Navigacija

Zakon o prevzemih (ZPre-1)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 79-3446/2006, stran 8469 DATUM OBJAVE: 27.7.2006

VELJAVNOST: od 11.8.2006 / UPORABA: od 11.8.2006

RS 79-3446/2006

Verzija 14 / 14

Čistopis se uporablja od 23.10.2015 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 29.9.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 79/06, 67/07 - ZTFI, 1/08, 68/08, 35/11 - ORZPre75, 105/11 - odl. US, 10/12, 38/12, 47/13 - ZFPPIPP-E, 56/13, 63/13 - ZS-K, 25/14, 75/15

Časovnica

Na današnji dan, 29.9.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 23.10.2015
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 
 

3446. Zakon o prevzemih (ZPre-1)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o prevzemih (ZPre-1)

 
Razglašam Zakon o prevzemih (ZPre-1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 14. julija 2006.
 
Št. 001-22-119/06
 
Ljubljana, dne 24. julija 2006
 
dr. Janez Drnovšek l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O PREVZEMIH (ZPre-1)

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina zakona)

 
Ta zakon ureja način, pogoje in postopek v zvezi s prevzemno ponudbo.
 

2. člen

(prenos direktiv Evropske skupnosti)

 
S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva 2004/25/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o ponudbah za prevzem (UL L št. 142, 30. 4. 2004, str. 12; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2004/25/ES).
 

3. člen

(pojmi)

 
(1)
Pojmi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
 
1.
»akceptant oziroma akceptantka (v nadaljnjem besedilu: akceptant)« je oseba, ki je upravičena razpolagati z vrednostnimi papirji ciljne družbe in ki je sprejela prevzemno ponudbo;
 
2.
»borznoposredniška družba« je borznoposredniška družba, banka ali drugo investicijsko podjetje, ki je upravičeno opravljati storitve v zvezi z vrednostnimi papirji in drugimi finančnimi instrumenti na območju Republike Slovenije;
 
3.
»centralni register« je centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev;
 
4.
»ciljna družba« je delniška družba, katere vrednostni papirji so predmet prevzemne ponudbe;
 
5.
»delniška nakupna opcija« je enostransko oblikovalno upravičenje, z uresničitvijo katerega je sklenjena prodajna ali menjalna pogodba ali drug pravni posel, na podlagi katerega imetnik te opcije pridobi delnice ciljne družbe z glasovalno pravico;
 
6.
»država članica« je država članica Evropske skupnosti ali Evropskega gospodarskega prostora;
 
7.
»oseba« je fizična ali pravna oseba;
 
8.
»prevzemnik oziroma prevzemnica (v nadaljnjem besedilu: prevzemnik)« je vsaka oseba, ki da, namerava dati ali bi morala dati prevzemno ponudbo pod pogoji in na način določen s tem zakonom;
 
9.
»CDD« je centralna depotna družba po zakonu, ki ureja nematerializirane vrednostne papirje;
 
10.
»član CDD« je član centralne depotne družbe, ki je v centralnem registru upravičen voditi račune vrednostnih papirjev za svoje stranke;
 
11.
»terminska pogodba« je prodajna pogodba, na pod­lagi katere stranka pridobi delnice ciljne družbe z glasovalno pravico z datumom izpolnitve na določen ali določljiv dan ali določene ali določljive dni v prihodnosti po vnaprej dogovorjeni ceni. Za določen ali določljiv dan v prihodnosti iz prejšnjega stavka se šteje dan, ki nastopi najmanj 3 dni po sklenitvi pro­dajne pogodbe.
 
(2)
Pojmi »javna družba«, »odločba o potrditvi prospekta« in »organizirani trg«, uporabljeni v tem zakonu, imajo pomen, kakor je opredeljen v zakonu, ki ureja trg finančnih instrumentov.
 
(3)
Pojmi »nadrejena družba«, »organi vodenja ali nadzora« in »poslovodstvo«, uporabljeni v tem zakonu, imajo pomen, kakor je opredeljen v zakonu, ki ureja gospodarske družbe.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window