Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-B)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 14-606/2007, stran 1553 DATUM OBJAVE: 16.2.2007

VELJAVNOST: od 3.3.2007 / UPORABA: od 3.3.2007

RS 14-606/2007

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 3.3.2007 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 29.11.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 14/07

Časovnica

Na današnji dan, 29.11.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 3.3.2007
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

606. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-B)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-B)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 31. januarja 2007.
 
001-22-3/07
 
Ljubljana, dne 9. februarja 2007
 
dr. Janez Drnovšek l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZAŠČITI ŽIVALI (ZZZiv-B)

 

1. člen

 
V Zakonu o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 20/04 - uradno prečiščeno besedilo in 61/06 - ZDru-1) se v vseh členih besedilo "veterinarski inšpektor" v vseh številih in sklonih nadomesti z besedilom "uradni veterinar" v ustreznem številu in sklonu.
 

2. člen

 
V 5. členu se na koncu 1. točke doda besedilo "Skrbnik živali, ki so zapuščene, je imetnik zavetišča oziroma občina, če ni zagotovila zavetišča.".
 
V 2. točki se besedilo "in kožuharji" nadomesti z besedilom ", kožuharji in druge živali".
 
V 3. točki se za besedilom "embrionalnih oblik" doda besedilo ", ki se uporabljajo ali so namenjene za uporabo v poskusu".
 
5. točka se spremeni tako, da se glasi:
 
5.
"Prostoživeče živali so živali prosto živečih živalskih vrst, kot jih določa zakon, ki ureja ohranjanje narave.".
 
V 7. točki se besedilo "dopuščeni sistemi reje" nadomesti z besedo "normativi".
 
11. točka se spremeni tako, da se glasi:
 
11.
"Poskus na živali pomeni uporabo živali v poskusne ali druge znanstvene namene, ki ji lahko povzroči bolečino, trpljenje, stisko ali trajne poškodbe.".
 
17. točka se spremeni tako, da se glasi:
 
17.
"Usmrtitev živali je postopek odvzema življenja živali, pri čemer se za dopustno usmrtitev šteje postopek, ki povzroči živali hitro izgubo zavesti in smrt brez trpljenja.".
 
20. točka se spremeni tako, da se glasi:
 
20.
"Pristojna veterinarska organizacija je veterinarska organizacija s koncesijo za cepljenje psov proti steklini v skladu z zakonom, ki ureja veterinarstvo.".
 
Za 21. točko se dodajo nove 22. do 24. točka, ki se glasijo:
 
22.
"mesto je javni kraj, kot je opredeljen v zakonu, ki ureja varstvo javnega reda in miru, razen površin, kjer ni oziroma ni pričakovati večjega števila ljudi.
 
23.
Nevaren pes je pes, ki je ugriznil človeka oziroma žival. Za nevarne pse se ne štejejo:
 
-
službeni policijski ali vojaški psi, katerih ugriz je posledica izvajanja službene dolžnosti;
 
-
psi, katerih ugriz je posledica nedovoljenega vstopa osebe v objekt ali na ograjeno zemljišče, ki je na vhodu označen z opozorilnim znakom.
 
24.
Posebno huda telesna poškodba je poškodba, kot je opredeljena v kazenskem zakoniku in jo kot tako ugotovi zdravnik, ki obravnava poškodbo človeka zaradi ugriza psa.".
 

3. člen

 
Besedilo 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
 
"Za prijavo in gojitev hišnih živali se uporabljajo določbe zakona, ki ureja veterinarska merila skladnosti, pri čemer pristojne veterinarske organizacije ob prijavi psa v centralni register psov vnesejo podatke o psu in osebno ime, naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča ter enotno matično številko občana (EMŠO) lastnika psa oziroma za službene pse podatke o državnem organu za namen ugotavljanja lastništva živali v primeru zapuščene živali ali ugriza psa.
 
Osebni podatki iz prejšnjega odstavka se obdelujejo za vodenje in vzdrževanje centralnega registra psov ter za odločanje po tem zakonu in po zakonu, ki ureja veterinarska merila skladnosti. Upravni organ, pristojen za veterinarstvo, in pristojne veterinarske organizacije pridobijo osebne podatke iz prejšnjega odstavka od lastnikov psov ter za potrebe preverjanja točnosti pridobljenih podatkov tudi iz centralnega registra prebivalstva. Upravni organ, pristojen za veterinarstvo, lahko pridobiva osebne podatke iz prejšnjega odstavka iz centralnega registra prebivalstva tudi z neposrednim elektronskim dostopom in jih lahko vpogleda, prepiše ali izpiše ter nadalje obdeluje v postopkih po tem zakonu in po zakonu, ki ureja veterinarska merila skladnosti.
 
Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena mora skrbnik živali v tridesetih dneh od pridobitve prosto živečih živali iz skupin velikih sesalcev in velikih plazilcev oziroma živali, ki izločajo strupe, prijaviti njihovo posedovanje upravnemu organu, pristojnemu za veterinarstvo.".

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window