz prvega odstavka tega člena.
 

59. člen

(prilagoditev proizvajalca)

 
(1)
Proizvajalec, ki ima na dan uveljavitve te uredbe z družbo za ravnanje z odpadno embalažo sklenjeno pogodbo iz 26. člena Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18, 68/18 in 84/18 – ZIURKOE), se mora prilagoditi zahtevi iz prvega odstavka 30. člena te uredbe ali vložiti zahtevo iz 34. člena te uredbe za vpis v evidenco individualnih sistemov ravnanja z odpadno embalažo v 30 dneh od uveljavitve te uredbe.
 
(2)
Proizvajalec, ki na dan uveljavitve te uredbe ne izpolnjuje svojih obveznosti PRO iz 29. člena te uredbe niti samostojno niti skupaj z drugimi proizvajalci, mora vložiti zahtevo iz 34. člena te uredbe za vpis v evidenco individualnih sistemov ravnanja z odpadno embalažo ali skleniti pogodbo z družbo za ravnanje z odpadno embalažo v 30 dneh od uveljavitve te uredbe. Pogodba se prvič sklene za obdobje od uveljavitve te uredbe do 31. decembra 2021.
 

60. člen

(evidenca individualnih sistemov ravnanja z odpadno embalažo)

 
(1)
Evidenco individualnih sistemov, vzpostavljena na podlagi 28. člena Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18, 68/18 in 84/18 – ZIURKOE), se z dnem uveljavitve te uredbe šteje za evidenco individualnih sistemov ravnanja z odpadno embalažo iz 33. člena te uredbe.
 
(2)
Za embalerja, pridobitelja blaga, proizvajalca in pridobitelja embalaže, ki je na dan uveljavitve te uredbe vpisan v evidenco individualnih sistemov iz 28. člena Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18, 68/18 in 84/18 – ZIURKOE), se šteje, da je vpisan v evidenco individualnih sistemov ravnanja z odpadno embalažo iz 33. člena te uredbe do izteka veljavnosti potrdila o vpisu v evidenco individualnih sistemov ravnanja z odpadno embalažo iz 27. člena Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18, 68/18 in 84/18 – ZIURKOE).
 
(3)
Ministrstvo v treh mesecih od uveljavitve te uredbe po uradni dolžnosti iz evidence individualnih sistemov ravnanja z odpadno embalažo iz 33. člena te uredbe izbriše osebo, ki ni proizvajalec v skladu s to uredbo, in jo o tem pisno obvesti.
 

61. člen

(prilagoditev trgovca)

 
(1)
Trgovec iz tretjega odstavka 25. člena Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18, 68/18 in 84/18 – ZIURKOE) se mora prilagoditi zahtevam, ki jih za trgovca določa ta uredba, v treh mesecih od uveljavitve te uredbe.
 
(2)
Trgovec iz 1. točke drugega odstavka 31. člena te uredbe prvič sklene pogodbo z družbo za ravnanje z odpadno embalažo iz tretjega odstavka 31. člena te uredbe za obdobje od uveljavitve te uredbe do 31. decembra 2021.
 

62. člen

(prilagoditev končnega uporabnika, ki nima predhodnega dobavitelja)

 
(1)
Končni uporabnik, ki nima predhodnega dobavitelja, iz 34. člena Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18, 68/18 in 84/18 – ZIURKOE), se mora prilagoditi zahtevam iz te uredbe v treh mesecih od uveljavitve te uredbe.
 
(2)
Pridobitelj embaliranega blaga za lastno uporabo iz 2. točke drugega odstavka 31. člena te uredbe prvič sklene pogodbo z družbo za ravnanje z odpadno embalažo iz tretjega odstavka 31. člena te uredbe za obdobje od uveljavitve te uredbe do 31. decembra 2021.
 

63. člen

(prilagoditev izvajalca obdelave odpadne embalaže)

 
Izvajalec obdelave odpadne embalaže, ki na dan uveljavitve te uredbe predeluje ali odstranjuje odpadno embalažo, se mora prilagoditi določbam četrtega in petega odstavka 24. člena te uredbe v treh mesecih od uveljavitve te uredbe.
 

64. člen

(začeti postopki)

 
Postopki za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja iz 10., 21. in 40. člena Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18, 68/18 in 84/18 – ZIURKOE) ter postopki za pridobitev potrdila o vpisu v evidenco individualnih sistemov ravnanja z odpadno embalažo iz 27. člena Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18, 68/18 in 84/18 – ZIURKOE) se končajo v skladu s to uredbo.
 

