Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na motorna vozila (ZDMV-B)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 47-2027/2006, stran 5062 DATUM OBJAVE: 9.5.2006

VELJAVNOST: od 24.5.2006 / UPORABA: od 24.5.2006

RS 47-2027/2006

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 24.5.2006 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 4.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 47/06

Časovnica

Na današnji dan, 4.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 24.5.2006
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2027. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na motorna vozila (ZDMV-B)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na motorna vozila (ZDMV-B)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na motorna vozila (ZDMV-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 25. aprila 2006.
 
001-22-65/06
 
Ljubljana, dne 3. maja 2006
 
dr. Janez Drnovšek l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DAVKU NA MOTORNA VOZILA (ZDMV-B)

 

1. člen

 
(1)
V Zakonu o davku na motorna vozila (Uradni list RS, št. 97/04 – uradno prečiščeno besedilo) se prvi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
 
"Davek se plačuje od motornih vozil iz tarifnih oznak: 8703 21, 8703 22, 8703 23, 8703 24, 8703 31, 8703 32, 8703 33, 8703 90, določenih v Uredbi Komisije (ES) št. 1719/2005 z dne 27. oktobra 2005 o spremembi Priloge 1 k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L št. 286 z dne 28. 10. 2005, str. 1), ki se dajo prvič v promet ali se prvič registrirajo na območju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: nova motorna vozila).".
 
(2)
V drugem odstavku se za besedilom "in drugih rabljenih" doda beseda "cestnih".
 

2. člen

 
Četrti odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
 
"Zavezanec za davek iz drugega odstavka 3. člena tega zakona je kupec ali oseba, ki brezplačno (razen če gre za prvi dedni red) ali na podlagi zamenjave pridobi motorno vozilo, za katero je obvezna registracija.".
 

3. člen

 
(1)
V 3. točki 5. člena se četrta alinea drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:
 
"– otroci, ki potrebujejo posebno nego in varstvo.".
 
(2)
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
 
"Oprostitev po četrti alinei drugega odstavka te točke se uveljavlja na podlagi odločbe centra za socialno delo o priznanju dodatka za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, v skladu z zakonom, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke.".
 
(3)
V 4. točki se dodajo novi drugi, tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
 
"Upravičenci do oprostitve iz prejšnjega odstavka motornega vozila ne smejo prodati ali ga brezplačno ali kako drugače odtujiti pred potekom treh let od dneva nakupa ali uvoza, dokler davek ni plačan. Če upravičenci do oprostitve po tej točki prodajo vozilo ali ga brezplačno ali kako drugače odtujijo pred potekom treh let od dneva nakupa ali uvoza, morajo plačati davek v višini davka, ki bi moral biti plačan, če ne bi bilo oprostitve, in pripadajoče obresti od dneva nakupa ali uvoza do dneva plačila davka.
 
Ne glede na prejšnji odstavek se davek ne plača, če je odtujitev posledica uradnega predčasnega odpoklica ali smrti upravičenca ali če motorno vozilo odtuji družinski član upravičenca, ki preneha bivati v Sloveniji zaradi predčasnega odpoklica ali smrti upravičenca. Davek se tudi ne plača, če je bilo motorno vozilo, ki se odtujuje, poškodovano v prometni nesreči za več kakor 70% tržne vrednosti vozila na dan nesreče.
 
Če ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, ugotovi, da je zaradi spoštovanja pogoja vzajemnosti, treba v zvezi s prepovedjo odtujitve iz drugega odstavka te točke upoštevati drugačen rok, izda upravičencu o tem ustrezno potrdilo.".
 
(4)
6. točka se spremeni tako, da se glasi:
 
"6. od vozil, ki se začasno uvozijo, če so popolnoma oproščena plačila uvoznih dajatev v skladu s carinskimi predpisi in od vozil, ki se vnesejo v Slovenijo iz druge države članice Evropske unije zaradi začasne preselitve lastnika, ki nima stalnega prebivališča v Sloveniji, vendar le, če od teh vozil v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost, ni treba obračunati davka na dodano vrednost;".
 
(5)
V 7.a točki se besedilo "gospodarskih družb ali oseb javnega prava" nadomesti z besedama "lastnika vozila".
 
(6)
Na koncu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
 
"Oprostitve plačila davka v skladu s tem členom je mogoče uveljaviti tudi pri finančnem najemu vozila. Če je finančni najem prekinjen ali končan in ne pride do prenosa lastništva, mora upravičenec, ki je uveljavil oprostitev plačila davka, plačati davek, ki mu je bil odpuščen oziroma vrnjen v skladu s tem členom.".

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window