Navigacija

Zakon o spremembah, dopolnitvah in razveljavitvi določenih zakonov na področju kmetijstva in gozdarstva (ZdZPKG)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 45-2131/2004, stran 5736 DATUM OBJAVE: 29.4.2004

VELJAVNOST: od 30.4.2004 / UPORABA: od 30.4.2004

RS 45-2131/2004

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 30.4.2004 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 4.12.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 45/04

Časovnica

Na današnji dan, 4.12.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 30.4.2004
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2131. Zakon o spremembah, dopolnitvah in razveljavitvi določenih zakonov na področju kmetijstva in gozdarstva (ZdZPKG)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah, dopolnitvah in razveljavitvi določenih zakonov na področju kmetijstva in gozdarstva (ZdZPKG)

 
Razglašam Zakon o spremembah, dopolnitvah in razveljavitvi določenih zakonov na področju kmetijstva in gozdarstva (ZdZPKG), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 20. aprila 2004.
 
001-22-70/04
 
Ljubljana, dne 28. aprila 2004.
 
dr. Janez Drnovšek l. r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH, DOPOLNITVAH IN RAZVELJAVITVI DOLOČENIH ZAKONOV NA PODROČJU KMETIJSTVA IN GOZDARSTVA (ZdZPKG)

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

 
S tem zakonom se zaradi ustrezne opredelitve notranjega trga, uvoza, izvoza in tranzita ter s tem povezanih pristojnosti posameznih organov Republike Slovenije in Evropske unije usklajujejo določbe:
 
1.
Zakona o veterinarstvu,
 
2.
Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin,
 
3.
Zakona o gozdnem reprodukcijskem materialu,
 
4.
Zakona o kmetijstvu,
 
5.
Zakona o živinoreji,
 
6.
Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin.
 

2. ZAKON O VETERINARSTVU

 

2. člen

 
(1)
V Zakonu o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01) se v 3. členu 22., 23., 26., 30., 36., 46., 47. in 54. točka spremenijo tako, da se glasijo:
 
"22. pošiljka je količina proizvodov ali živali iste vrste, zajetih v istem dokumentu oziroma dokumentih, ki z istim prevoznim sredstvom prispejo iz iste države ali istega dela države;
 
23. za promet se šteje:
 
-
trgovanje med državami članicami Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), ki ustreza pomenu v Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti in je določen z Direktivama Sveta 90/425/EGS (UL L, 18. 8. 1990), z vsemi spremembami, in 89/662/EGS (UL L, 30. 12. 1989), z vsemi spremembami;
 
-
vnos, kot je določen v Direktivah Sveta 91/496/EGS (UL L, 24. 9. 1991), z vsemi spremembami in 97/78/ES (UL L, 30. 1. 1998), z vsemi spremembami, ki urejata vnos na teritorij EU iz držav, ki niso članice EU oziroma z EU nimajo sklenjenega Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: tretje države);
 
-
nekomercialne premike, kot so določeni z Uredbo Parlamenta in Sveta 998/2003/ES (UL L, 13. 6. 2003), z vsemi spremembami, in Direktivo Sveta 90/426/EGS (UL L, 18. 8. 1990), z vsemi spremembami;
 
-
promet in premike v Republiki Sloveniji v skladu s tem zakonom;
 
26. odpadki živalskega izvora so stranski živalski proizvodi, kot so definirani v točki 1(a) 2. člena Uredbe Parlamenta in Sveta 1774/2002/ES (UL L, 10. 10. 2002), z vsemi spremembami;
 
30. mesto izvora je prostor, objekt oziroma obrat, kjer je opravljen predpisan veterinarski pregled in je izdan predpisan dokument;
 
36. čreda ali jata z nepreverjenimi ali sumljivimi epizootiološkimi razmerami je čreda ali jata, pri kateri se niso opravile predpisane preiskave živali, oziroma čreda ali jata imetnika živali, ki se ukvarja z nedovoljenim in nenadzorovanim prometom z živalmi in živalskimi proizvodi;
 
46. uvoz je namen sprostitve ali sprostitev živali, proizvodov ali krme za prost pretok blaga na teritorij EU;
 
47. teritorij EU je teritorij, kot je določen z evropsko veterinarsko zakonodajo;
 
54. gospodarstvo je kmetijsko gospodarstvo ali objekti trgovca z živalmi, kjer se živali, razen kopitarjev, redijo ali so v varstvu v skladu s 4. točko 2. člena Direktive Sveta 90/425/EGS (UL L, 18. 8. 1990), z vsemi spremembami. Pri kopitarjih se za gospodarstvo štejejo objekti v skladu z 2.a členom Direktive Sveta 90/426/EGS (UL L, 18. 8. 1990), z vsemi spremembami;".
 
(2)
Za 54. točko se dodajo nove 55., 56., 57., 58., 59. in 60. točka, ki se glasijo:
 
"55. harmonizirane živali oziroma proizvodi so tisti, za katere obstajajo veterinarski predpisi EU;
 
56. neharmonizirane živali oziroma proizvodi so tisti, za katere ni veterinarskih predpisov EU, temveč veterinarske pogoje zanje določi vsaka država članica EU posebej;
 
57. skladni proizvodi ali živali so harmonizirani ali neharmonizirani proizvodi ali živali, ki izpolnjujejo veterinarske pogoje, predpisane znotraj teritorija EU oziroma veterinarske pogoje, ki so predpisani v posameznih nacionalnih zakonodajah držav članic EU;
 
58. neskladni proizvodi ali živali so harmonizirani ali neharmonizirani proizvodi ali živali, ki ne izpolnjujejo veterinarskih pogojev, predpisanih znotraj teritorija EU oziroma veterinarskih pogojev, ki so predpisani v posameznih nacionalnih zakonodajah držav članic EU;
 
59. veterinarski dokumenti so veterinarska spričevala, veterinarski certifikati in drugi veterinarski dokumenti oziroma drugi dokumenti, ki v skladu z veterinarskimi predpisi spremljajo pošiljko ali posamezno žival;
 
60. nacionalni referenčni laboratorij je laboratorij, ki ga z odločbo v upravnem postopku pooblasti generalni direktor VURS za izvajajnje del in nalog v skladu z veterinarsko zakonodajo.".
 

3. člen

 
Za četrtim odstavkom 11. člena se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
 
"(5) Pogoje izvajanja monitoringa, sodelovanje z Evropsko komisijo in ukrepe iz tega člena predpiše minister.".

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window