Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 67-3699/2007, stran 9429 DATUM OBJAVE: 27.7.2007

VELJAVNOST: od 11.8.2007 / UPORABA: od 11.8.2007

RS 67-3699/2007

Verzija 27 / 27

Čistopis se uporablja od 11.8.2021 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 27.2.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 67/07, 100/07, 69/08, 40/09, 88/10, 78/11, 55/12, 105/12 - ZBan-1J, 63/13 - ZS-K, 30/16, 9/17, 21/17, 77/18, 66/19, 123/21

Časovnica

Na današnji dan, 27.2.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 11.8.2021
    DO nadaljnjega
 
 
 

3699. Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI)

 
Razglašam Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 12. julija 2007.
 
Št. 001-22-92/07
 
Ljubljana, dne 20. julija 2007
 
dr. Janez Drnovšek l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV (ZTFI)

 

13. poglavje: AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV

 

13.1 Položaj agencije

 

469. člen

(položaj agencije)

 
(1)
Agencija je pravna oseba javnega prava.
 
(2)
Pri opravljanju svojih nalog in pristojnosti je agencija samostojna in neodvisna. Agencija in člani njenih organov pri opravljanju nalog agencije, določenih s tem ali drugim zakonom, niso vezani na sklepe, stališča in navodila državnih ali katerih koli drugih organov.
 
(3)
Ustanovitelj agencije je Republika Slovenija.
 
(4)
Sedež agencije je v Ljubljani.
 
(5)
Agencija v okviru razpoložljivih sredstev znotraj finančnega načrta tekočega leta sama določi število zaposlenih. Za plače zaposlenih v agenciji velja Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08 in 58/08), pri čemer obseg sredstev za posebne projekte, ki terjajo povečan obseg dela, določi agencija sama v okviru razpoložljivih sredstev znotraj finančnega načrta tekočega leta.
 
(6)
Pri opravljanju svojih nalog in pristojnosti agencija upošteva tudi morebiten vpliv sprejetih ukrepov na finančno stabilnost držav članic.
 
(7)
Agencija s svojim delovanjem spodbuja sodelovanje med nadzorniki na evropski ravni ter izmenjavo vseh pomembnih informacij med nadzorniki iz matične države in države gostiteljice.
 

469.a člen

(sodelovanje z ESMA)

 
(1)
Agencija mora pri opravljanju svojih nalog sodelovati z ESMA, na način kot to določa Uredba 1095/2010/ES.
 
(2)
Agencija odloči o uporabi smernic in priporočil ESMA ter lahko v celoti ali delno zavrne uporabo posameznih smernic ali priporočil, če za to obstajajo utemeljeni razlogi. Sklep o uporabi smernic ali priporočil iz prejšnjega stavka se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 

469.b člen

(sodelovanje v Evropskem sistemu finančnega nadzora)

 
(1)
Agencija si pri izvajanju nalog in pristojnosti v zvezi z nadzorom nad investicijskimi podjetji v skladu s tem zakonom in Uredbo 575/2013/EU, zlasti s sodelovanjem s pristojnimi organi držav članic in organi EU, prizadeva za oblikovanje in uveljavljanje enotnih nadzornih orodij in praks.
 
(2)
Za namene iz prejšnjega odstavka agencija sodeluje:
 
1.
kot članica Evropskega sistema finančnega nadzora ter v tej vlogi zagotavlja zlasti pretok ustreznih in zanesljivih informacij med člani sistema,
 
2.
pri dejavnostih Evropskega bančnega organa in po potrebi v kolegijih nadzornikov,
 
3.
z Evropskim odborom za sistemska tveganja.
 
(3)
Agencija odloči o uporabi smernic ali priporočil Evropskega bančnega organa ter lahko v celoti ali delno zavrne uporabo posameznih smernic ali priporočil, če za to obstajajo utemeljeni razlogi. Sklep o uporabi smernic ali priporočil iz prejšnjega stavka se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
(4)
Pristojnosti agencije po tem in drugih zakonih ne smejo vplivati na izvajanje njenih nalog iz drugega odstavka tega člena.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window