Zakon o obveznem izvodu publikacij (ZOIPub)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 69-2977/2006, stran 7230 DATUM OBJAVE: 3.7.2006

VELJAVNOST: od 18.7.2006 / UPORABA: od 18.10.2006

RS 69-2977/2006

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 31.10.2009 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 27.2.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 69/06, 86/09

Časovnica

Na današnji dan, 27.2.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 31.10.2009
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2977. Zakon o obveznem izvodu publikacij (ZOIPub)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o obveznem izvodu publikacij (ZOIPub)

 
Razglašam Zakon o obveznem izvodu publikacij (ZOIPub), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 22. junija 2006.
 
Št. 001-22-98/06
 
Ljubljana, dne 30. junija 2006
 
dr. Janez Drnovšek l.r.  Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O OBVEZNEM IZVODU PUBLIKACIJ (ZOIPub)

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina zakona)

 
Ta zakon ureja področje obveznega izvoda publikacij, določa namen in predmet obveznega izvoda, zavezanke in zavezance (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) za obvezni izvod, naloge depozitarnih organizacij, financiranje ter inšpekcijski nadzor.
 

2. člen

(pomen izrazov)

 
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
 
1.
»arhivski izvod« je tisti izvod publikacije v okviru obveznega izvoda, ki ga depozitarna organizacija po določbah tega zakona trajno hrani;
 
2.
»brošura« je monografska publikacija, ki obsega brez ovitka najmanj pet in največ 48 strani;
 
3.
»CIP« je predhodni nepopolni kataložni zapis o publikaciji (anglešo: Cataloguing In Publication);
 
4.
»depozitarna organizacija« je organizacija, ki sprejema, hrani, obdeluje in daje v uporabo obvezni izvod publikacije ter je kot taka določena v tem zakonu;
 
5.
»distributerka ali druga primerljiva posrednica ali distributer ali drug primerljivi posrednik (v nadaljnjem besedilu: distributer ali drug primerljivi posrednik)« je pravna ali fizična oseba, ki razširja publikacijo ali jo uvozi, zato da omogoči njeno dostopnost javnosti, ali jo razširja v Republiki Sloveniji, tako da jo prilagodi slovenskemu trgu;
 
6.
»dotis« je naknadni nespremenjeni natis že distribuirane publikacije; dotis mora biti izveden v istem koledarskem letu, kot natis publikacije, za katero se z dotisom poveča v prvotnem natisu navedena naklada;
 
7.
»drobni tísk« je publikacija, ki obsega največ štiri strani (npr. razglednica, lepak ali plakat, prospekt, zgibanka, letak ipd.) ali publikacija, ki ima več strani, a je brez strnjenega besedila (npr. koledarji, katalogi, gledališki in drugi programi ipd.);
 
8.
»elektronske publikacije« so elektronske knjige, elektronski časopisi in časniki, spletne strani in podobno, ki so objavljene na fizičnih nosilcih (npr. na magnetnih trakovih, kasetah, disketah, CD-romih ipd.) ali so dostopne na računalniških omrežjih ali svetovnem spletu;
 
9.
»faksimile« je naknadna nespremenjena izdaja publikacije, ki je že bila distribuirana v preteklosti, ponovno pa jo zaradi njene umetniške ali zgodovinske vrednosti izda praviloma drug založnik;
 
10.
»ISBN« je mednarodna oznaka knjige, ki nezamenljivo označuje eno izdajo dela pri enem založniku (angleško: International Standard Book Number);
 
11.
»ISMN« je mednarodna oznaka glasbene tiskane publikacije, ki omogoča njeno nezamenljivo identifikacijo (angleško: International Standard Music Number);
 
12.
»ISSN« je mednarodna oznaka serijske publikacije, ki skupaj s ključnim naslovom nezamenljivo označuje določeni naslov serijske publikacije (angleško: International Standard Serial Number);
 
13.
»izdaja« je oblika osnovne publikacije, ki je deloma spremenjena, izide hkrati z njo ali pozneje (nova izdaja), v drugem jeziku, pisavi, vezavi ali na drugem nosilcu zapisa;
 
14.
»javnost« pomeni večje število oseb, ki so izven običajnega kroga družine ali kroga osebnih znancev;
 
15.
»knjiga« je tiskana monografska publikacija, ki brez ovitka obsega najmanj 49 strani;
 
16.
»kolofon« je del besedila publikacije, ki vsebuje v strnjenem nizu obvezne, lahko pa tudi nekatere druge, podatke o publikaciji;
 
