Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 80-3777/1999, stran 12441 DATUM OBJAVE: 1.10.1999

VELJAVNOST: od 1.4.2000 / UPORABA: od 1.4.2000

RS 80-3777/1999

Verzija 16 / 16

Čistopis se uporablja od 7.7.2022 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 30.5.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02, 73/04, 119/05, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 36/20 - ZZUSUDJZ, 61/20 - ZZUSUDJZ-A, 175/20 - ZIUOPDVE, 3/22 - ZDeb

Časovnica

Na današnji dan, 30.5.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 7.7.2022
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 
 

3777. Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP)

 
Razglašam zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 16. septembra 1999.
 
Št. 001-22-134/99
 
Ljubljana, dne 24. septembra 1999.
 
Predsednik Republike Slovenije Milan Kučan l. r.
 

Z A K O N
O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU (ZUP)

 

PRVI DEL SPLOŠNE DOLOČBE

 

I. poglavje

 

TEMELJNA NAČELA

 

1. Veljavnost zakona

 

1. člen

 
(1)
Po tem zakonu morajo postopati upravni in drugi državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, kadar v upravnih zadevah, neposredno uporabljajoč predpise, odločajo o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih posameznikov, pravnih oseb in drugih strank.
 
(2)
Javno pooblastilo za vodenje postopka in odločanje v upravnih zadevah se podeli z zakonom, za vodenje postopka in odločanje v upravnih zadevah iz izvirne pristojnosti samoupravne lokalne skupnosti pa z odlokom sveta samoupravne lokalne skupnosti.
 

2. Upravna zadeva

 

2. člen

 
(1)
Upravna zadeva je odločanje o pravici, obveznosti ali pravni koristi fizične ali pravne osebe oziroma druge stranke na področju upravnega prava.
 
(2)
Šteje se, da gre za upravno zadevo, če je s predpisom določeno, da organ v neki zadevi vodi upravni postopek, odloča v upravnem postopku ali izda upravno odločbo oziroma, če to zaradi varstva javnega interesa izhaja iz narave stvari.
 

3. Subsidiarna uporaba zakona

 

3. člen

 
(1)
Posamezna vprašanja upravnega postopka so lahko za določeno upravno področje v posebnem zakonu drugače urejena, kot so urejena v tem zakonu, če je za postopanje na takem upravnem področju to potrebno.
 
(2)
Na upravnih področjih, za katera je z zakonom predpisan poseben upravni postopek, se postopa po določbah posebnega zakona. Po določbah tega zakona pa se postopa v vseh vprašanjih, ki niso urejena s posebnim zakonom.
 
(3)
Ta zakon se uporablja tudi v primeru, ko izvajalci javnih služb odločajo o pravicah ali obveznostih uporabnikov njihovih storitev.
 

4. Uporaba zakona v drugih javnopravnih stvareh

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window