Zakon o veterinarstvu (ZVet-1)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 33-1959/2001, stran 3673 DATUM OBJAVE: 5.5.2001

VELJAVNOST: od 20.5.2001 / UPORABA: od 20.5.2001

RS 33-1959/2001

Verzija 6 / 6

Čistopis se uporablja od 19.4.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 21.7.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 33/01, 45/04 - ZdZPKG, 62/04 - odl. US, 93/05 - ZVMS, 90/12 - ZdZPVHVVR, 22/18

Časovnica

Na današnji dan, 21.7.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 19.4.2018
    DO nadaljnjega
 
 

1959. Zakon o veterinarstvu (ZVet-1)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi zakona o veterinarstvu (ZVet-1)

 
Razglašam zakon o veterinarstvu (ZVet-1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 18. aprila 2001.
 
Št. 001-22-46/01
 
Ljubljana, dne 30. aprila 2001.
 
Predsednik Republike Slovenije Milan Kučan l. r.
 

Z A K O N
O VETERINARSTVU (ZVet-1)

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina zakona)

 
Ta zakon določa najmanjši obseg zdravstvenega varstva živali in stroške zdravstvenega varstva živali, veterinarske dejavnosti in njihovo opravljanje, javna pooblastila veterinarski zbornici, koncesije, strokovno izpopolnjevanje v veterinarstvu, registre, baze podatkov in informacijski sistem, pristojnosti državnih organov, inšpekcijski nadzor ter pravice in dolžnosti pravnih in fizičnih oseb po tem zakonu.
 

2. člen

(namen veterinarstva)

 
(1)
Veterinarstvo je namenjeno:
 
-
varovanju in izboljševanju zdravja živali;
 
-
zaščiti zdravja živali pred kužnimi in drugimi boleznimi;
 
-
ugotavljanju ter diagnosticiranju bolezni in zdravljenju bolnih živali;
 
-
zagotavljanju ukrepov za varstvo prebivalstva pred zoonozami, alimentarnimi infekcijami in intoksikacijami s preprečevanjem in zatiranjem teh bolezni in preprečevanjem prenašanja teh bolezni iz živali na ljudi;
 
-
zagotavljanju zdravstvene ustreznosti surovin in živil živalskega izvora, skrbi za zdravstveno ustreznost živil živalskega izvora in preprečevanju ostankov škodljivih snovi v živilih živalskega izvora;
 
-
zagotavljanju zdravstvene ustreznosti krme ter skrbi za zdravstveno ustreznost krme;
 
-
zagotavljanju zdravstvene ustreznosti vode za napajanje živali in skrbi za zdravstveno ustreznost vode za napajanje;
 
-
zagotavljanju reprodukcije in proizvodne sposobnosti živali z vidika zdravstvenega varstva živali;
 
-
zagotavljanju ukrepov za varstvo okolja pred onesnaževanjem s povzročitelji bolezni, ki se pojavljajo pri živalih ter higienskih razmer in ustreznosti okolja z vidika zdravstvenega varstva živali;
 
-
zaščiti živali pred mučenjem in trpljenjem ter skrbi za dobro počutje živali;
 
-
veterinarskemu izobraževanju, osveščanju in obveščanju prebivalstva.
 
(2)
Pristojni organ za uresničevanje namenov veterinarstva iz prejšnjega odstavka je organ, pristojen za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: Uprava).
 

3. člen

(pomen izrazov)

 
Posamezni izrazi za potrebe tega zakona pomenijo:
 
1.
živali so rejne, proizvodne, klavne in hišne živali, divjad, gojena divjad, akvakultura, prostoživeče vodne živali, poskusne živali, živali iz živalskih vrtov in druge živali;
 
2.
rejne živali so živali, ki se vzrejajo ali redijo za proizvodnjo hrane oziroma za proizvodnjo volne, kož, krzna ali za druge gospodarske namene;
 
3.
proizvodne živali so namenjene pridobivanju mleka, jajc in medu;
 
4.
klavne živali so živali, katerih sestavni deli njihovega telesa so namenjeni prehrani ljudi, vključno z akvakulturo in gojeno divjadjo;
 
5.
živali za proizvodnjo živil so klavne živali, proizvodne živali, divjad in prostoživeče vodne živali;
 
