Navigacija

Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin (ZSMKR)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 58-2809/2002, stran 6034 DATUM OBJAVE: 4.7.2002

VELJAVNOST: od 19.7.2002 / UPORABA: od 19.7.2002

RS 58-2809/2002

Verzija 9 / 9

Čistopis se uporablja od 19.4.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 2.2.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 58/02, 45/04 - ZdZPKG, 86/04, 41/09, 32/12, 90/12 - ZdZPVHVVR, 22/18

Časovnica

Na današnji dan, 2.2.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 19.4.2018
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 
 

2809. Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin (ZSMKR)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (ZSMKR)

 
Razglašam zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin (ZSMKR), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 12. junija 2002.
 
Št. 001-22-64/02
 
Ljubljana, dne 20. junija 2002.
 
Predsednik Republike Slovenije Milan Kučan l. r.
 

Z A K O N
O SEMENSKEM MATERIALU KMETIJSKIH RASTLIN (ZSMKR)

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina zakona)

 
Ta zakon ureja pridelavo, pripravo za trg, uvoz in trženje semenskega materiala kmetijskih rastlin: žit, krmnih rastlin, krompirja, pese, oljnic in predivnic, zelenjadnic, sadnih in okrasnih rastlin, trte in hmelja (v nadaljnjem besedilu: semenski material kmetijskih rastlin), določa obveznosti oseb, ki se ukvarjajo s pridelavo, pripravo za trg, uvozom in trženjem semenskega materiala kmetijskih rastlin, predpisuje zahteve za trženje semenskega materiala kmetijskih rastlin in način zagotavljanja skladnosti s predpisanimi zahtevami, predpisuje posebne zahteve za trženje semenskega materiala, namenjenega za uporabo pri ohranjanju naravnega okolja v okviru ohranjanja genskih virov, vključno s količinskimi omejitvami, ureja vpis sort kmetijskih rastlin v sortno listo ter vzdrževanje sort, ki so vpisane v sortno listo, posebno preizkušanje sort kmetijskih rastlin za opisno sortno listo, ureja pridobivanje, izmenjavo podatkov in povezovanje podatkov v informacijski sistem, določa dejavnost javne službe na področju semenarstva in izvajalce javne službe, določa nosilca javnega pooblastila in imenovanje laboratorijev, izvajalcev preizkušanja sort ter hrambe standardnih vzorcev in inšpekcijsko nadzorstvo v skladu z:
 
-
Direktivo Sveta z dne 14. junija 1966 o trženju semen krmnih rastlin (UL L št. 125 z dne 11. 7. 1966, str. 2298), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno direktivo Komisije (EU) 2016/2109 z dne 1. decembra 2016 o spremembi Direktive Sveta 66/401/EGS glede vključitve novih vrst in botaničnega imena vrste Lolium x boucheanum Kunth (UL L št. 327 z dne 2. 12. 2016, str. 59);
 
-
Direktivo Sveta z dne 14. junija 1966 o trženju semena žit (UL L št. 125 z dne 11. 7. 1966, str. 2309), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno direktivo Komisije (EU) 2016/317 z dne 3. marca 2016 o spremembi direktiv Sveta 66/401/EGS, 66/402/EGS, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES in 2002/57/ES v zvezi z uradno etiketo pakiranj semena (UL L št. 60 z dne 5. 3. 2016, str. 72);
 
-
Direktivo Sveta z dne 9. aprila 1968 o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte (UL L št. 93 z dne 17. 4. 1968, str. 15), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2005/43/ES z dne 23. junija 2005 o spremembi Prilog k Direktivi Sveta 68/193/EGS o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte (UL L št. 164 z dne 24. 6. 2005, str. 37), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 68/193/EGS);
 
-
Direktivo Sveta 98/56/ES z dne 20. julija 1998 o trženju razmnoževalnega materiala okrasnih rastlin (UL L št. 226 z dne 13. 8. 1998, str. 16), zadnjič spremenjeno z Uredbo (EU) št. 652/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom, spremembi direktiv Sveta 98/56/ES, 2000/29/ES in 2008/90/ES, uredb (ES) št. 178/2002, (ES) št. 882/2004 in (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta, Direktive 2009/128/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi sklepov Sveta 66/399/EGS in 76/894/EGS ter Odločbe Sveta 2009/470/ES (UL L št. 189 z dne 27. 6. 2014, str. 1);
 
-
Direktivo Sveta 2002/53/ES z dne 13. junija 2002 o skupnem katalogu sort poljščin (UL L št. 193 z dne 20. 7. 2002, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi (UL L št. 268 z dne 18. 10. 2003, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2002/53/ES);
 
-
Direktivo Sveta 2002/54/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena pese (UL L št. 193 z dne 20. 7. 2002, str. 12), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno direktivo Komisije (EU) 2016/317 z dne 3. marca 2016 o spremembi direktiv Sveta 66/401/EGS, 66/402/EGS, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES in 2002/57/ES v zvezi z uradno etiketo pakiranj semena (UL L št. 60 z dne 5. 3. 2016, str. 72);
 
-
Direktivo Sveta 2002/55/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena zelenjadnic (UL L št. 193 z dne 20. 7. 2002, str. 33), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno direktivo Komisije (EU) 2016/317 z dne 3. marca 2016 o spremembi direktiv Sveta 66/401/EGS, 66/402/EGS, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES in 2002/57/ES v zvezi z uradno etiketo pakiranj semena (UL L št. 60 z dne 5. 3. 2016, str. 72), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2002/55/ES);
 