67. člen

(analiza ravnanja z embalažo in odpadno embalažo)

 
(1)
Ministrstvo zadnjič pripravi analizo ravnanja z embalažo in odpadno embalažo iz 48.a člena Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18, 68/18 in 84/18 – ZIURKOE) za leto 2020.
 
(2)
Ministrstvo prvič pripravi analizo sistema ravnanja z embalažo in odpadno embalažo iz 48. člena te uredbe za leto 2021.
 

68. člen

(prenehanje veljavnosti)

 
(1)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18, 68/18 in 84/18 – ZIURKOE).
 
(2)
Določbe 4.a člena, prvega odstavka 10.d člena, 6. do 10. člena, drugega odstavka 18. člena in tretjega odstavka 39. člena Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18, 68/18 in 84/18 – ZIURKOE) se uporabljajo do 31. decembra 2021.
 
(3)
Določbe 10.b člena Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18, 68/18 in 84/18 – ZIURKOE) se uporabljajo do 30. junija 2021.
 
(4)
Določbe 10.c člena Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18, 68/18 in 84/18 – ZIURKOE) se uporabljajo do 31. decembra 2022 za poročanje ministrstvu o embalaži, dani v promet v obdobju od 1. januarja 2021 do 30. junija 2021.
 
(5)
Določbi drugega in tretjega odstavka 10.d člena Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18, 68/18 in 84/18 – ZIURKOE) se uporabljata do 31. decembra 2022 za poročanje distributerjev in za vodenje evidence o številu zelo lahkih plastičnih nosilnih vrečk za leto 2021.
 
(6)
Določba petega odstavka 19. člena in Priloga 2B Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18, 68/18 in 84/18 – ZIURKOE) se uporabljata do 31. decembra 2021 za določitev deležev prevzemanja odpadne embalaže za leto 2021.
 
(7)
Določbe sedmega do šestnajstega odstavka 19. člena Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18, 68/18 in 84/18 – ZIURKOE) se uporabljajo za postopke vračila stroškov obdelave komunalne odpadne embalaže, za katero so izvajalci javne službe pred uveljavitvijo Zakona o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami (Uradni list RS, št. 84/18) začeli postopek izbire izvajalca obdelave odpadkov v skladu z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18 in 68/18).
 
(8)
Določbe 48.a člena Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18, 68/18 in 84/18 – ZIURKOE) se uporabljajo do 15. januarja 2022.
 

69. člen

(začetek uporabe)

 
(1)
Določbe drugega odstavka 5. člena, 7. do 13. člena, drugega odstavka 21. člena in tretjega odstavka 40. člena te uredbe se začnejo uporabljati 1. januarja 2022.
 
(2)
Določbe 15. člena te uredbe se začnejo uporabljati 1. julija 2021.
 
(3)
Določbe 48. člena te uredbe se začnejo uporabljati 16. januarja 2022.
 

70. člen

(začetek veljavnosti)

 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
Zakon o varstvu okolja (ZVO-2), Uradni list RS 44-873/2022, vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
 

273. člen

(končanje postopkov za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za družbe za ravnanje z odpadno embalažo ter za vpis v evidenco individualnih sistemov in načrtov ravnanja z odpadki iz proizvodov)

 
(1)
Postopki za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za družbe za ravnanje z odpadno embalažo na podlagi 40. člena Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17 in 60/18), ki do uveljavitve tega zakona niso bili končani, se končajo skladno z določbami te uredbe, ki so veljale na dan uveljavitve tega zakona.
 
(2)
Postopki za vpis v evidenco individualnih sistemov na podlagi Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17 in 60/18), začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se končajo skladno z določbami te uredbe, ki so veljale na dan uveljavitve tega zakona.
 
(3)
Postopki za vpis v evidenco načrtov na podlagi Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/15, 47/16, 72/18 in 84/18 – ZIURKOE), Uredbe o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji (Uradni list št. 3/10, 64/12, 93/12, 103/15 in 84/18 – ZIURKOE), Uredbe o odpadnih nagrobnih svečah (Uradni list RS, št. 25/19 in 84/18 – ZIURKOE), Uredbe o ravnanju z zdravili (Uradni list RS, št. 105/08 in 84/18 – ZIURKOE), Uredbe o ravnanju z odpadnimi fitofarmacevtskimi sredstvi, ki vsebujejo nevarne snovi (Uradni list RS, št. 119/06 in 84/18 – ZIURKOE), Uredbe o izrabljenih vozilih (Uradni list RS, št. 32/11, 45/11 – popr., 26/12 in 84/18 – ZIURKOE) in Uredbe o ravnanju z izrabljenimi gumami (Uradni list RS, št. 63/09 in 84/18 – ZIURKOE), začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se končajo skladno z določbami teh predpisov, ki so veljale na dan uveljavitve tega zakona.
 
