Navigacija

Zakon o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (ZPVAS)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 5-233/1994, stran 233 DATUM OBJAVE: 4.2.1994

VELJAVNOST: od 19.2.1994 / UPORABA: od 19.2.1994

RS 5-233/1994

Verzija 11 / 12

Čistopis se uporablja od 13.4.2022 do 16.10.2025. Status čistopisa na današnji dan, 20.3.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 5/94, 38/94, 69/95, 22/97, 79/98 - odl. US, 56/99, 72/00, 87/11, 14/15 - ZUUJFO, 74/15 - ZAgrS, 44/22 - ZAgrS-A

Časovnica

Na današnji dan, 20.3.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 13.4.2022
    DO 16.10.2025
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 
 

233. Zakon o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic

 
Razglašam zakon o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 25. januarja 1994.
 
Št. 0100-14/94
 
Ljubljana, dne 2. februarja 1994.
 
Predsednik Republike Slovenije Milan Kučan l.r.
 

Z A K O N
O PONOVNI VZPOSTAVITVI AGRARNIH SKUPNOSTI TER VRNITI NJIHOVEGAPREMOŽENJA IN PRAVIC

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 
Ta zakon ureja ponovno vzpostavitev in organiziranje agrarnih skupnosti ter vračanje premoženja in pravic, ki so bile agrarnim skupnostim odvzete po zakonu o agrarnih skupnostih (Uradni list LRS, št. 52/47), zakonu o razpolaganju s premoženjem bivših agrarnih skupnosti (Uradni list SRS, št. 7/65 - prečiščeno besedilo) in drugih predpisih izdanih po 15. maju 1945.
 
Za agrarne skupnosti iz prvega odstavka tega člena se štejejo tudi podobčine, vasi, srenje, soseske, korporacije, urbarialne in druge po izvoru podobne skupnosti.
 
Za premoženje in pravice iz prvega odstavka tega člena se štejejo premoženjske pravice, ki so bile agrarnim skupnostim odvzete po predpisih iz prvega odstavka tega člena, in sicer:
 
-
lastninska pravica, ki je bila v zemljiški knjigi vpisana na agrarno skupnost in njene člane z navedbo lastninskih deležev članov po imenih, hišnih številkah ipd., kot solastnina članov agrarne skupnosti,
 
-
lastninska pravica, ki je bila v zemljiški knjigi vpisana na agrarno skupnost brez navedbe lastninskih deležev članov kot skupna lastnina članov agrarne skupnosti, podrobneje pa je urejena v pravilih agrarne skupnosti,
 
-
pravica do paše, do nabiranja stelje, dračja, sečnje lesa, pravica do napajanja živine in druge tem podobne služnostne pravice na tuji stvari.
 

II. PONOVNA VZPOSTAVITEV IN ORGANIZIRANJE AGRARNIH SKUPNOSTI

 

2. člen

 
Agrarna skupnost je skupnost fizičnih in pravnih oseb (v nadaljnjem besedilu: članov) na podlagi pogodbe, ki imajo skupne pravice, dolžnosti in obveznosti, določene z zakonom in pravili agrarne skupnosti.
 
Agrarna skupnost ni pravna oseba.
 
Agrarna skupnost ima svoj žiro račun pri poslovni banki.
 

3. člen

 
Agrarna skupnost se lahko ponovno vzpostavi na območju, kjer je obstojala pred uveljavitvijo predpisov iz 1. člena tega zakona.
 
Na območju prejšnje agrarne skupnosti se lahko ponovno vzpostavi le ena agrarna skupnost.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window