Navigacija

Zakon o kemikalijah (ZKEM)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 36-1752/1999, stran 4165 DATUM OBJAVE: 14.5.1999

VELJAVNOST: od 29.5.1999 / UPORABA: od 29.5.1999

RS 36-1752/1999

Verzija 8 / 8

Čistopis se uporablja od 21.11.2012 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 1.4.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 36/99, 11/01 - ZFfS, 65/03, 47/04 - ZdZPZ, 61/06 - ZBioP, 16/08, 9/11, 83/12 - ZFfS-1

Časovnica

Na današnji dan, 1.4.2020 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 21.11.2012
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 
 

1752. Zakon o kemikalijah (ZKEM)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi zakona o kemikalijah (ZKEM)

 
Razglašam zakon o kemikalijah (ZKEM), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 28. aprila 1999.
 
Št. 001-22-65/99
 
Ljubljana, dne 6. maja 1999.
 
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
 

Z A K O N
O KEMIKALIJAH (ZKEM)

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina zakona)

 
Ta zakon ureja promet s kemikalijami, določa ukrepe za varovanje zdravja ljudi in okolja pred škodljivimi učinki kemikalij in predpisuje obveznosti in postopke, ki jih morajo izpolnjevati pravne in fizične osebe, ki v Republiki Sloveniji proizvajajo ali skladiščijo kemikalije, z njimi opravljajo promet ali jih uporabljajo.
 
V postopkih iz prejšnjega odstavka se poleg določb tega zakona uporabljajo tudi določbe zakona, ki ureja storitve na notranjem trgu.
 

2. člen

(pomen izrazov)

 
Izrazi, uporabljeni v tem zakonu imajo naslednji pomen:
 
1.
Kemikalije so snovi in zmesi.
 
7.
Nevarne kemikalije so snovi ali zmesi, ki ustrezajo kri­terijem za fizikalne nevarnosti, nevarnosti za zdravje ali nevar­nosti za okolje, opredeljene v Prilogi I Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L št. 353 z dne 31. 12. 2008, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1272/2008/ES).
 
11.
Nevarni proizvodi so kemikalije, ki dobijo med pro­izvodnjo posebno obliko ali površino, ki bolj določa njihovo funkcijo kot njihova kemijska sestava in vsebujejo eno ali več nevarnih kemikalij.
 
13.
EINECS je evropski seznam obstoječih snovi, ki je bil objavljen v Uradnem listu EU C 146/4 z dne 15. 6. 1990.
 
14.
CAS številka je karakteristična številka že odkritih snovi po mednarodnem seznamu Chemical Abstract Service.
 
15.
ELINCS je evropski seznam novih snovi.
 
16.
EU Index je značilna številka nevarne snovi iz seznama EU o že razvrščenih snoveh (priloga I k EU smernici 67/548/EEC).
 
17.
Življenjski krog kemikalije je ves proces, ki zajema predhodne raziskave, proizvodnjo, promet, uporabo, ravnanje z ostanki in embalažo in njihovo varno odstranjevanje.
 
18.
Proizvodnja je pridobivanje, izdelava in dodelovanje, obdelovanje, predelovanje, polnjenje, pretakanje, mešanje kemikalij, v vmesne in končne izdelke s kemijskimi, fizikalnimi ali biološkimi procesi in postopki, pa tudi prevažanje znotraj proizvodne enote.
 
19.
Proizvajalec je pravna ali fizična oseba, ki v skladu s prejšnjo točko proizvaja ali pridobiva kemikalijo, pa tudi vsakdo, kdor jo dodeluje, pakira, prepakira ali spremeni njeno ime za nadaljnjo uporabo.
 
19.a
Skladiščenje je hramba kemikalij za namene proizvodnje, prometa, uporabe ali drugih dejavnosti.
 
20.
Promet je uvoz, prodaja oziroma vsakršna prepustitev tretjemu.
 
Pri tem je uvoz vsak vnos kemikalije na carinsko območje Evropskih skupnosti, ne glede na to, kakšna raba ali uporaba je bila v skladu s carinskimi predpisi dovoljena za to kemikalijo, razen tranzita čez carinsko območje.
 
Tranzit je vsak prenos ali prevoz kemikalije čez carinsko območje Evropskih skupnosti pod carinskim nadzorom.
 
21.
Uvoznik je pravna ali fizična oseba, za račun katere se v Evropsko unijo uvaža kemikalijo ali proizvod iz 4. člena tega zakona.
 
22.
Uporaba je priprava za rabo, raba, shranjevanje.
 
23.
Ravnanje je vsaka aktivnost, pri kateri se lahko pride v stik s kemikalijo.
 
24.
Fizična oseba je samostojni podjetnik posameznik.
 
27.
Zavezanec je pravna ali fizična oseba, ki proizvaja ali vnaša v Republiko Slovenijo kemikalijo ali proizvod, ki je predmet obravnave tega zakona in ima določene obveze po tem zakonu v zvezi s sporočanjem.
 
29.
Okolje je tisti del narave, kamor seže ali bi lahko segel vpliv človekovega delovanja.
 
31.
Predmeti splošne rabe so kemikalije, ki se dajejo v promet tako, da njihov končni kupec, prejemnik ali uporabnik ni vnaprej znan, možnost njihovega nakupa, prejema in uporabe pa ni omejena niti količinsko, niti z zahtevami glede lastnosti končnega kupca, prejemnika oziroma uporabnika.
 
32.
Poklicna uporaba kemikalije pomeni vsako uporabo kemikalije pri opravljanju poslovne dejavnosti, vključno z dejavnostjo prometa s kemikalijami.
 
Izrazi »snov«, »polimerna snov« in »zmes«, uporabljeni v tem zakonu, imajo enak pomen kot ga opredeljuje Uredba 1272/2008/ES.
 
V zakonu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
 

3. člen

(uporaba zakona)

 
Določbe tega zakona se ne uporabljajo za:
 
1.
promet in uporabo snovi in pripravkov v končni obliki:
 
-
zdravila za humano in veterinarsko rabo,
 
-
živila ter izdelke in snovi, ki prihajajo v stik z živili,
 
-
kozmetične izdelke,
 
-
prepovedane droge,
 
-
krmo,
 
-
streliva in eksplozive,
 
-
fitofarmacevtska sredstva,
 
-
mineralna gnojila,
 
2.
prevoz nevarnih kemikalij po železnici, cesti, notranjih vodotokih, po morju in po zraku,
 
3.
kemikalije v tranzitu.
 
Določbe tega zakona se uporabljajo za:
 
-
proizvodnjo strateškega blaga posebnega pomena za varnost in zdravje ter promet z njim, kolikor nista urejena s posebnim zakonom,
 
-
proizvodnjo in promet predhodnih sestavin za prepovedane droge, kolikor nista urejena s posebnim zakonom,
 
-
radioaktivne snovi, ki vsebujejo nevarne snovi po tem zakonu.
 
Ne glede na prvi odstavek tega člena se določbe tega zakona, ki urejajo dobro laboratorijsko prakso (v nadaljnjem besedilu: DLP), uporabo podatkov, pridobljenih s preskusi na vretenčarjih, zbiranje, urejanje in sporočanje podatkov o za­strupitvah in učinkih kemikalij ter začasne ukrepe, uporabljajo za vse kemikalije.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

  • Vpogled v 7 dokumentov
  • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
  • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window