Navigacija

Zakon o brezplačni pravni pomoči (ZBPP)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 48-2642/2001, stran 5229 DATUM OBJAVE: 13.6.2001

VELJAVNOST: od 11.9.2001 / UPORABA: od 11.9.2001

RS 48-2642/2001

Verzija 9 / 9

Čistopis se uporablja od 15.6.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 21.9.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 48/01, 50/04, 23/08, 15/14 - odl. US, 18/14 - odl. US, 19/15, 39/18

Časovnica

Na današnji dan, 21.9.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 15.6.2018
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 
 

2642. Zakon o brezplačni pravni pomoči (ZBPP)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi zakona o brezplačni pravni pomoči (ZBPP)

 
Razglašam zakon o brezplačni pravni pomoči (ZBPP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 31. maja 2001.
 
Št. 001-22-66/01
 
Ljubljana, dne 8. junija 2001.
 
Predsednik Republike Slovenije Milan Kučan l. r.
 

Z A K O N
O BREZPLAČNI PRAVNI POMOČI (ZBPP)

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 
(1)
Namen brezplačne pravne pomoči po tem zakonu je uresničevanje pravice do sodnega varstva po načelu enakopravnosti, upoštevajoč socialni položaj osebe, ki brez škode za svoje preživljanje in preživljanje svoje družine te pravice ne bi mogla uresničevati.
 
(2)
Za sodno varstvo po tem zakonu se poleg varstva pravic, obveznosti in pravnih razmerij ter varstva pred obtožbami v kazenskih zadevah pred za to ustanovljenimi domačimi in mednarodnimi sodišči štejejo tudi vse oblike izvensodnega poravnavanja sporov, določene z zakonom.
 
(3)
Brezplačna pravna pomoč po tem zakonu pomeni pravico upravičenke oziroma upravičenca (v nadaljnjem besedilu: upravičenec) do celotne ali delne zagotovitve sredstev za pokritje stroškov za pravno pomoč in oprostitev plačila stroškov sodnega postopka.
 
(4)
Vsakdo, ki je pod pogoji po tem zakonu lahko upravičenec do brezplačne pravne pomoči in je v spornem razmerju, si mora prizadevati, da se sporno razmerje reši izvensodno, če so za to zagotovljeni ustrezni pogoji po zakonu.
 

2. člen

 
(1)
Brezplačna pravna pomoč se dodeli na način, pod pogoji in v skladu z merili, ki jih določa ta zakon.
 
(2)
Brezplačna pravna pomoč se dodeli kot redna, izredna, izjemna ali nujna brezplačna pravna pomoč.
 
(3)
O dodelitvi brezplačne pravne pomoči odloča predsednik okrožnega sodišča oziroma predsednik specializiranega sodišča prve stopnje (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ za BPP). Predsednik sodišča lahko za odločanje pooblasti drugega sodnika, ki ima položaj svetnika na okrožnem oziroma specializiranem sodišču.
 
(4)
Strokovne in administrativno-tehnične naloge v zvezi z dodelitvijo brezplačne pravne pomoči opravlja strokovna služba brezplačne pravne pomoči (v nadaljnjem besedilu: strokovna služba za BPP).
 

3. člen

 
(1)
Z zakonom je lahko brezplačna pravna pomoč drugače urejena, kot je urejena s tem zakonom, če je glede na vrsto postopka in glede na oblike pravne pomoči to potrebno.
 
(2)
V primerih, ko se uveljavlja brezplačna pravna pomoč po posebnem zakonu, se določbe tega zakona uporabljajo le glede vprašanj, ki niso urejena s posebnim zakonom.
 
(3)
Upravičenec, ki mu je bila dodeljena brezplačna pravna pomoč po posebnem zakonu, ne more te pravice v isti zadevi in za isto obliko pravne pomoči uveljavljati po tem zakonu.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window