(4)
Z dnem uveljavitve tega zakona ni dopustno:
 
1.
začeti postopkov za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za družbo za ravnanje z odpadno embalažo na podlagi 40. člena Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17 in 60/18);
 
2.
začeti postopka za vpis v evidenco individualnih sistemov iz Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17 in 60/18) ali
 
3.
začeti postopka za vpis v evidenco načrtov iz Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/15, 47/16, 72/18 in 84/18 – ZIURKOE), Uredbe o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji (Uradni list št. 3/10, 64/12, 93/12, 103/15 in 84/18 – ZIURKOE), Uredbe o odpadnih nagrobnih svečah (Uradni list RS, št. 25/19 in 84/18 – ZIURKOE), Uredbe o ravnanju z zdravili (Uradni list RS, št. 105/08 in 84/18 – ZIURKOE), Uredbe o ravnanju z odpadnimi fitofarmacevtskimi sredstvi, ki vsebujejo nevarne snovi (Uradni list RS, št. 119/06 in 84/18 – ZIURKOE), Uredbe o izrabljenih vozilih (Uradni list RS, št. 32/11, 45/11 – popr., 26/12 in 84/18 – ZIURKOE) ali Uredbe o ravnanju z izrabljenimi gumami (Uradni list RS, št 63/09 in 84/18 – ZIURKOE).
 
(5)
Osebe, pooblaščene na podlagi Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/15, 47/16, 72/18 in 84/18 – ZIURKOE), se štejejo za pooblaščene zastopnike po tem zakonu.
 

275. člen

(prilagoditev izpolnjevanja obveznosti PRO obstoječih proizvajalcev proizvodov, za katere velja PRO)

 
(1)
Obstoječi proizvajalci proizvodov, za katere ob uveljavitvi tega zakona velja PRO in ki morajo svoje obveznosti PRO izpolnjevati v okviru sistema skupnega izpolnjevanja obveznosti iz 37. člena tega zakona, ustanovijo organizacijo iz 38. člena tega zakona, ta pa vloži popolno vlogo za pridobitev dovoljenja za skupno izpolnjevanje obveznosti iz 41. člena tega zakona najkasneje do 31. julija 2022. Obstoječi proizvajalci proizvodov, za katere ob uveljavitvi tega zakona velja PRO in niso ustanovitelji organizacije iz 38. člena tega zakona, morajo od organizacije, ki pridobi dovoljenje za skupno izpolnjevanje obveznosti iz 41. člena tega zakona, zahtevati sklenitev pogodbe najkasneje do 31. decembra 2022.
 
(2)
Obstoječi proizvajalci proizvodov, za katere ob uveljavitvi tega zakona velja PRO, in ki lahko skladno s četrtim odstavkom 35. člena tega zakona samostojno izpolnjujejo svoje obveznosti PRO, pa ne bodo ustanovili organizacije iz 38. člena tega zakona ali se pridružili že ustanovljeni organizaciji, morajo popolno vlogo za pridobitev dovoljenja za samostojno izpolnjevanje obveznosti iz 45. člena tega zakona najkasneje do 30. junija 2022.
 
(3)
Obstoječi proizvajalec proizvodov, za katere ob uveljavitvi tega zakona velja PRO, ki ne ravna skladno z določbami prejšnjih odstavkov tega člena, se kaznuje:
 
1.
pravna oseba z globo od 75.000 do 250.000 eurov;
 
2.
samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, z globo od 45.000 do 135.000 eurov.
 
(4)
Ministrstvo odloči o vlogah iz prvega in drugega odstavka tega člena najkasneje do 30. septembra 2022.
 
