Navigacija
Portal TFL
  • PREDPIS
  • RAZVELJAVLJEN, a se še uporablja

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 106-4965/1999, stran 16297 DATUM OBJAVE: 23.12.1999

VELJAVNOST: od 1.1.2000 do 31.12.2012 / UPORABA: od 1.1.2000

RS 106-4965/1999

 
 
 

4965. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1)

 
Razglašam zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 10. decembra 1999.
 
Št. 001-22-181/99
 
Ljubljana, dne 20. decembra 1999.
 
Predsednik Republike Slovenije Milan Kučan l. r.
 

Z A K O N
O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-1)

 

TRETJI DEL

 

PRIDOBITEV IN ODMERA PRAVIC

 

IV. poglavje

Pravice na podlagi invalidnosti

 

6. Pravica do nadomestila za invalidnost

 

101. člen

(Dolžnosti in postopki delodajalca v zvezi z zagotovitvijo pravic delovnega invalida)

 
(1)
Zavarovancu, kateremu so z dokončno odločbo priznane pravice na podlagi invalidnosti II. ali III. kategorije in ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas na območju Republike Slovenije, mora delodajalec ponuditi opravljanje drugega dela na delovnem mestu v skladu z njegovo preostalo delovno zmožnostjo in strokovno izobrazbo oziroma usposobljenostjo oziroma mu zagotoviti poklicno rehabilitacijo ali delo s krajšim delovnim časom od polnega, razen v primerih, ko mu lahko skladno s 102. členom tega zakona in predpisi o delovnih razmerjih odpove pogodbo o zaposlitvi.
 
(2)
Zavarovancu, kateremu je z dokončno odločbo priznana pravica do poklicne rehabilitacije na podlagi invalidnosti II. kategorije, delodajalec redno odpove pogodbo o zaposlitvi iz razloga invalidnosti šele po uspešno končani poklicni rehabilitaciji, sočasno z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi pa mu mora ponuditi sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi za delo na drugem delovnem mestu skladno s pogodbo o poklicni rehabilitaciji iz 86. člena tega zakona in predpisi o delovnih razmerjih. Določbe sicer veljavne pogodbe o zaposlitvi se v času poklicne rehabilitacije zavarovanca ne izvajajo v tistem delu, ki je urejen v pogodbi o poklicni rehabilitaciji.
 
(3)
Zavarovancu, kateremu je z dokončno odločbo priznana pravica do dela s krajšim delovnim časom od polnega ali pravica do premestitve na drugo delovno mesto na podlagi invalidnosti III. kategorije ali invalidnosti II. kategorije po dopolnjenem 50. letu starosti, delodajalec iz razloga invalidnosti redno odpove pogodbo o zaposlitvi, sočasno z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi pa mu mora ponuditi sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi za delovni čas krajši od polnega delovnega časa ali za delo na drugem delovnem mestu skladno s predpisi o delovnih razmerjih.
 
(4)
Pri zagotovitvi pravic in zaposlovanju zavarovancev, pri katerih je nastala invalidnost oziroma pri izbiri drugega delovnega mesta, mora delodajalec upoštevati:
 
-
mnenje invalidske komisije o zavarovančevi preostali delovni zmožnosti,
 
-
usposobljenost zavarovanca po uspešno končani poklicni rehabilitaciji ter
 
-
določbe zakona, ki ureja delovna razmerja in kolektivnih pogodb.
 
(5)
Zavarovanec in delodajalec lahko zahtevata dopolnilno izvedensko mnenje invalidske komisije o ustreznosti ponujenega delovnega mesta ali poklicne rehabilitacije.
 
(6)
Če zavarovanec ne sprejme ponudbe delodajalca za sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, skladno z drugim ali tretjim odstavkom tega člena, v roku 30 dni od prejema ponudbe ter mu preneha delovno razmerje, nima pravice do odpravnine kot delavec, ki mu je odpovedana pogodba o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali iz razloga nesposobnosti, ima pa pravico do minimalnega odpovednega roka kot delavec, ki mu je odpovedana pogodba o zaposlitvi iz poslovnega razloga, v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja.
 
(7)
Če delodajalec v skladu s prvimi petimi odstavki tega člena zavarovancu ne ponudi sklenitve nove pogodbe o zaposlitvi pod pogoji, ki so mu priznani kot pravice na podlagi invalidnosti, je to skladno s predpisi o delovnih razmerjih razlog za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani zavarovanca, delodajalec pa mu je dolžan izplačati odpravnino, določeno za primer redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, in odškodnino najmanj v višini izgubljenega plačila za čas odpovednega roka.
 

7. Prenehanje delovnega razmerja delovnemu invalidu

 

102. člen

(Odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi ugotovljene invalidnosti II. ali III. kategorije ali iz poslovnega razloga brez ponudbe nove pogodbe o zaposlitvi)

 
(1)
Zavarovancu, kateremu so z dokončno odločbo priznane pravice na podlagi invalidnosti II. ali III. kategorije in ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas na območju Republike Slovenije, lahko delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas brez ponudbe nove pogodbe o zaposlitvi v skladu s predpisi o delovnih razmerjih le v primeru, če mu zaradi ugotovljene invalidnosti II. ali III. kategorije ali iz poslovnega razloga utemeljeno ne more skladno s prejšnjim členom tega zakona zagotoviti pravice do premestitve na drugo delovno mesto brez ali po končani poklicni rehabilitaciji oziroma pravice do dela s krajšim delovnim časom od polnega.
 
(2)
Delodajalec lahko skladno s predpisi o delovnih razmerjih odpove pogodbo o zaposlitvi zavarovancu iz prejšnjega člena oziroma prvega odstavka tega člena, če delovni invalid brez opravičljivih razlogov:
 
-
v zakonsko določenem roku ne podpiše pogodbe o poklicni rehabilitaciji iz 86. člena tega zakona ali ne nastopi oziroma ne konča rehabilitacije v roku, določenem s to pogodbo,
 
-
ne izpolnjuje obveznosti, ki so določene v pogodbi o poklicni rehabilitaciji,
 
-
ne nastopi dela na drugem delovnem mestu v skladu s prejšnjim členom tega zakona, ali
 
-
ne prične z delom s krajšim delovnim časom od polnega v skladu s prejšnjim členom tega zakona.
 

103. člen

(Komisija za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi)

 
(1)
Pri delodajalcu, ki ima najmanj pet zaposlenih delavcev, ugotovi razloge za odpoved pogodbe o zaposlitvi na podlagi prvega odstavka prejšnjega člena komisija v sestavi:
 
-
predstavnik zavoda,
 
-
predstavnik Inšpektorata Republike Slovenije za delo,
 
-
predstavnik zavoda za zaposlovanje,
 
-
predstavnik delodajalcev in predstavnik sindikatov.
 
(2)
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko pri delodajalcu, ki ima zaposlenih manj kot pet delavcev ugotavlja razloge za odpoved pogodbe o zaposlitvi na podlagi prvega odstavka prejšnjega člena komisija iz prejšnjega odstavka, če tako predlaga zavod, zavod za zaposlovanje, zavarovanec ali delodajalec.
 
(3)
Komisijo iz prvega odstavka tega člena ter način njenega dela določi minister, pristojen za delo.
 
(4)
Komisija veljavno odloča, če je prisotna večina članov. Odločitev komisije je dokončna.
 
(5)
Stroške dela komisije nosi zavod.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window