Navigacija

Zakon o tajnih podatkih (ZTP)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 87-4450/2001, stran 8697 DATUM OBJAVE: 8.11.2001

VELJAVNOST: od 23.11.2001 / UPORABA: od 23.11.2001

RS 87-4450/2001

Verzija 7 / 7

Čistopis se uporablja od 22.2.2020 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 26.10.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 87/01, 101/03, 28/06, 9/10, 60/11, 8/20

Časovnica

Na današnji dan, 26.10.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 22.2.2020
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 
 

4450. Zakon o tajnih podatkih (ZTP)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi zakona o tajnih podatkih (ZTP)

 
Razglašam zakon o tajnih podatkih (ZTP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 25. oktobra 2001.
 
Št. 001-22-124/01
 
Ljubljana, dne 2. novembra 2001.
 
Predsednik Republike Slovenije Milan Kučan l. r.
 

Z A K O N
O TAJNIH PODATKIH (ZTP)

 

I. POGLAVJE SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 
S tem zakonom se določajo skupne osnove enotnega sistema določanja, varovanja in dostopa do tajnih podatkov z delovnega področja državnih organov Republike Slovenije, ki se nanašajo na javno varnost, obrambo, zunanje zadeve ali obveščevalno in varnostno dejavnost države, ter prenehanja tajnosti takšnih podatkov.
 
Po tem zakonu morajo ravnati državni organi, organi lokalnih skupnosti, nosilci javnih pooblastil ter drugi organi, gospodarske družbe in organizacije, ki pri izvajanju zakonsko določenih nalog pridobijo ali razpolagajo s podatki iz prejšnjega odstavka (v nadaljnjem besedilu: organi), ter posamezniki v teh organih.
 
Po tem zakonu morajo ravnati tudi dobavitelji, izvajalci gradenj ali izvajalci storitev (v nadaljnjem besedilu: organizacije), ki se jim podatki iz prvega odstavka tega člena posredujejo zaradi izvršitve naročil organa.
 
Vsak, ki mu je bil zaupan tajni podatek, ali ki se je seznanil z vsebino tajnega podatka, je odgovoren za njegovo varovanje in ohranitev njegove tajnosti.
 

2. člen

 
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
 
1.
tajni podatek je dejstvo ali sredstvo z delovnega področja organa, ki se nanaša na javno varnost, obrambo, zunanje zadeve ali obveščevalno in varnostno dejavnost države, ki ga je treba zaradi razlogov, določenih v tem zakonu, zavarovati pred nepoklicanimi osebami, in ki je v skladu s tem zakonom določeno in označeno za tajno;
 
2.
tajni podatek tuje države je podatek, ki ga je Republiki Sloveniji oziroma njenim organom posredovala tuja država oziroma njen organ ali mednarodna organizacija v pričakovanju, da bo ostal tajen, ter podatek, ki je rezultat sodelovanja Republike Slovenije oziroma njenih organov s tujo državo ali mednarodno organizacijo oziroma njenimi organi in za katerega se dogovori, da mora ostati tajen;
 
3.
dokument je vsak napisan, narisan, natisnjen, razmnožen, posnet, fotografiran, magneten, optičen ali kakšen drugačen zapis tajnega podatka;
 
4.
medij je vsako sredstvo, ki vsebuje tajne podatke;
 
5.
kriptografska rešitev je strojna oziroma programska oprema ter s tem povezani sestavni deli, ki so namenjeni kriptografski zaščiti tajnih podatkov;
 
6.
kriptografski material so kriptografski ključi v vseh oblikah, kriptografske naprave oziroma strojna in programska oprema, namenjena kriptografski zaščiti podatkov ter priročniki in dokumentacija o kriptografskem materialu in kriptografiji;  
 
7.
določanje tajnih podatkov je dejanje ali postopek, s katerim se podatek v skladu s tem zakonom oceni za tajnega in se mu določita stopnja in rok tajnosti ali s katerim se mu stopnja tajnosti spremeni ali prekliče;
 
8.
prenehanje tajnosti podatka je sprememba tajnega podatka v podatek, ki je dostopen v skladu s splošnimi predpisi, ki urejajo poslovanje organa;
 
9.
dostop do tajnega podatka je seznanitev osebe s tajnim podatkom ali možnost osebe pridobiti tajni podatek;
 
10.
varnostno preverjanje je poizvedba, ki jo v postopku pridobivanja dovoljenja za dostop do tajnih podatkov ali varnostnega dovoljenja organizacije ter v postopku vmesnega varnostnega preverjanja opravi pristojni organ in katere namen je zbrati podatke o morebitnih varnostnih zadržkih;
 