(5)
Ko organizacija iz prvega odstavka 38. člena tega zakona pisno sporoči ministrstvu, da je na podlagi pravnomočnega dovoljenja iz tretjega odstavka 41. člena tega zakona začela izvajati skupno izpolnjevanje obveznosti ravnanja z odpadno embalažo po tem zakonu, ministrstvo o prenehanju veljavnosti dovoljenja za skupno izpolnjevanje obveznosti ravnanja z odpadno embalažo izda ugotovitveno odločbo, s katero okoljevarstvena dovoljenja za skupno izpolnjevanje obveznosti ravnanja z odpadno embalažo, izdana na podlagi Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18, 68/18, 84/18 – ZIURKOE) ali Uredbe o embalaži in odpadni embalaži (Uradni list RS, št. 54/21), prenehajo veljati.
 
(6)
Odločbe o potrditvi skupnih načrtov, izdanih na podlagi Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/15, 47/16, 72/18 in 84/18 – ZIURKOE), Uredbe o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji (Uradni list št. 3/10, 64/12, 93/12, 103/15 in 84/18 – ZIURKOE), Uredbe o odpadnih nagrobnih svečah (Uradni list RS, št. 25/19 in 84/18 – ZIURKOE), Uredbe o ravnanju z zdravili (Uradni list RS, št. 105/08 in 84/18 – ZIURKOE), Uredbe o ravnanju z odpadnimi fitofarmacevtskimi sredstvi, ki vsebujejo nevarne snovi (Uradni list RS, št. 119/06 in 84/18 – ZIURKOE), Uredbe o izrabljenih vozilih (Uradni list RS, št. 32/11, 45/11 – popr., 26/12 in 84/18 – ZIURKOE) in Uredbe o ravnanju z izrabljenimi gumami (Uradni list RS, št. 63/09 in 84/18 – ZIURKOE), prenehajo veljati na podlagi ugotovitvenih odločb o prenehanju veljavnosti skupnih načrtov, ki jih izda ministrstvo, ko organizacija iz prvega odstavka 38. člena tega zakona pisno sporoči ministrstvu, da je na podlagi pravnomočnega dovoljenja iz tretjega odstavka 41. člena tega zakona začela izvajati skupno izpolnjevanje obveznosti ravnanja s temi proizvodi po tem zakonu.
 
(7)
S 1. januarjem 2023 prenehajo veljati odločbe o potrditvi individualnih načrtov, izdanih na podlagi Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18, 68/18, 84/18 – ZIURKOE) ali Uredbe o embalaži in odpadni embalaži (Uradni list RS, št. 54/21), Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/15, 47/16, 72/18 in 84/18 – ZIURKOE), Uredbe o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji (Uradni list št. 3/10, 64/12, 93/12, 103/15 in 84/18 – ZIURKOE), Uredbe o odpadnih nagrobnih svečah (Uradni list RS, št. 25/19 in 84/18 – ZIURKOE), Uredbe o ravnanju z zdravili (Uradni list RS, št. 105/08 in 84/18 – ZIURKOE), Uredbe o ravnanju z odpadnimi fitofarmacevtskimi sredstvi, ki vsebujejo nevarne snovi (Uradni list RS, št. 119/06 in 84/18 – ZIURKOE), Uredbe o izrabljenih vozilih (Uradni list RS, št. 32/11, 45/11 – popr., 26/12 in 84/18 – ZIURKOE) in Uredbe o ravnanju z izrabljenimi gumami (Uradni list RS, št. 63/09 in 84/18 – ZIURKOE), ministrstvo pa najkasneje 5. januarja 2023 o tem izda ugotovitveno odločbo.
 
(8)
V primerih iz petega in šestega odstavka tega člena z dnem izdaje ugotovitvene odločbe prenehajo veljati pogodbe, sklenjene za izpolnjevanje obveznosti proizvajalcev proizvodov glede ravnanja za odpadki iz proizvodov, s katerimi je bilo pooblastilo za izpolnjevanje obveznosti dano gospodarski družbi na podlagi 2. točke desetega odstavka 20. člena ZVO-1.
 
(9)
V primerih iz petega, šestega in sedmega odstavka tega člena z dnem izdaje ugotovitvene odločbe prenehajo veljati pogodbe, sklenjene med gospodarsko družbo, ki ji je bilo dano pooblastilo za izpolnjevanje obveznosti na podlagi 2. točke desetega odstavka 20. člena ZVO-1 ali proizvajalcem, ki je samostojno izpolnjeval obveznosti na podlagi na podlagi 1. točke desetega odstavka 20. člena ZVO-1, in subjekti, ki ravnajo z odpadki iz proizvodov na podlagi teh pogodb.
 

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window