Navigacija

Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 84-3703/2006, stran 9178 DATUM OBJAVE: 8.8.2006

VELJAVNOST: od 23.8.2006 do 23.4.2021 / UPORABA: od 23.8.2006 do 23.4.2021

RS 84-3703/2006

Verzija 21 / 24

Čistopis se uporablja od 1.7.2021 do 31.12.2021. Status čistopisa na današnji dan, 27.7.2021: NEAKTUALEN.

Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 18/14, 57/15, 103/15, 2/16, 35/17, 60/18, 68/18, 84/18, 49/20, 54/21

Časovnica

Na današnji dan, 27.7.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • NEAKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.7.2021
    DO 31.12.2021
 
 
 

3703. Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

 
 
Na podlagi tretjega odstavka 17. člena, drugega odstavka 19. člena in petega odstavka 20. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD in 66/06) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE

 

4.a člen

(okoljski cilj glede potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk)

 
(1)
Letna raven potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk je lahko največ 40 lahkih plastičnih nosilnih vrečk na osebo.
 
(2)
Pri izračunu okoljskega cilja iz prejšnjega odstavka se ne upoštevajo zelo lahke plastične nosilne vrečke, ki so namenjene za primarno embalažo živil, ki niso predpakirana.
 

2. PRAVILA RAVNANJA PRI PROIZVODNJI EMBALAŽE IN EMBALIRANJU BLAGA

 

6. člen

(zahteve za embalažo)

 
(1)
Proizvajalec embalaže ali pridobitelj embalaže lahko embalažo uporabi sam za embaliranje blaga ali jo da v promet zaradi embaliranja blaga, če embalaža izpolnjuje vse zahteve iz te uredbe, vključno z zahtevami glede izdelave in sestave embalaže ter njene primernosti za ponovno uporabo in predelavo, vključno z recikliranjem, ki so določene v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe.
 
(2)
V prilogi 2A, ki je sestavni del te uredbe, je določen seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti embalaže z vsemi zahtevami iz te uredbe, vključno z zahtevami iz priloge 2 te uredbe, ki sestoji iz:
 
-
slovenskih standardov, ki prevzemajo usklajene standarde, katerih naslovi in sklici so bili objavljeni v Sporočilu Komisije v okviru izvajanja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 94/62/ES z dne 20. decembra 1994 o embalaži in odpadni embalaži (UL C št. 44 z dne 19. 2. 2005, str. 23), in
 
-
slovenskih standardov, ki vključujejo področja, na katerih ne obstajajo usklajeni standardi iz prejšnje alinee.
 
(3)
Ministrstvo pošlje Komisiji besedila slovenskih standardov iz druge alinee prejšnjega odstavka, za katere meni, da izpolnjujejo zahteve iz tega člena.
 
(4)
Če standardi iz drugega odstavka tega člena ne izpolnjujejo v celoti zahtev iz prvega odstavka tega člena, ministrstvo obvesti kontaktno točko v okviru slovenskega nacionalnega organa za standarde v skladu s predpisom o postopkih notificiranja na področju standardov, tehničnih predpisov in ugotavljanja skladnosti.
 
(5)
Če proizvajalec embalaže ali embaler embalažo označi zaradi prepoznavanja embalažnega materiala, mora za označevanje embalaže, izdelane iz embalažnih materialov, navedenih v Odločbi 97/129/ES, uporabiti sistem prepoznavanja embalažnega materiala v skladu s to odločbo.
 
(6)
Če je pridobljena ali uvožena embalaža označena zaradi prepoznavanja embalažnega materiala, navedenega v Odločbi 97/129/ES, jo lahko pridobitelj embalaže uporabi sam za embaliranje blaga ali jo da v promet zaradi embaliranja blaga le, če je embalaža označena v skladu s prejšnjim odstavkom.
 
(7)
Oznaka na embalaži, namenjena prepoznavanju embalažnega materiala, mora biti nameščena na sami embalaži ali etiketi, pritrjeni na embalažo, in mora biti jasno vidna in dobro čitljiva. Oznaka mora biti trajna in obstojna tudi po odprtju embalaže.
 

7. člen

(mejne vrednosti)

 
(1)
Proizvajalec embalaže ali pridobitelj embalaže za embalažo, uvoženo iz tretjih držav razen držav v okviru Evropskega gospodarskega prostora (v nadaljnjem besedilu: EGP), lahko proizvaja ali pridobiva embalažo zaradi dajanja v promet, če zagotovi, da celotna koncentracija svinca, kadmija, živega srebra in šestvalentnega kroma (v nadaljnjem besedilu: koncentracija težkih kovin) v embalaži ali embalažnem materialu ne presega 0,01% (m/m), pri čemer pa se mejna vrednost za koncentracijo svinca ne uporablja za embalažo, ki je v celoti narejena iz svinčevega kristalnega stekla v skladu s predpisom, ki ureja izdelke iz kristalnega stekla.
 
(2)
Proizvajalec embalaže mora za embalažo, ki jo da v promet zaradi embaliranja blaga, zagotoviti, da je način ugotavljanja koncentracije težkih kovin v embalažnem materialu izvedeno s preskusnimi metodami, katerih rezultati so enakovredni rezultatom preskusnih metod, določenih v standardu SIST EN 13427.
 
(3)
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena je lahko v stekleni embalaži koncentracija težkih kovin večja od 0,01% (m/m), če:
 
1.
se v stekleno embalažo med proizvodnim procesom težke kovine niso dodajale namerno,
 
2.
je preseganje mejne vrednosti koncentracije težkih kovin nastalo samo zaradi dodajanja recikliranega materiala.
 
(4)
Če je v posameznem letu vrednost koncentracije težkih kovin, izmerjena pri kateri koli od dvanajstih mesečnih kontrol za posamezno peč za proizvodnjo stekla, ki predstavlja običajno in stalno proizvodnjo stekla, večja od 0,02% (m/m), mora proizvajalec stekla najpozneje do 31. marca tekočega leta ministrstvu, posredovati poročilo za preteklo leto, ki vsebuje naslednje podatke:
 
1.
izmerjene vrednosti koncentracije težkih kovin,
 
2.
opis uporabljenih preskusnih metod,
 
3.
domnevni izvor visoke koncentracije težkih kovin in
 
4.
podroben opis sprejetih ukrepov za zmanjšanje koncentracije težkih kovin.
 
(5)
Če se embalaža iz tretjega odstavka tega člena uvaža iz tretje države razen držav v okviru EGP, mora poročilo iz prejšnjega odstavka ministrstvu posredovati pridobitelj embalaže.
 
(6)
Proizvajalec embalaže iz drugega odstavka tega člena mora zagotoviti, da je dokumentacija o uporabljenih preskusnih metodah in rezultatih meritev ministrstvu predložena na vpogled na njegovo zahtevo.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window