17.
»monografska publikacija« je publikacija, ki izide navadno v enem kosu, enem zvezku ali v naprej določenem dokončnem številu zvezkov;
 
18.
»naklada« je celotno število natisnjenih, izdelanih izvodov ene izdaje publikacije;
 
19.
»natís« je tiskano delo, kot izide v enkratni nakladi; če se natisi štejejo zaporedno, govorimo o ponatisu ali dotisu;
 
20.
»nižja naklada« je naklada, ki obsega manj kot 150 izvodov ene izdaje publikacije;
 
21.
»nova izdaja« je naknadni in deloma spremenjeni ali dopolnjeni izid publikacije, ki je že bila distribuirana, s spremenjeno naslovno stranjo ali z dopolnjenim ali spremenjenim besedilom, z novimi ali dopolnjenimi slikami, kartami, preglednicami, prilogami in podobnim, z drugačnimi platnicami ali na drugačnem nosilcu zapisa;
 
22.
»nova različica« je objava elektronske publikacije s spremenjenimi značilnostmi;
 
23.
»obvezni izvod publikacije« (v nadaljnjem besedilu: obvezni izvod) je določeno število publikacij istega naslova, ki so izdane, založene, izdelane, prirejene ali fizično ali elektronsko distribuirane za uporabo v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: izdane) in ki jih mora zavezanec v skladu s tem zakonom poslati ali predložiti nacionalni depozitarni organizaciji ali ji mora omogočiti njihov prevzem;
 
24.
»ponatís« je ponovni natis razprodane ali kako drugače nedostopne publikacije z možnimi manjšimi popravki ali spremembami, kot so sprememba pri navedbi leta izida ali natisa ali izdelave;
 
25.
»publikacija« je po tem zakonu vsak zapis informacije na kateremkoli nosilcu, ki je izdan, založen, izdelan, prirejen ali fizično ali elektronsko distribuiran za uporabo v javnosti;
 
26.
»separat« je samostojno natisnjen del besedila iz že izdane publikacije;
 
27.
»serijske publikacije« so časopisi, časniki, bilteni, letne in druge publikacije, ki izhajajo periodično;
 
28.
»slikovni zapis« je zapis mirujočih ali gibljivih slik na nosilcih, kakršni so diapozitivi, diafilmi, mikrofilmske oblike, prosojnice, videokasete, digitalne videoplošče – DVD in drugi nosilci slike;
 
29.
»spletne publikacije« so vse elektronske publikacije, ki so dostopne preko spleta in so lahko v besedilni, avdio ali video obliki ali so kombinacija naštetih oblik, vključno s spletnimi stranmi in podobno;
 
30.
»večji plakat« je plakat, ki je večji od enega kvadratnega metra, kot so npr. t. i. jumbo plakat (velikost 400 X 300 cm) ali Bill-board (504 X 238 cm) ali Citylight (118,5 X 175 cm);
 
31.
»založnica ali založnik ali drug primerljivi subjekt (v nadaljnjem besedilu: založnik)« je pravna ali fizična oseba, ki v Republiki Sloveniji zase ali za drugo osebo izdaja ali objavlja publikacije z namenom, da so dostopne javnosti. Založnik, ki zase in v svojem imenu izdaja ali objavlja publikacije z namenom, da so dostopne javnosti, se lahko imenuje tudi izdajateljica ali izdajatelj (v nadaljnjem besedilu: izdajatelj);
 
32.
»zavezanka ali zavezanec za obvezni izvod (v nadaljnjem besedilu: zavezanec)« je pravna ali fizična oseba, ki je dolžna posredovati obvezni izvod depozitarni organizaciji;
 
33.
»zvočni zapis« je zapis zvoka na nosilcih, kakršni so magnetni trakovi, kasete, gramofonske plošče, zgoščenke-CD in drugi nosilci zvoka.
 

3. člen

(namen obveznega izvoda)

 
Namen obveznega izvoda je zagotoviti ohranjanje in dostopnost določenega števila izvodov vseh publikacij, ki so bile izdane, založene, objavljene, izdelane ali razmnožene v Republiki Sloveniji ali pa uvožene in prilagojene (npr. z uvodno besedo, podnapisi v slovenščini ipd.) za distribucijo v Republiki Sloveniji, kot nacionalne kulturne dediščine ter omogočiti izvajanje bibliografskega nadzora, izdelavo nacionalne bibliografije, pripravo podatkov o slovenski založniški produkciji in uporabo v skladu s strokovnimi navodili.
 

II. PREDMET OBVEZNEGA IZVODA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window