Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 87-4446/2001, stran 8685 DATUM OBJAVE: 8.11.2001

VELJAVNOST: od 23.11.2001 / UPORABA: od 23.11.2001

RS 87-4446/2001

Verzija 4 / 4

Čistopis se uporablja od 1.1.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 21.7.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 - ZUJIK, 92/15

Časovnica

Na današnji dan, 21.7.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.1.2018
    DO nadaljnjega
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

4446. Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi zakona o knjižničarstvu (ZKnj-1)

 
Razglašam zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 24. oktobra 2001.
 
Št. 001-22-120/01
 
Ljubljana, dne 2. novembra 2001.
 
Predsednik Republike Slovenije Milan Kučan l. r.
 

Z A K O N
O KNJIŽNIČARSTVU (ZKnj-1)

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina zakona)

 
Ta zakon ureja knjižnično dejavnost, ki se financira iz javnih sredstev, tako da določa:
 
-
dejavnost, ustanovitev, financiranje in nadzor knjižnic, ki se financirajo iz javnih sredstev ter knjižničnega informacijskega servisa za izmenjavo podatkov v nacionalnem vzajemnem bibliografskem sistemu,
 
-
nacionalni vzajemni bibliografski sistem in pogoje za vključitev v ta sistem,
 
-
naloge Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost.
 
Pojem knjižnična dejavnost iz prejšnjega odstavka vključuje tudi sodobne informacijske sestavine te dejavnosti.
 

1.a člen

(javno financirana knjižnična dejavnost)

 
Knjižnična dejavnost, ki se financira iz javnih sredstev, se izvaja kot knjižnična javna služba ali kot knjižnična dejavnost, potrebna za izvajanje javne službe na področju vzgoje in izobraževanja.
 
Knjižnično javno službo izvajajo splošne, visokošolske, specialne in nacionalna knjižnica.
 
Knjižnično dejavnost, potrebno za izvajanje javne službe na področju vzgoje in izobraževanja, izvajajo šolske knjižnice.
 

2. člen

(knjižnična dejavnost)

 
Knjižnična dejavnost, ki je knjižnična javna služba, zajema:
 
-
zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva,
 
-
zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij,
 
-
izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov,
 
-
posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev,
 
-
sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij,
 
-
pridobivanje in izobraževanje uporabnikov,
 
-
informacijsko opismenjevanje,
 
-
varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik,
 
-
drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo.
 
Knjižnična dejavnost, potrebna za izvajanje javne službe na področju vzgoje in izobraževanja, izhaja iz potreb te dejavnosti in zajema posamične, z njo povezane naloge iz prejšnjega odstavka ter glede na te potrebe tudi druge naloge, določene s področnim zakonom.
 
Javna služba je tudi dejavnost knjižničnega informacijskega servisa za izmenjavo podatkov v nacionalnem vzajemnem bibliografskem sistemu, ki je namenjena zagotavljanju:
 
-
pogojev za delovanje vzajemnega bibliografskega sistema,
 
-
dostopnosti elektronskih virov informacij v tem sistemu.
 
Dejavnost iz tega člena izvajajo osebe javnega prava, na podlagi koncesije pa tudi druge pravne osebe in posamezniki. Njen obseg se določi s programom dela in finančnim načrtom oziroma s koncesijsko pogodbo.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window