-
Direktivo Sveta 2002/56/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semenskega krompirja (UL L št. 193 z dne 20. 7. 2002, str. 60), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno direktivo Komisije (EU) 2016/317 z dne 3. marca 2016 o spremembi direktiv Sveta 66/401/EGS, 66/402/EGS, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES in 2002/57/ES v zvezi z uradno etiketo pakiranj semena (UL L št. 60 z dne 5. 3. 2016, str. 72);
 
-
Direktivo Sveta 2002/57/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena oljnic in predivnic (UL L št. 193 z dne 20. 7. 2002, str. 74), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno direktivo Komisije (EU) 2016/317 z dne 3. marca 2016 o spremembi direktiv Sveta 66/401/EGS, 66/402/EGS, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES in 2002/57/ES v zvezi z uradno etiketo pakiranj semena (UL L št. 60 z dne 5. 3. 2016, str. 72);
 
-
Direktivo Komisije 2008/62/ES z dne 20. junija 2008 o določitvi nekaterih odstopanj za sprejetje kmetijskih domačih sort in sort poljščin, ki so naravno prilagojene na lokalne in regionalne pogoje in so ogrožene zaradi genske erozije, ter za trženje semena in semenskega krompirja navedenih domačih sort in sort poljščin (UL L št. 162 z dne 21. 6. 2008, str. 13);
 
-
Direktivo Sveta 2008/72/ES z dne 15. julija 2008 o trženju razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena (UL L št. 205 z dne 1. 8. 2008, str. 28), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno direktivo Komisije 2013/45/EU z dne 7. avgusta 2013 o spremembi direktiv Sveta 2002/55/ES in 2008/72/ES ter Direktive Komisije 2009/145/ES glede botaničnega imena paradižnika (UL L št. 213 z dne 8. 8. 2013, str. 20);
 
-
Direktivo Sveta 2008/90/ES z dne 29. septembra 2008 o trženju razmnoževalnega materiala sadnih rastlin in sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja (UL L št. 267 z dne 8. 10. 2008, str. 8), zadnjič spremenjeno z Uredbo (EU) št. 652/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom, spremembi direktiv Sveta 98/56/ES, 2000/29/ES in 2008/90/ES, uredb (ES) št. 178/2002, (ES) št. 882/2004 in (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta, Direktive 2009/128/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi sklepov Sveta 66/399/EGS in 76/894/EGS ter Odločbe Sveta 2009/470/ES (UL L št. 189 z dne 27. 6. 2014, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2008/90/ES);
 
-
Direktivo Komisije 2009/145/ES z dne 26. novembra 2009 o določitvi nekaterih odstopanj za sprejetje domačih sort in sort zelenjadnic, ki se tradicionalno gojijo v posebnih krajih in regijah in so ogrožene zaradi genske erozije, in sort zelenjadnic, ki nimajo resnične vrednosti za komercialno pridelavo, ampak so se razvile za pridelavo v posebnih pogojih ter za trženje semena navedenih domačih sort in sort zelenjadnic (UL L št. 312 z dne 27. 11. 2009, str. 44), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno direktivo Komisije 2013/45/EU z dne 7. avgusta 2013 o spremembi direktiv Sveta 2002/55/ES in 2008/72/ES ter Direktive Komisije 2009/145/ES glede botaničnega imena paradižnika (UL L št. 213 z dne 8. 8. 2013, str. 20), in
 
-
Direktivo Komisije 2010/60/EU z dne 30. avgusta 2010 o določitvi nekaterih odstopanj pri trženju semenskih mešanic krmnih rastlin, namenjenih za uporabo pri ohranjanju naravnega okolja (UL L št. 228 z dne 31. 8. 2010, str. 10).
 

2. člen

(namen zakona)

 
Namen tega zakona je zagotavljanje kakovostnega semenskega materiala kmetijskih rastlin zaradi pospeševanja gospodarne kmetijske pridelave, ohranjanja okolja in varstva potrošnikov.
 

3. člen

(uporaba zakona)

 
(1)
Ta zakon se uporablja za semenski material kmetijskih rastlin vrst, ki so opredeljene v predpisih Evropske skupnosti iz 1. člena tega zakona.
 
(2)
Določbe tega zakona se uporabljajo tudi za semenski material:
 
-
drugih rastlinskih rodov, vrst ali podvrst, če se uporablja kot podlaga za cepljenje s semenskim materialom kmetijskih rastlin iz prejšnjega odstavka ali če se uporablja kot sestavina v mešanici s semenskim materialom vrst kmetijskih rastlin iz prejšnjega odstavka;
 
-
drugih vrst kmetijskih rastlin, če je pridelan in se trži v Republiki Sloveniji.
 
(3)
Določbe tega zakona se ne uporabljajo za semenski material drugih vrst kmetijskih rastlin, če je pridelan v drugi državi članici Evropske unije in se trži v Republiki Sloveniji.
 
(4)
Določbe tega zakona se ne uporabljajo za semenski material kmetijskih rastlin, ki je namenjen izvozu v države, ki niso članice Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: izvoz), kolikor ni s tem zakonom drugače predpisano.
 
(5)
Minister, pristojen za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: minister), izda predpise, s katerimi podrobneje opredeli vrste kmetijskih rastlin iz prvega in drugega odstavka tega člena.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window