Zakon o volilni in referendumski kampanji (ZVRK)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 41-2221/2007, stran 5633 DATUM OBJAVE: 11.5.2007

VELJAVNOST: od 26.5.2007 / UPORABA: od 26.5.2007

RS 41-2221/2007

Verzija 8 / 8

Čistopis se uporablja od 3.2.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 18.7.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 - ZPolS-D, 105/08 - odl. US, 11/11, 28/11 - odl. US, 98/13, 8/15, 6/18 - odl. US

Časovnica

Na današnji dan, 18.7.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 3.2.2018
    DO nadaljnjega
 
 

2221. Zakon o volilni in referendumski kampanji (ZVRK)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK)

 
Razglašam Zakon o volilni in referendumski kampanji (ZVRK), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 26. aprila 2007.
 
Št. 001-22-50/07
 
Ljubljana, dne 4. maja 2007
 
dr. Janez Drnovšek l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O VOLILNI IN REFERENDUMSKI KAMPANJI (ZVRK)

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 
(1)
Ta zakon ureja vprašanja volilne kampanje za volitve poslank in poslancev (v nadaljnjem besedilu: poslancev) Državnega zbora, poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament (v nadaljnjem besedilu: volitve v Evropski parlament), predsednice oziroma predsednika (v nadaljnjem besedilu: predsednika) republike, članic in članov (v nadaljnjem besedilu: članov) v predstavniških in individualno voljenih organih lokalnih skupnosti in vprašanja, ki se nanašajo na referendumsko kampanjo.
 
(2)
Volilna kampanja po tem zakonu so vse politične oglaševalske vsebine in druge oblike politične propagande, katerih namen je vplivati na odločanje volivk in volivcev (v nadaljnjem besedilu: volivcev) pri glasovanju na volitvah.
 
(3)
Referendumska kampanja so oglaševalske vsebine in druge oblike propagande, katerih namen je vplivati na odločanje volivcev pri glasovanju na referendumu.
 
(4)
Za referendumsko kampanjo veljajo določbe o volilni kampanji, razen če ta zakon ne določa drugače.
 
(5)
Za volilno kampanjo se štejejo zlasti:
 
-
propaganda v medijih, elektronskih publikacijah in propaganda z uporabo telekomunikacijskih storitev,
 
-
plakatiranje in
 
-
javni shodi v zvezi z volilno ali referendumsko kampanjo (v nadaljnjem besedilu: predvolilni shodi).
 

2. člen

 
(1)
Volilna kampanja se lahko začne najprej 30 dni pred dnem glasovanja, končati pa se mora najkasneje 24 ur pred dnem glasovanja.
 
(2)
Ko se predsedniku državnega zbora predloži pobuda za zbiranje podpisov državljank in državljanov za izvedbo referenduma, se lahko organizira posebno obveščanje javnosti o zbiranju podpisov. Posebno obveščanje javnosti poteka od dneva začetka do dneva zaključka zbiranja podpisov in ga lahko organizira predlagatelj.
 
(3)
Predsednik državnega zbora na ustrezen način zagotovi obvestilo javnosti o začetku roka za zbiranje podpisov. Radiotelevizija Slovenija mora zagotoviti brezplačno objavo tega obvestila.
 
(4)
Posebno obveščanje iz drugega in tretjega odstavka tega člena se za referendumsko kampanjo na lokalni ravni opravi na krajevno običajen način.
 

3. člen

 
(1)
Volilno kampanjo lahko organizirajo sam kandidat ali kandidatka (v nadaljnjem besedilu: kandidat), predstavnik predlagatelja kandidatov ali list kandidatov, politična stranka ali druga pravna ali fizična oseba, v primeru referenduma pa pravna ali fizična oseba, ki je pobudnik zahteve za razpis referenduma, ali je zainteresirana za izid referenduma (v nadaljnjem besedilu: organizator volilne kampanje). Zainteresirana pravna ali fizična oseba iz tega odstavka je državljan Republike Slovenije z volilno pravico, posameznik, ki samostojno opravljajo dejavnost, samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba s sedežem na območju Republike Slovenije ter, kadar Vlada Republike Slovenije tako odloči, pristojna služba Vlade Republike Slovenije.
 
(2)
Za zakonitost izvajanja volilne kampanje je odgovoren organizator volilne kampanje. Organizator volilne kampanje je odgovoren tudi za tista opravila volilne kampanje, za katerih izvajanje je pisno pooblastil druge izvajalce.
 
(3)
Istoimenske liste kandidatov in posamezni kandidati za volitve poslancev državnega zbora in poslancev v Evropski parlament ter kandidati za volitve predsednika republike imajo lahko samo enega organizatorja volilne kampanje.
 
(4)
Vsaka lista kandidatov in posamezni kandidat na volitvah predstavnikov v predstavniških in individualnih organih lokalnih skupnosti ima lahko samo enega organizatorja volilne kampanje.
 
(5)
Liste kandidatov in posamezni kandidati na volitvah predstavnikov v predstavniških in individualnih organih lokalnih skupnosti, ki jih predlagajo teritorialne organizacijske enote iste politične stranke v različnih lokalnih skupnostih, imajo lahko skupnega organizatorja volilne kampanje.
 
(6)
Vsaka pravna ali fizična oseba, ki je pobudnik zahteve za razpis referenduma ali je zainteresirana za izid referenduma, ima lahko samo po enega organizatorja.
 
(7)
Tuje pravne in fizične osebe ne smejo organizirati volilne kampanje.
 
(8)
V Republiki Sloveniji ni dovoljeno izvajati volilne kampanje za volitve v drugi državi.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window