Navigacija

Zakon o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 25-1486/1997, stran 2041 DATUM OBJAVE: 9.5.1997

VELJAVNOST: od 29.1.2003 / UPORABA: od 29.1.2003

RS 25-1486/1997

Verzija 14 / 14

Čistopis se uporablja od 1.9.2022 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 5.12.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 25/97, 10/98, 41/99, 53/99, 22/00 - ZJS, 119/02, 61/06, 40/12 - ZUJF, 106/12, 39/16, 11/18 - ZIZ-L, 49/20 - ZIUZEOP, 139/20, 17/22

Časovnica

Na današnji dan, 5.12.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.9.2022
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 
 

1486. Zakon o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi Zakona o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS)

 
Razglašam zakon o Jamstvenem skladu Republike Slovenije (ZJSRS), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 24. aprila 1997.
 
Št. 001-22-34/97
 
Ljubljana, dne 5. maja 1997.
 
Predsednik Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
 

Z A K O N
o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS)

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 
Ta zakon ureja:
 
-
ustanovitev in poslovanje Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije,
 
-
vrsto in obseg pravic delavcev v primeru insolventnosti delodajalca in pravice otrok v primeru neplačevanja preživnin ter roke in postopek za njihovo uveljavitev.
 

1.a člen

 
S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva Sveta 80/987/EGS z dne 20. oktobra 1980 o približevanju zakonodaje držav članic o varstvu delavcev v primeru plačilne nesposobnosti njihovega delodajalca (UL L št. 283 z dne 28. oktobra 1980, str. 23, z vsemi spremembami).
 

II. USTANOVITEV SKLADA

 

2. člen

 
S tem zakonom se za poravnavo obveznosti iz naslova pravic delavcev v primeru insolventnosti delodajalca in iz naslova pravic otrok v primeru neizplačevanja preživnin po tem zakonu ustanovi Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: sklad).
 
Sklad odloča tudi o pravicah in obveznostih invalidov in delodajalcev v skladu z zakonom, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov ter v skladu z zakonom, ki ureja izenačevanje možnosti invalidov.
 
Sklad odloča tudi o pravicah in dodeljevanju sredstev za vlaganje v razvoj človeških virov in kadrov za večjo zaposljivost, vseživljenjsko učenje, konkurenčnost, prenos znanja in povezovanje znanstveno-raziskovalne sfere in univerz z gospodarstvom ter izobraževalnega sistema s potrebami trga dela po zakonu, ki ureja štipendiranje. Sklad lahko izvaja tudi večletne instrumente, sofinancirane iz sredstev Evropskih strukturnih in investicijskih skladov ter druge ukrepe v skladu z veljavnimi mednarodnimi sporazumi. Sklad izvaja tudi ukrepe in storitve po zakonu, ki ureja trg dela.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window