Navigacija

Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 59-3454/1996, stran 5132 DATUM OBJAVE: 25.10.1996

VELJAVNOST: od 26.10.1996 / UPORABA: od 26.10.1996

RS 59-3454/1996

Verzija 32 / 32

Čistopis se uporablja od 3.8.2023 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 23.9.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 59/96, 31/98 - odl. US, 1/99 - ZNIDC, 54/00 - ZKme, 68/00 - odl. US, 27/02 - odl. US, 58/02 - ZMR-1, 67/02, 110/02 - ZGO-1, 110/02 - ZUreP-1, 36/03, 43/11, 58/12, 27/16, 27/17 - ZKme-1D, 79/17, 80/20 - ZIUOOPE, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 44/22, 78/23 - ZUNPEOVE

Časovnica

Na današnji dan, 23.9.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 3.8.2023
    DO nadaljnjega
 
 

3454. Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ)

 
Razglašam zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. oktobra 1996.
 
Št. 001-22-115/96
 
Ljubljana, dne 23. oktobra 1996.
 
Predsednik Republike Slovenije Milan Kučan l. r.
 

Z A K O N
O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH (ZKZ)

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 
Ta zakon ureja varstvo kmetijskih zemljišč in njihovo upravljanje, tako da določa njihovo razvrstitev, rabo in obdelovanje, njihov promet in zakup, agrarne operacije in skupne pašnike.
 
Določbe tega zakona se smiselno uporabljajo tudi za gozdove, če ni z zakonom drugače določeno.
 

1.a člen

 
Cilji tega zakona so:
 
-
ohranjanje in izboljševanje pridelovalnega potenciala ter povečevanje obsega kmetijskih zemljišč za pridelavo hrane;
 
-
trajnostno ravnanje z rodovitno zemljo;
 
-
ohranjanje krajine ter ohranjanje in razvoj podeželja.
 

1.b člen

 
Za doseganje ciljev iz prejšnjega člena Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) sprejme ukrepe kmetijske zemljiške politike.
 
Predmet ukrepov kmetijske zemljiške politike so kmetijska zemljišča iz drugega odstavka 2. člena tega zakona.
 
Sredstva za pripravo in izvajanje ukrepov kmetijske zemljiške politike se zagotavljajo iz:
 
-
odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča;
 
-
drugih sredstev iz proračuna Republike Slovenije;
 
-
drugih virov.
 
Ukrepi kmetijske zemljiške politike so odpravljanje zaraščanja in izvedba agrarnih operacij.
 
Za izvajanje ukrepov iz prejšnjega odstavka je pristojna Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja. Za te ukrepe se glede upravičencev do sredstev uporabljajo določbe zakona, ki ureja kmetijstvo, glede postopka za izvajanje ukrepov pa določbe navedenega zakona, ki urejajo postopek za izvajanje ukrepov politike razvoja podeželja.
 
Ukrepe iz četrtega odstavka tega člena lahko izvaja tudi Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Sklad), poleg teh pa se za ukrep kmetijske zemljiške politike šteje tudi nakup kmetijskih zemljišč, ki ga izvaja Sklad. Sklad izvaja te ukrepe v skladu s potrjenim letnim programom dela. Sredstva iz tretjega odstavka tega člena, ki jih pridobi Sklad za izvajanje ukrepov iz tega odstavka, sodijo med sredstva, ki jih Sklad pridobiva za svoje delovanje v skladu z zakonom, ki ureja Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window