Kolektivna pogodba za dejavnost elektroindustrije Slovenije

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 108-4709/2005, stran 11566 DATUM OBJAVE: 2.12.2005

VELJAVNOST: od 9.11.2005 / UPORABA: od 10.12.2005

RS 108-4709/2005

Verzija 23 / 23

Čistopis se uporablja od 20.1.2024 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 27.2.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 108/05, 95/06, 114/06, 82/07, 32/08, 70/08, 47/09, 75/09, 10/10, 84/11, 104/11, 32/13, 26/15, 58/17, 84/18, 24/19, 58/20, 49/22, 4/23, 4/24

Časovnica

Na današnji dan, 27.2.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 20.1.2024
    DO nadaljnjega
 
 

4709. Kolektivna pogodba za dejavnost elektroindustrije Slovenije

 
 
Na podlagi 245. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02) sklepata pogodbeni stranki:
 
a)
kot predstavniki delodajalcev:
 
1.
Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica elektronske in elektroindustrije.
 
2.
Združenje delodajalcev Slovenije: Sekcija za kovine
 
in
 
b)
kot predstavniki delavcev:
 
1.
Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije (SKEI)
 
2.
Sindikat kovinske, elektro in metalurške industrije Neodvisnost (SKEM),
 
3.
Konfederacija sindikatov 90 – Sindikat kovinske, elektroindustrije in elektronike (KS90-SKEIE))
 

K O L E K T I V N O  P O G O D B O
za dejavnost elektroindustrije Slovenije

 

I. UVODNE DOLOČBE

 
1.
Veljavnost kolektivne pogodbe
 
Pogodba velja:
 
B)
Stvarno:
 
(1)
Za vse delodajalce, ki so člani Zbornice elektronske in elektroindustrije Slovenije pri Gospodarski zbornici Slovenije glede na razvrstitev v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07) in člani Sekcije za kovine Združenja delodajalcev Slovenije, ki opravljajo dejavnosti:
 
C 26.110
– proizvodnja elektronskih komponent
C 26.120
– proizvodnja elektronskih plošč
C 26.200
– proizvodnja računalnikov in perifernih naprav
C 26.300
– proizvodnja komunikacijskih naprav
C 26.400
– proizvodnja elektronskih naprav za široko rabo
C 26.510
– proizvodnja merilnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav
C 26.520
– proizvodnja ur
C 26.600
– proizvodnja sevalnih, elektromedicinskih in elektroterapevtskih naprav
C 26.700
– proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme
C 26.800
– proizvodnja magnetnih in optičnih nosilcev zapisa
C 27.110
– proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev
C 27.120
– proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike
C 27.200
– proizvodnja baterij in akumulatorjev
C 27.310
– proizvodnja kablov in optičnih vlaken
C 27.320
– proizvodnja drugih električnih kablov in žic
C 27.330
– proizvodnja vtičnic, stikal in drugih naprav za ožičenje
C 27.400
– proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavo
C 27.510
– proizvodnja električnih gospodinjskih naprav
C 27.900
– proizvodnja drugih električnih naprav
C 29.310
– proizvodnja električne in elektronske opreme za motorna vozila in njihove motorje
C 32.500
– proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov
C 33.130
– popravila elektronskih in optičnih narav
C 33.140
– popravila električnih naprav
C 33.200
– montaža industrijskih strojev in naprav.
 
(2)
Gospodarska družba, za katero je glede na izvajanje registrirane glavne dejavnosti po stari klasifikaciji dejavnosti (NACE 2002) veljala Kolektivna pogodba za dejavnost elektroindustrije Slovenije dejavnosti (Uradni list RS, št. 108/05) je zavezana iz iste Kolektivne pogodbe dejavnosti še naprej, ne glede na novo registrirano dejavnost te družbe po uredbi v Uradnem listu RS, št. 69/07 v primeru, da delodajalec – gospodarska družba:
 
-
vsebinsko ni spremenila svoje glavne dejavnosti glede na registracijo po NACE 2002;
 
-
ostane član iste zbornice oziroma združenja dejavnosti kot je bil do uveljavitve SKD 2008;
 
-
poda pisno izjavo zakonitega zastopnika delodajalca GZS – Zbornici elektronske in elektroindustrije, da bo iz razloga, ker se njena glavna dejavnost iz obdobja veljavnosti NACE 2002 ni spremenila, uporabljala še naprej isto Kolektivno pogodbo za dejavnost elektroindustrije.
 
(3)
S to opredelitvijo delodajalec na običajen način obvesti pri njem zaposlene delavce in sindikat pri delodajalcu.
 
A)
Krajevno: za območje Republike Slovenije.
 
