Navigacija

Zakon o Poslovnem registru Slovenije (ZPRS-1)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 49-2090/2006, stran 5260 DATUM OBJAVE: 12.5.2006

VELJAVNOST: od 27.5.2006 / UPORABA: od 27.5.2006

RS 49-2090/2006

Verzija 7 / 8

Čistopis se uporablja od 14.4.2018 do 13.10.2020. Status čistopisa na današnji dan, 13.8.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 49/06, 33/07 - ZSReg-B, 19/15, 54/17

Časovnica

Na današnji dan, 13.8.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 14.4.2018
  DO 13.10.2020
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2090. Zakon o Poslovnem registru Slovenije (ZPRS-1)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o Poslovnem registru Slovenije (ZPRS-1)

 
Razglašam Zakon o Poslovnem registru Slovenije (ZPRS-1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 26. aprila 2006.
 
001-22-68/06
 
Ljubljana, dne 4. maja 2006
 
dr. Janez Drnovšek l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O POSLOVNEM REGISTRU SLOVENIJE (ZPRS-1)

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(uvodna določba)

 
(1)
Ta zakon ureja vodenje in vzdrževanje Poslovnega registra Slovenije (v nadaljnjem besedilu: poslovni register), opredeljuje enote poslovnega registra, določanje njihove identifikacije in njeno obvezno uporabo, vsebino poslovnega registra in pridobivanje podatkov za vodenje poslovnega registra, postopke v sistemu za podporo poslovnim subjektom ter določa postopek vpisa enot poslovnega registra v poslovni register, podatke, ki jih ob vpisu dodeli ali določi upravljavec registra, uporabo podatkov iz poslovnega registra in hrambo dokumentacije.
 
(2)
S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije delno prenaša Direktiva 2012/17/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. junija 2012 o spremembi Direktive Sveta 89/666/EGS ter direktiv 2005/56/ES in 2009/101/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede povezovanja centralnih in trgovinskih registrov ter registrov družb (UL L št. 156 z dne 16. 6. 2012, str. 1).
 

2. člen

(izrazi)

 
Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
 
-
»poslovni register« je osrednja baza podatkov o vseh poslovnih subjektih s sedežem na območju Republike Slovenije, ki opravljajo pridobitno ali nepridobitno dejavnost, o njihovih delih in o podružnicah tujih podjetij, kot jih določa zakon, ki ureja gospodarske družbe (v nadaljnjem besedilu: podružnice tujih podjetij). Poslovni register je primarni register za tiste poslovne subjekte, za katere zakon določa, da se vpišejo samo v poslovni register, in za poslovne subjekte, ki se ustanovijo neposredno s predpisom ali na podlagi predpisa in se ne vpišejo v noben drug register;
 
-
»sistem povezovanja poslovnih registrov« je sistem povezovanja poslovnih registrov držav članic Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora. Sistem povezovanja poslovnih registrov sestavljajo poslovni registri držav članic Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora, evropska osrednja platforma in elektronska točka za dostop;
 
-
»registrski organ« je organ ali nosilec javnega pooblastila, ki je s predpisom pooblaščen za vodenje primarnega registra ali uradne evidence;
 
-
»primarni register ali uradna evidenca« je register, razvid, imenik ali druga evidenca, v katero se vpišejo poslovni subjekti pred vpisom v poslovni register, oziroma če je podatkovna baza sestavni del poslovnega registra, hkrati z vpisom v poslovni register;
 
-
»enote poslovnega registra« so poslovni subjekti, deli teh poslovnih subjektov in podružnice tujih podjetij;
 
-
»poslovni subjekti« so pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki oziroma samostojne podjetnice posameznice (v nadaljnjem besedilu: podjetnik) in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti;
 
-
»deli poslovnih subjektov« so podružnice, poslovne enote, predstavništva, zadružne enote, režijski obrati in drugi deli poslovnih subjektov, ki se registrirajo pri registrskem organu in tisti deli poslovnih subjektov, ki se ne registrirajo pri registrskem organu, pa jim je mogoče opredeliti naslov, opravljajo pa na istem ali drugem naslovu različno ali isto dejavnost kot poslovni subjekt;
 
-
»matična številka« je enolična identifikacija vsake enote poslovnega registra, ki jo ob vpisu v poslovni register dodeli upravljavec registra in se ne spreminja;
 
-
»sistem za podporo poslovnim subjektom« je celota postopkov in informacijskih rešitev, ki zagotavlja oddajo prijave, predloga ali druge vloge za vpise v sodni register v skladu z zakonom, ki ureja sodni register, za vpise v poslovni register v skladu s tem zakonom in za druge postopke, ki jih je treba opraviti za zagotovitev pogojev za začetek poslovanja enote poslovnega registra ali v zvezi s kasnejšimi spremembami;
 
-
»informacijski sistem za podporo poslovnim subjektom« je računalniški sistem, ki ga upravlja ministrstvo, pristojno za javno upravo, in zagotavlja ustrezno informacijsko podporo za integrirano izvajanje poslovnih procesov, ki jih obsega sistem za podporo poslovnim subjektom;
 
-
»točke za podporo poslovnim subjektom« so krajevne točke, ki prek informacijskega sistema za podporo poslovnim subjektom izvajajo postopke za podporo poslovnim subjektom;
 
-
»javni podatki« poslovnega registra so vsi podatki o enotah poslovnega registra, razen podatkov, ki so s posebnim zakonom določeni kot osebni podatki. Davčna številka in naslov prebivališča fizične osebe, ki sta hkrati davčna številka in sedež poslovnega subjekta, z vpisom tega poslovnega subjekta v poslovni register postaneta javna podatka;
 
-
»uporabnik javnih podatkov« poslovnega registra je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja podatke poslovnega registra za statistične ali druge namene.
 

3. člen

(upravljavec registra)

 
(1)
Poslovni register vodi, vzdržuje in upravlja Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: upravljavec registra).
 
(2)
Upravljavec registra posreduje javne podatke iz poslovnega registra in jih objavlja na svojem spletnem portalu.
 
(3)
Upravljavec registra prek sistema povezovanja poslovnih registrov:
 
1.
prejema podatke in listine o tujih podjetjih iz držav članic Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora ter jih posreduje registrskemu organu, ki vodi sodni register, in
 
2.
posreduje podatke in listine o enotah poslovnega registra iz 3. do 6. točke prvega odstavka 3. člena Zakona o sodnem registru (Uradni list RS, št. 54/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 49/09, 82/13 – ZGD-1H in 17/15; v nadaljnjem besedilu: ZSReg), ki jih posreduje registrski organ iz prejšnje točke.
 
(4)
Upravljavec registra vodi poslovni register tako, da se poleg zadnjega stanja podatkov o vseh enotah poslovnega registra ohranjajo tudi vsi pretekli vpisi, spremembe podatkov in izbrisi enot poslovnega registra po času nastanka in vrstah dogodkov.
 
(5)
Upravljavec registra zagotavlja podatke o predpisih in njihovih spremembah, ki določajo javno objavo letnih poročil in podatkov iz poslovnega registra o enotah poslovnega registra iz 2. točke tretjega odstavka tega člena, na evropskem portalu e-pravosodje.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window