Navigacija

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 64-2183/1994, stran 3598 DATUM OBJAVE: 14.10.1994

VELJAVNOST: od 29.10.1994 / UPORABA: od 29.10.1994

RS 64-2183/1994

Verzija 8 / 8

Čistopis se uporablja od 10.9.2022 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 7.12.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 64/94, 33/00 - odl. US, 87/01 - ZMatD, 41/04 - ZVO-1, 28/06, 97/10, 21/18 - ZNOrg, 117/22

Časovnica

Na današnji dan, 7.12.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 10.9.2022
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 
 

2183. Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami

 
 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

UKAZ 
o razglasitvi zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami

 
Razglašam zakon o vastvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 28. septembra 1994.
 
Št. 012-01/94-126
 
Ljubljana, dne 6. oktobra 1994.
 
Predsednik Republike Slovenije Milan Kučan l. r.
 

ZAKON 
O VARSTVU PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(namen zakona)

 
(1)
Ta zakon ureja varstvo ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter okolja pred naravnimi in drugimi nesrečami (v nadaljnjem besedilu: varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami).
 
(2)
Cilj varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je zmanjšanje števila nesreč ter preprečitev oziroma zmanjšanje žrtev in drugih posledic teh nesreč.
 
(3)
Država, občine in druge samoupravne lokalne skupnosti (v nadaljnjem besedilu: lokalne skupnosti) organizirajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami kot enoten in celovit sistem v državi.
 
(4)
Sistem varstva iz prejšnjega odstavka obsega programiranje, načrtovanje, organiziranje, izvajanje, nadzor, financiranje ukrepov ter dejavnosti za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
 
(5)
S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenašajo naslednje direktive Evropske skupnosti:
 
-
Direktiva Sveta 89/391/EGS z dne 12. junija 1989 o uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu (UL L št. 183 z dne 29. 6. 1989);
 
-
Direktiva Sveta 89/618/EURATOM z dne 27. novembra 1989 o obveščanju prebivalstva o ukrepih zdravstvenega varstva, ki jih je treba sprejeti, in o pravilih ravnanja v primeru radiološkega izrednega dogodka (UL L št. 357 z dne 7. 12. 1989);
 
-
Direktiva Sveta 96/29/EURATOM z dne 13. maja 1996 o določitvi temeljnih varnostnih standardov za varstvo zdravja delavcev in prebivalstva pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja (UL L št. 159 z dne 29. 6. 1996);
 
-
Direktiva Sveta 96/82/ES z dne 9. decembra 1996 o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi (UL L št. 10 z dne 14. 1. 1997).
 

2. člen

(temeljne naloge sistema)

 
(1)
Temeljne naloge sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami po tem zakonu so:
 
-
odkrivanje, spremljanje ter preučevanje nevarnosti naravnih in drugih nesreč;
 
-
preprečevanje naravnih in drugih nesreč;
 
-
obveščanje, opozarjanje in alarmiranje o pretečih nevarnostih ter dajanje napotkov za zaščito, reševanje in pomoč;
 
-
izobraževanje in usposabljanje za zaščito, reševanje in pomoč;
 
-
organiziranje Civilne zaščite ter vzpostavitev in vzdrževanje drugih oblik pripravljenosti za zaščito, reševanje in pomoč;
 
-
samozaščita, samopomoč in vzajemna pomoč (v nadaljnjem besedilu: osebna in vzajemna zaščita);
 
-
mobilizacija ter aktiviranje sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč;
 
-
odrejanje in izvajanje zaščitnih ukrepov;
 
-
reševanje in pomoč;
 
-
odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč, do zagotovitve osnovnih pogojev za življenje;
 
-
ocenjevanje škode, ki jo povzročijo naravne in druge nesreče;
 
-
mednarodno sodelovanje pri izvajanju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
 
-
nadzor nad izvajanjem predpisov o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami;
 
-
pomoč drugim državam ob naravnih in drugih nesrečah.
 

3. člen

(Civilna zaščita)

 
Civilna zaščita je namensko organiziran del sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Civilna zaščita obsega organe vodenja, enote in službe za zaščito, reševanje in pomoč, zaščitno in reševalno opremo ter objekte in naprave za zaščito, reševanje in pomoč.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window