Navigacija

Zakon o digitalni radiodifuziji (ZDRad)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 102-5066/2007, stran 13762 DATUM OBJAVE: 9.11.2007

VELJAVNOST: od 24.11.2007 / UPORABA: od 24.11.2007

RS 102-5066/2007

Verzija 5 / 5

Čistopis se uporablja od 18.12.2021 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 28.9.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 102/07, 85/10, 47/12, 109/12 - ZEKom-1, 189/21 - ZDU-1M

Časovnica

Na današnji dan, 28.9.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 18.12.2021
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

5066. Zakon o digitalni radiodifuziji (ZDRad)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o digitalni radiodifuziji (ZDRad)

 
Razglašam Zakon o digitalni radiodifuziji (ZDRad), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 25. oktobra 2007.
 
Št. 001-22-122/07
 
Ljubljana, dne 2. novembra 2007
 
dr. Janez Drnovšek l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O DIGITALNI RADIODIFUZIJI (ZDRad)

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina zakona)

 
Ta zakon ureja digitalno radiodifuzijo v Republiki Sloveniji, pogoje za izvajanje digitalne radiodifuzije, pravice in obvezno­sti izvajalcev, spremembe pri upravljanju radiofrekvenčnega spektra, postopen prehod z analogne na digitalno radiodifuzijo, vključevanje in uvajanje komplementarnih in inovativnih storitev ter postopni izklop analogne radiodifuzije in spodbujevalne ukrepe, namenjene za pospešitev prehoda na digitalno radiodi­fuzijo v skladu z Direktivo 2002/20/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o odobritvi elektronskih komuni­kacijskih omrežij in storitev (Direktiva o odobritvi) (UL L št. 108 z dne 24. 4. 2002, str. 21), zadnjič spremenjeno z Direktivo 2009/140/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. no­vembra 2009 o spremembi direktiv 2002/21/ES o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve, 2002/19/ES o dostopu do elektronskih komunikacijskih omrežij in pripadajočih naprav ter o njihovem medomrežnem povezovanju in 2002/20/ES o odobritvi elektronskih komunika­cijskih omrežij in storitev (UL L št. 337 z dne 18. 12. 2009, str. 37), Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2002/21/ES z dne 7. marca 2002 o skupnem regulativnem okviru za elek­tronska komunikacijska omrežja in storitve (okvirna direktiva) (UL L št. 108 z dne 24. 4. 2002, str. 33), zadnjič spremenjeno z Uredbo (ES) št. 544/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 717/2007 o gostovanju v javnih mobilnih telefonskih omrežjih znotraj Sku­pnosti in Direktive 2002/21/ES o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve (UL L št. 167 z dne 29. 6. 2009, str. 12) in Direktivo Komisije 2002/77/ES z dne 16. septembra 2002 o konkurenci na trgih za elektronska komunikacijska omrežja in storitve (UL L št. 249 z dne 17. 9. 2002, str. 21).
 

2. člen

(namen zakona)

 
Namen zakona je zagotoviti učinkovito uporabo radiofrekvenčnega spektra, ki je na podlagi mednarodnih in domačih pravnih aktov namenjen radiodifuziji televizijskih in radijskih programov, v skladu z znanimi tehnološkimi možnostmi.
 

3. člen

(pomen izrazov)

 
(1)
Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
 
1.
Digitalna radiodifuzija je radiokomunikacijska storitev, namenjena za prizemno digitalno oddajanje in razširjanje radijskih ali televizijskih programov z neposrednim javnim sprejemom v odprtem prostoru.
 
2.
Inovativne storitve so storitve, ki se ponujajo v multipleksu, ki ni namenjen za digitalno oddajanje in razširjanje televizijskih ali radijskih programov.
 
3.
Komplementarne storitve so storitve, povezane s televizijskimi ali radijskimi programi, ki se digitalno oddajajo in razširjajo v multipleksu in jih je tehnološko mogoče in smiselno ponujati skupaj s televizijskimi ali radijskimi programi.
 
4.
Lastnik oziroma lastnica (v nadaljnjem besedilu: lastnik) infrastrukture je pravna ali fizična oseba, ki ima v lasti katerikoli del infrastrukture elektronskih komunikacij, primerne za digitalno radiodifuzijo ali inovativne storitve.
 
5.
Multipleks je del digitalnega telekomunikacijskega radiodifuznega sistema, ki združuje več različnih digitalnih vhodnih kanalov in jih skupaj prenaša.
 
6.
Operater oziroma operaterka (v nadaljnjem besedilu: operater) multipleksa je fizična ali pravna oseba, ki upravlja ali namerava upravljati z multipleksom in javnim komunikacijskim omrežjem za digitalno radiodifuzijo, ter je skladno z določili zakona, ki ureja elektronske komunikacije, o tem obvestila Agencijo za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija).
 
7.
Ponudnik oziroma ponudnica (v nadaljnjem besedilu: ponudnik) vsebin je pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje za razširjanje programskih vsebin v obliki digitalnega televizijskega ali radijskega programa v skladu z zakonom, ki ureja medije, ali z mednarodno pogodbo, ki obvezuje Republiko Slovenijo.
 
8.
Storitev mobilne televizije pomeni oddajanje digitalnih televizijskih programov na način, ki omogoča njihov sprejem na mobilni telekomunikacijski terminalski opremi v praviloma nižji razločljivosti kakor pri digitalni radiodifuziji.
 
9.
Televizija visoke razločljivosti je oblika digitalne televizije, ki zagotavlja najmanj 720 vrstično sliko ter razmerje kolon in vrstic 16:9.
 
(2)
Drugi izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo enak pomen kakor v zakonu, ki ureja elektronske komunikacije, oziroma zakonu, ki ureja medije.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window