8.
divjad so divje živali, določene s predpisi o divjadi in lovstvu, katerih meso je uporabno za prehrano ljudi in se jih ne kolje kot domače živali, temveč lovi, v skladu s predpisi o lovstvu. Za divjad štejejo tudi divji sesalci in ptice, ki prosto živijo na zaprtem območju, podobno kot prostoživeča divjad in se jih lovi v skladu s predpisi o lovstvu;
 
9.
gojena divjad so divji kopenski sesalci, plazilci in ptice, ki se jih redi in kolje kot domače živali;
 
10.
prostoživeče vodne živali so ribe, raki, školjke in druge vodne živali, določene s predpisi o ribištvu, katerih meso in tkiva so uporabna za prehrano ljudi in se jih lovi z namenom prehranjevanja ljudi;
 
11.
akvakultura so v kontroliranih pogojih farmsko gojene ribe, raki, školjke in mehkužci, vključno z ujetimi živalmi teh vrst, namenjenimi za gojenje;
 
12.
poskusne živali pomenijo vsakega živega vretenčarja, razen človeka, tudi prostoživeče larvalne oblike brez fetalnih in embrionalnih oblik, ki se uporabljajo v poskusne in druge znanstvene namene;
 
13.
živali iz živalskih vrtov so prostoživeče živali, ki se javno razstavljajo v stalnem objektu najmanj sedem dni v letu, z izjemo cirkusov in trgovin s hišnimi živalmi;
 
14.
plemenske živali so živali moškega in ženskega spola, namenjene za razmnoževanje;
 
15.
reje plemenskih živali so reje plemenjakov in plemenic, darovalk jajčnih celic in zarodkov, vzrejališča plemenjakov, osemenjevalna središča, plemenske jate perutnine, plemenske ribje jate, plemenišča in vzrejališča matic;
 
16.
imetniki živali so fizične in pravne osebe, ki so lastniki živali, oziroma se ukvarjajo z rejo, varstvom, uporabo, gojitvijo, gospodarjenjem, šolanjem, prevozom ali prodajo živali;
 
24.
zdravila za uporabo v veterinarski medicini (v nadaljnjem besedilu: zdravila) so vsaka snov ali kombinacija snovi, ki so pripravljene in namenjene za zdravljenje ali preprečevanje bolezni pri živalih, za zdravilo pa se šteje tudi vsaka snov ali kombinacija snovi, ki se lahko uporablja na živalih z namenom, da bi se določila diagnoza ali ponovno vzpostavile, izboljšale ali spremenile fiziološke funkcije;
 
25.
ostanki škodljivih snovi so ostanki snovi s farmakološkim delovanjem, ostanki onesnaženja okolja in drugih snovi ter njihovih metabolitov, ki lahko preidejo v živila in ogrozijo zdravje ljudi;
 
36.
čreda ali jata z nepreverjenimi ali sumljivimi epizootiološkimi razmerami je čreda ali jata, pri kateri se niso opravile predpisane preiskave živali, oziroma čreda ali jata imetnika živali, ki se ukvarja z nedovoljenim in nenadzorovanim prometom z živalmi in živalskimi proizvodi;
 
37.
veterinar je doktor veterinarske medicine z veterinarsko licenco;
 
38.
veterinarska licenca je dovoljenje za opravljanje veterinarske dejavnosti;
 
39.
državni izpit je izpit, ki ga doktorji veterinarske medicine opravijo na Upravi po končanem univerzitetnem študiju veterinarstva;
 
43.
veterinarski pomočnik je fizična oseba, ki pod nadzorom veterinarja opravlja posamezna veterinarska opravila;
 
44.
veterinarske organizacije so veterinarska ambulanta, veterinarska bolnica, veterinarska klinika in veterinarska ambulanta v osemenjevalnem središču, ki imajo lahko v svoji sestavi tudi veterinarsko lekarniško postajo;
 
48.
veterinarska služba v Slovenski vojski je samostojna strokovna služba, ustanovljena v okviru Slovenske vojske, ki opravlja določene veterinarske dejavnosti po tem zakonu za potrebe Slovenske vojske;
 
49.
nujna veterinarska pomoč je poseg, s katerim se odpravi neposredna nevarnost za življenje živali;
 
50.
zbirni center je registriran objekt, kjer se živali iz različnih rej zbirajo in združujejo v pošiljke, namenjene za promet;

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window