Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (ZLS-L)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 51-2484/2002, stran 5179 DATUM OBJAVE: 11.6.2002

VELJAVNOST: od 12.6.2002 / UPORABA: od 12.6.2002

RS 51-2484/2002

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 13.8.2005 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 28.1.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 51/02, 72/05 - ZLS-M

Časovnica

Na današnji dan, 28.1.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 13.8.2005
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2484. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (ZLS-L)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (ZLS-L)

 
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (ZLS-L), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 30. maja 2002.
 
001-22-53/02
 
Ljubljana, dne 7. junija 2002.
 
Predsednik Republike Slovenije Milan Kučan l. r.
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O LOKALNI SAMOUPRAVI (ZLS-L)

 

1. člen

 
V zakonu o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 – odločba US in 70/2000) se v 6. členu v drugem stavku prvega odstavka za besedo "namen" doda besedilo "ustanavljajo zveze,", za besedo "ustanove" pa se postavi pika in se črta besedilo "ter se povezujejo v skupnosti, zveze in združenja".
 
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
 
"Samoupravne lokalne skupnosti se zaradi predstavljanja in uveljavljanja lokalne samouprave ter usklajevanja in skupnega zagotavljanja svojih interesov povezujejo v združenja."
 
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se črta beseda "skupnosti" in vejica za njo.
 

2. člen

 
V 37. členu se črta drugi odstavek.
 

3. člen

 
V 37.a členu se v prvem odstavku doda nova šesta alinea, ki se glasi:
 
"– če nastopi funkcijo ali začne opravljati delo oziroma če v enem mesecu po potrditvi mandata ne preneha opravljati funkcije ali dela v občinski, oziroma državni upravi, ki na podlagi določb 37.b člena tega zakona ni združljiva, oziroma ni združljivo s funkcijo člana občinskega sveta, župana in podžupana,".
 
Dosedanja šesta alinea postane sedma alinea.
 
V drugem odstavku se dodata nova drugi in tretji stavek, ki se glasita:
 
"Zoper ugotovitev občinskega sveta lahko član občinskega sveta, župan in podžupan, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od prejema sklepa vloži tožbo na upravno sodišče, ki o njej odloči v 30 dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh."
 
Tretji odstavek se spremeni, tako da se glasi:
 
"Postopki za nadomestitev člana občinskega sveta, izvolitev novega župana ali imenovanje podžupana se lahko začno po preteku roka za vložitev tožbe, če tožba ni bila vložena, po preteku roka za vložitev pritožbe zoper odločitev upravnega sodišča, če pritožba ni bila vložena, oziroma po pravnomočni odločitvi sodišča."
 
Dodata se novi četrti in peti odstavek, ki se glasita:
 
"Če je župan imenovan:
 
-
na funkcijo v organu državne uprave, ki izvaja nadzorstvo nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela občinskih organov in občinske uprave,
 
-
za načelnika upravne enote, ali vodjo notranje organizacijske enote v upravni enoti, na katere območju je občina,
 
-
na položaj ali drugo uradniško delovno mesto v državni upravi, na katerem se izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela občinskih organov in občinske uprave, mu po zakonu preneha mandat župana z dnem imenovanja. O imenovanju mora župan takoj obvestiti občinski svet in občinsko volilno komisijo.
 
Če župan opravlja funkcijo ali delo iz prejšnjega odstavka, mu po zakonu preneha mandat župana, če ne odstopi s funkcije ali ne preneha z delovnim razmerjem. O svoji odločitvi, ali bo opravljal funkcijo župana, ali še naprej funkcijo ali delo iz prejšnjega odstavka, je župan dolžan pisno obvestiti občinski svet in občinsko volilno komisijo najkasneje v sedmih dneh po prejemu poročila o izidu volitev v občini."

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window