Navigacija

Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2006 in 2007 (ZIPRS0607)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 116-5137/2005, stran 13151 DATUM OBJAVE: 22.12.2005

VELJAVNOST: od 23.12.2005 / UPORABA: od 1.1.2006

RS 116-5137/2005

Verzija 3 / 3

Čistopis se uporablja od 7.1.2007 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 3.12.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 116/05, 103/06, 128/06 - ZJN-2

Časovnica

Na današnji dan, 3.12.2020 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 7.1.2007
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

5137. Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2006 in 2007 (ZIPRS0607)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2006 in 2007 (ZIPRS0607)

 
Razglašam Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2006 in 2007 (ZIPRS0607), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 12. decembra 2005.
 
001-22-133/05
 
Ljubljana, dne 20. decembra 2005.
 
dr. Janez Drnovšek l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2006 IN 2007 (ZIPRS0607)

 

1. SPLOŠNI DOLOČBI

 

1. člen

(vsebina zakona)

 
(1)
S tem zakonom se za proračun Republike Slovenije za leto 2006 in proračun Republike Slovenije za leto 2007 določa sestava proračuna, posebnosti izvrševanja proračuna, obseg zadolževanja in poroštev države ter javnega sektorja na ravni države, znesek primerne porabe na prebivalca, zagotavljanje dodatnih prihodkov občinam, prevzemanje obveznosti in urejajo druga vprašanja, povezana z izvrševanjem proračuna.
 
(2)
Določbe tega zakona se uporabljajo v letih 2006 in 2007, razen če je za posamezni proračun urejeno drugače.
 
(3)
Določbe tega zakona se uporabljajo za neposredne uporabnike proračuna Republike Slovenije, razen če je v posameznih členih drugače določeno.
 

2. člen

(pomen uporabljenih pojmov)

 
(1)
Pojmi iz 3. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B; v nadaljnjem besedilu: ZJF) imajo po tem zakonu enak pomen.
 
(2)
V tem zakonu uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
 
1.
proračun po tem zakonu so: proračun Republike Slovenije, spremembe proračuna Republike Slovenije in rebalans proračuna Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: proračun);
 
2.
predlagatelji finančnih načrtov so predlagatelji finančnih načrtov, ki so tako določeni v drugem odstavku 19. člena ZJF, in drugi samostojni neposredni uporabniki, ki so zajeti v navedenem členu ZJF, pa niso navedeni v drugem odstavku 19. člena ZJF;
 
3.
področja proračunske porabe so področja, na katerih država deluje oziroma nudi storitve in v katera so, upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Področja proračunske porabe so določena s predpisano programsko klasifikacijo izdatkov državnega proračuna;
 
4.
glavni program je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni programi so določeni s predpisano programsko klasifikacijo izdatkov državnega proračuna. Glavni program ima določene splošne cilje, s katerimi se izvajajo cilji področja proračunske porabe in na katerega se nanašajo kazalci učinkovitosti ter uspešnosti;
 
5.
podprogram je program, ki je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem načrtu praviloma enega neposrednega uporabnika. Podprogram ima jasno določene specifične cilje in kazalce učinkovitosti ter uspešnosti in z njim se izvajajo cilji glavnega programa;
 
6.
proračunska postavka (v nadaljnjem besedilu: postavka) je del podprograma, ki prikazuje celoto ali del aktivnosti, projekta ali ekonomski namen porabe sredstev iz delovnega področja enega neposrednega uporabnika;
 
7.
postavka-podskupina kontov je del postavke, ki v skladu s predpisanim kontnim načrtom okvirno določa ekonomski namen dela izdatkov postavke;
 
8.
proračunska vrstica je postavka-konto in je del postavke, ki v skladu s predpisanim kontnim načrtom natančno določa ekonomski namen izdatkov postavke in je temeljna enota za izvrševanje proračuna;
 
9.
pravica porabe je pravica neposrednega uporabnika, da prevzema in plačuje obveznosti v breme sredstev na določeni proračunski vrstici;
 
10.
obveznosti v breme proračunov prihodnjih let so obveznosti, ki zapadejo v plačilo v breme proračunov prihodnjih let in so prevzete v skladu z 51. členom ZJF in tem zakonom;
 
11.
namensko prejeta sredstva iz Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: namenska sredstva EU) so prihodki, ki jih država prejeme iz proračuna Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) za: skupno kmetijsko politiko, strukturno in kohezijsko politiko ter izvajanje notranjih politik (v nadaljnjem besedilu: skupne evropske politike);
 
12.
postavke slovenske udeležbe so postavke, na katerih se zagotavljajo pravice porabe za sofinanciranje programov skupnih evropskih politik, sofinanciranje programov predpristopnih in popristopnih pomoči in sofinanciranje programov donacij;
 
13.
postavke namenskih sredstev EU so postavke, na katerih se zagotavljajo pravice porabe za financiranje programov skupnih evropskih politik;
 
14.
predpristopne pomoči so prihodki, ki jih država prejme iz proračuna EU za programe, do katerih je bila upravičena kot kandidatka za vstop v EU;
 
15.
postavke predpristopnih pomoči so postavke, na katerih se zagotavljajo pravice porabe za financiranje programov iz predpristopnih pomoči;
 
16.
popristopne pomoči so prihodki, ki jih država prejme iz proračuna EU in od drugih EU donatorjev, na podlagi mednarodnih pogodb;
 
17.
plačni konti so konti iz: podskupine kontov 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim ter 401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost in konto 4028 – Davek na izplačane plače;
 
18.
projekt so projekti in programi v načrtu razvojnih programov;
 
19.
evidenčni projekt je načrt financiranja še neznane skupine projektov, za katero pa so znani cilji in namen, niso pa v načrt razvojnih programov še uvrščeni projekti, s katerimi bodo cilji doseženi.
 

2. SESTAVA PRORAČUNA

 

3. člen

(sestava proračuna)

 
(1)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do nivoja konta. V bilanci prihodkov in odhodkov se, poleg navedenih v 11. členu ZJF, izkazujejo tudi prihodki, ki obsegajo prejeta sredstva iz EU ter odhodki, ki obsegajo plačila sredstev v proračun EU.
 
(2)
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme. Podprogram je razdeljen na postavke, te pa na podskupine kontov ter konte, določene s predpisanim kontnim načrtom. Posebni del proračuna se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, do ravni postavke – podskupine kontov.
 
(3)
Načrt razvojnih programov (v nadaljnjem besedilu: NRP) sestavljajo projekti. V NRP se izkazujejo poleg zahtev iz 12. člena ZJF tudi projekti, ki se financirajo iz namensko prejetih sredstev EU in iz naslova predpristopnih in popristopnih pomoči.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window