Navigacija

Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (ZUTPG)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 114-4833/2006, stran 11836 DATUM OBJAVE: 9.11.2006

VELJAVNOST: od 1.1.2007 / UPORABA: od 1.1.2007

RS 114-4833/2006

Verzija 21 / 21

Čistopis se uporablja od 1.7.2021 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 7.12.2022: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 114/06, 59/07 - ZŠtip, 10/08 - ZVarDod, 71/08, 98/09 - ZIUZGK, 62/10 - ZUPJS, 85/10, 94/10 - ZIU, 40/11 - ZUPJS-A, 110/11 - ZDIU12, 40/12 - ZUJF, 96/12 - ZPIZ-2, 101/13 - ZIPRS1415, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 59/19, 81/19 - ZSDP-1C, 92/21 - ZSDP-1E

Časovnica

Na današnji dan, 7.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • ŠE V OBDELAVI
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.7.2021
    DO nadaljnjega
 
 

4833. Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (ZUTPG)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (ZUTPG)

 
Razglašam Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (ZUTPG), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 26. oktobra 2006.
 
Št. 001-22-147/06
 
Ljubljana, dne 3. novembra 2006
 
dr. Janez Drnovšek l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O USKLAJEVANJU TRANSFERJEV POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM V REPUBLIKI SLOVENIJI (ZUTPG)

 

1. člen

 
Ta zakon določa višine, enotni način in rok usklajevanja posameznih vrst transferjev posameznikom in gospodinjstvom, ki se izplačujejo iz javnih finančnih virov v Republiki Sloveniji, to je iz državnega proračuna, proračunov občin, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
 

2. člen

 
V primerih, ko so v teh predpisih višine posameznega transferja določene v razmerju do minimalne plače, zajamčene plače ali povprečne plače v Republiki Sloveniji, se kot višine upoštevajo vrednosti, veljavne na dan 31. decembra 2006, ki jih objavi minister oziroma ministrica, pristojen za socialne zadeve (v nadaljnjem besedilu: minister).
 

3. člen

 
(1)
Transferji posameznikom in gospodinjstvom iz drugega odstavka tega člena se uskladijo enkrat letno, in sicer 1. marca z rastjo cen življenjskih potrebščin v preteklem letu po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije.
 
(2)
Na način in v roku iz prejšnjega odstavka se usklajujejo naslednje vrste transferjev posameznikom in gospodinjstvom, ki se izplačujejo iz državnega proračuna:
 
1.
otroški dodatek v skladu z zakonom, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev,
 
2.
dodatek za nego otroka v skladu z zakonom, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke,
 
4.
dodatek za veliko družino v skladu z zakonom, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke,
 
5.
pomoč ob rojstvu otroka v skladu z zakonom, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke,
 
6.
starševski dodatek v skladu z zakonom, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke,
 
9.
znesek najnižjega in najvišjega izplačila nadomestila v skladu z zakonom, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke,
 
10.
štipendije v skladu z zakonom, ki ureja štipendiranje, razen štipendij Ad futura,
 
11.
višina subvencije za obrok študentske prehrane, v skladu z zakonom, ki ureja subvencioniranje študentske prehrane,
 
12.
rejnine v skladu z zakonom, ki ureja izvajanje rejniške dejavnosti,
 
13.
denarno nadomestilo za primer brezposelnosti v skladu z zakonom, ki ureja trg dela,
 
14.
invalidnina v skladu z zakonom, ki ureja pravice vojnih invalidov,
 
15.
dodatek za posebno invalidnost v skladu z zakonom, ki ureja pravice vojnih invalidov,  
 
16.
dodatek za pomoč in postrežbo v skladu z zakonom, ki ureja pravice vojnih invalidov,
 
17.
oskrbnina v skladu z zakonom, ki ureja pravice vojnih invalidov,
 
18.
invalidski dodatek v skladu z zakonom, ki ureja pravice vojnih invalidov,
 
19.
družinska invalidnina v skladu z zakonom, ki ureja pravice vojnih invalidov,
 
20.
družinski dodatek v skladu z zakonom, ki ureja pravice vojnih invalidov,
 
21.
renta v skladu z zakonom, ki ureja posebne pravice žrtev v vojni za Slovenijo 1991,
 
22.
štipendija v skladu z zakonom, ki ureja posebne pravice žrtev v vojni za Slovenijo 1991,
 
23.
dodatek za pomoč in postrežbo v skladu z zakonom, ki ureja pravice vojnih veteranov,
 
24.
veteranski dodatek v skladu z zakonom, ki ureja pravice vojnih veteranov,
 
25.
doživljenjska mesečna renta v skladu z zakonom, ki ureja pravice žrtev vojnega nasilja,
 
26.
denarna renta v skladu z zakonom, ki ureja pravice žrtev vojnega nasilja.
 
(3)
Na način in v roku iz prvega odstavka tega člena se usklajujejo naslednje vrste transferjev posameznikom in gospodinjstvom, ki se izplačujejo iz proračunov občin:
 
1.
kadrovske štipendije,
 
2.
delno plačilo za izgubljeni dohodek, ki se izplačuje družinskemu pomočniku v skladu z zakonom, ki ureja socialno varstvo.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window