11.
varnostni zadržki so ugotovitve varnostnega preverjanja, iz katerih izhaja, da obstajajo utemeljeni dvomi o zanesljivosti ali verodostojnosti osebe za obravnavanje in varovanje tajnih podatkov;
 
12.
ogrožanje vitalnih interesov države je ogrožanje njene ustavne ureditve, neodvisnosti, ozemeljske celovitosti, obrambne sposobnosti in javne varnosti;
 
13.
obravnavanje tajnih podatkov je določanje, označevanje, dostop do, uporaba, evidentiranje, razmnoževanje, posredovanje, prenos, uničevanje nosilcev tajnih podatkov ter drugi ukrepi in postopki, povezani z delom s tajnimi podatki;
 
14.
varovanje tajnih podatkov je uporaba ukrepov in postopkov za obravnavanje, hrambo, arhiviranje in nadzor nad tajnimi podatki v njihovem življenjskem ciklu, ki pripomorejo k odvračanju in odkrivanju namernega in naključnega nepooblaščenega razkritja ali izgube takih podatkov;
 
15.
povezana oseba je zakoniti zastopnik, prokurist, član uprave, lastnik ali delničar, ki ima v lasti vsaj 25-odstotni lastniški ali upravljavski delež organizacije;
 
16.
osnovno usposabljanje je usposabljanje, na katerem se udeleženec seznani s predpisi in postopki, ki urejajo področje nacionalnih in tujih tajnih podatkov;
 
17.
dodatno usposabljanje je usposabljanje, ki se izvaja v skladu z letnim programom in obsega povzetek osnovnega usposabljanja, novosti ter ugotovitve opravljenih inšpekcijskih nadzorov na področju tajnih podatkov;
 
18.
varnostno vrednotenje je postopek preverjanja skladnosti varnostnih ukrepov z vsemi varnostnimi zahtevami;
 
19.
varnostno ovrednotenje je zaključek postopka preverjanja skladnosti varnostnih ukrepov z vsemi varnostnimi zahtevami;
 
20.
javna varnost zajema varnost nacionalnega ozemlja, zaščito življenja ljudi in njihove lastnine ter uresničevanje temeljnih funkcij družbe;
 
21.
predstojnik organa v ministrstvu je minister, če ima ministrstvo organ v sestavi, je predstojnik organa predstojnik organa v sestavi ministrstva, razen v 22.f, 35.a in 38. členu tega zakona, kjer je predstojnik organa v sestavi ministrstva minister.
 

3. člen

 
V zvezi z opravljanjem svoje funkcije lahko do tajnih podatkov brez dovoljenja za dostop do tajnih podatkov dostopa:
 
-
predsednik republike;
 
-
predsednik vlade;
 
-
poslanec;
 
-
generalni sekretar Državnega zbora;
 
-
državni svetnik;
 
-
minister in predstojnik vladne službe, ki je neposredno odgovoren predsedniku vlade;
 
-
sodnik;
 
-
sodnik Ustavnega sodišča;
 
-
državni tožilec;
 
-
generalni državni odvetnik in namestnik generalnega državnega odvetnika;
 
-
varuh človekovih pravic;
 
-
namestnik varuha človekovih pravic po posebnem pooblastilu varuha za izvrševanje nadzora v konkretni zadevi;
 
-
guverner in namestnik guvernerja Banke Slovenije;
 
-
član Računskega sodišča;
 
-
član Fiskalnega sveta;
 
-
predsednik in član Državne revizijske komisije;  
 
-
zagovornik načela enakosti;
 
-
informacijski pooblaščenec.
 
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko v zvezi z opravljanjem svoje funkcije do tajnih podatkov tuje države ali mednarodne organizacije brez dovoljenja za dostop do tujih tajnih podatkov dostopa:
 
-
predsednik republike;
 
-
predsednik vlade;
 
-
predsednik državnega sveta;
 
-
predsednik vrhovnega sodišča;
 
-
poslanec;
 
-
minister;
 
-
generalni sekretar vlade;
 
-
sodnik in državni tožilec;
 
-
sodnik Ustavnega sodišča;
 
-
varuh človekovih pravic;
 
-
namestnik varuha človekovih pravic po posebnem pooblastilu varuha za izvrševanje nadzora v konkretni zadevi;
 
-
informacijski pooblaščenec.
 
Osebe iz tega člena lahko dostopajo do tajnih podatkov po opravljenem osnovnem usposabljanju in s podpisom izjave, da so seznanjene s tem zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo varovanje tajnih podatkov, ter da se zavezujejo s tajnimi podatki ravnati v skladu s temi predpisi.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window