Navigacija

Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Dars, d.d., iz naslova kreditov in izdanih dolžniških vrednostnih papirjev za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 360 mio eurov (ZPNPIA)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 76-3385/2005, stran 8164 DATUM OBJAVE: 12.8.2005

VELJAVNOST: od 13.8.2005 / UPORABA: od 13.8.2005

RS 76-3385/2005

Verzija 3 / 3

Čistopis se uporablja od 8.12.2006 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 3.12.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 76/05, 114/06 - ZUE, 127/06 - ZSDSA8

Časovnica

Na današnji dan, 3.12.2020 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 8.12.2006
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3385. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Dars, d.d., iz naslova kreditov in izdanih dolžniških vrednostnih papirjev za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 360 mio eurov (ZPNPIA)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Dars, d.d., iz naslova kreditov in izdanih dolžniških vrednostnih papirjev za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 360 mio eurov (ZPNPIA)

 
Razglašam Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Dars, d.d., iz naslova kreditov in izdanih dolžniških vrednostnih papirjev za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 360 mio evrov (ZPNPIA), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 28. julija 2005.
 
001-22-70/05
 
Ljubljana, dne 5. avgusta 2005.
 
dr. Janez Drnovšek l. r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI DARS, D.D., IZ NASLOVA KREDITOV IN IZDANIH DOLŽNIŠKIH VREDNOSTNIH PAPIRJEV ZA REALIZACIJO GRADNJE AVTOCESTNIH ODSEKOV IZ NACIONALNEGA PROGRAMA IZGRADNJE AVTOCEST V REPUBLIKI SLOVENIJI V VIŠINI 360 MIO EUROV (ZPNPIA)

 

1. člen

 
(1)
Republika Slovenija daje poroštvo za obveznosti Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v nadaljnjem besedilu: DARS, d.d.) iz naslova kreditov oziroma izdaje dolžniških vrednostnih papirjev, do skupne višine 360,00 mio eurov glavnic s pripadajočimi obrestmi in drugimi stroški, v tolarski protivrednosti ali protivrednosti katerekoli druge valute po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan sklenitve kreditnih pogodb oziroma izdaje dolžniških vrednostnih papirjev.
 
(2)
DARS, d.d., lahko najame kredite oziroma izda dolžniške vrednostne papirje iz prejšnjega odstavka pod naslednjimi pogoji:
 
-
sredstva se lahko črpajo v več obrokih do konca leta 2009;
 
-
rok odplačila je največ 20 let od dneva začetka veljavnosti tega zakona;
 
-
stroški, povezani s pripravo oziroma izdajo dolžniških vrednostnih papirjev, ne smejo presegati 0,6% vrednosti izdaje, pri čemer se kot stroški izdaje štejejo stroški storitev organizacije in prevzema tveganja celotne izdaje ter stroški zunanjih svetovalcev, ne pa tudi stroški borze, Agencije za trg vrednostnih papirjev in Klirinško depotne družbe d.d.;
 
-
stroški, povezani s pripravo in odobritvijo posameznega kredita, ne smejo presegati 0,2% vrednosti kredita;
 
-
obrestna mera kreditov mora biti primerljiva obrestnim meram za podobne kredite z državnim poroštvom, najete istega leta;
 
-
pri izdaji dolžniških vrednostnih papirjev morajo biti pogoji zadolževanja primerljivi s pogoji primerljivih državnih vrednostnih papirjev, izdanih istega leta.
 
(3)
Obveznosti DARS, d.d. po tem zakonu se lahko refinancirajo z državnim poroštvom pod pogojem, da zapadlosti refinanciranih obveznosti ne presegajo končnih zapadlosti obveznosti, ki se refinancirajo in, da so pogoji novih obveznosti ugodnejši ali najmanj enaki pogojem obveznosti, ki se refinancirajo. Soglasje k posameznemu zadolževanju in refinanciranju po tem zakonu daje ministrstvo, pristojno za finance, potem ko preveri, ali so izpolnjeni vsi pogoji iz tega zakona.
 
(4)
Sredstva kreditov oziroma dolžniških vrednostnih papirjev iz prvega odstavka se namenijo za financiranje gradnje avtocestnih odsekov Lendava–Pince, Nova Zrkovska c. km 0,87- km 3,8, Navezava na Luko Koper I. Faza, Koper–Izola, Vrba–Peračica, Lešnica–Kronovo in Hajdina–Ptuj v skladu z dinamiko, opredeljeno v Resoluciji o nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 50/04) in letnih planih razvoja in obnavljanja avtocest.
 

2. člen

 
Če DARS, d.d., ne bo poravnal obveznosti iz naslova najetih kreditov, za katere je Republika Slovenija dala poroštvo po tem zakonu, bo Republika Slovenija na podlagi pisnega poziva kreditodajalca poravnala zapadle obveznosti namesto DARS, d.d.
 

3. člen

 
(1)
Če DARS, d.d., ne bo sposoben poravnati obveznosti iz naslova izdanih dolžniških vrednostnih papirjev, za katere je Republika Slovenija dala poroštvo po tem zakonu, bo Republika Slovenija na podlagi predhodnega pisnega poziva DARS, d.d. poroku, na dan zapadlosti posamezne obveznosti poravnala zapadlo obveznost zakonitemu imetniku dolžniškega vrednostnega papirja namesto DARS, d.d..
 
(2)
Republika Slovenija in DARS, d.d., podrobneje opredelita vsebino in obliko poziva iz prejšnjega odstavka tega člena s pogodbo.
 
(3)
Pogodbo iz prejšnjega odstavka tega člena sklene v imenu in za račun Republike Slovenije minister, pristojen za finance, v roku 90 dni po izdaji dolžniških vrednostnih papirjev s strani DARS, d.d.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window