C)
Osebno:
 
(1)
Za vse delavce, zaposlene pri delodajalcih iz točke B te pogodbe, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije in za delavce pri delodajalcih, ki opravljajo delo na območju Republike Slovenije.
 
(2)
Ta kolektivna pogodba ne velja za poslovodne osebe in vodilne delavce razen če je tako določeno s kolektivno pogodbo pri delodajalcu, s splošnim aktom delodajalca ali s pogodbo o zaposlitvi.
 
(3)
Kolektivna pogodba dejavnosti se glede pravic, ki jih izrecno navaja zakon in ta kolektivna pogodba, uporablja tudi za učence, dijake in študente na praktičnem usposabljanju.
 
D)
Časovno:
 
(1)
Ta pogodba stopi v veljavo s podpisom pogodbenih strank, uporabljati pa se začne osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen če s to pogodbo za posamezna določila ni določeno drugače. Pogodba je sklenjena za nedoločen čas.
 
(2)
Če nobena od pogodbenih strank najkasneje 3 mesece pred iztekom veljavnosti te pogodbe pisno ne izjavi, da ne želi podaljšati njene veljavnosti, se njena veljavnost podaljša še za dve leti. Če katera od pogodbenih strank pisno izjavi, da ne želi podaljšati veljavnosti te kolektivne pogodbe, se le-ta uporablja še eno leto od izteka njene veljavnosti.
 
(3)
Tarifna priloga se sklene za obdobje enega koledarskega leta. Če stranki kolektivne pogodbe ne skleneta nove tarifne priloge, se njena uporaba podaljša za eno koledarsko leto.
 
2.
Pomen izrazov v tej kolektivni pogodbi in drugo
 
(1)
Izraza »delavec« in »delodajalec« se v tej kolektivni pogodbi uporabljata v pomenu in obsegu kot to opredeljuje zakon, ki ureja delovna razmerja. Delodajalci in delavci imajo status uporabnikov te kolektivne pogodbe.
 
(2)
»Gospodarska dejavnost« je vsaka dejavnost, ki se opravlja z namenom pridobivanja dobička, v statusni obliki, ki jo predvideva zakon. Šteje se, da gre za opravljanje dejavnosti na pridobiten način, če je subjekt statusno organiziran v obliki, katere temeljni namen je pridobivanja dobička.
 
(3)
»Poslovodne osebe« so osebe, ki vodijo poslovanje pri delodajalcu in so s temi pooblastili vpisane v ustrezen register.
 
(4)
Izraz »sindikat« pomeni sindikate, katerih člani so delavci, zaposleni pri delodajalcu.
 
(5)
»Splošni akt« je akt delodajalca, ki na splošen način ureja posamezna vprašanja v zvezi z delovnimi razmerji, skladno z zakonom, ki ureja delovna razmerja in to pogodbo.
 
(6)
Pomen izrazov, ki se nanašajo na plače in druge osebne prejemke, je naveden v poglavju o plačah.
 
(7)
V tej kolektivni pogodbi uporabljena izraza »delavec in delodajalec«, zapisana v moški slovnični obliki, sta uporabljena kot nevtralna za ženske in moške.
 
(8)
Kadar je v tej kolektivni pogodbi skupaj uporabljena besedna zveza »kolektivna pogodba ali splošni akt delodajalca«, je mišljen splošni akt delodajalca po zakonu, ki ureja delovna razmerja.
 
(9)
Pri uveljavljanju pravic delavcev, na podlagi »delovne dobe« pri zadnjem delodajalcu, se v omenjeno delovno dobo šteje neprekinjena delovna doba:  
 
-
pri zadnjem delodajalcu
 
-
pri delodajalcih, ki so pravni predniki zadnjega delodajalca
 
-
za prevzete delavce pa tudi delovna doba pri delodajalcih, od katerih so bili prevzeti.
 
(10)
Pri uveljavljanju pravic delavcev na podlagi »delovne dobe«, se v delovno dobo vštevajo izpolnjena leta delovne dobe, ki jih je delavec prebil na delu in jih izkaže z vpisom v delovno knjižico ali s potrdilom oziroma izpisom podatka o obdobjih pokojninskega zavarovanja. Pri uveljavljanju pravic delavcev na podlagi »skupne delovne dobe« se v delovno dobo vštevajo izpolnjena leta delovne dobe:
 
-
za delovno dobo do 31. 12. 2008: ko je bil delavec v delovnem razmerju in ki so hkrati vpisana v delovno knjižico, ki jo delavec predloži delodajalcu
 
-
za delovno dobo od 1. 1. 2009: ko je bil delavec v delovnem razmerju, na podlagi katerega je bil zavarovan pri slovenskih nosilcih obveznih socialnih zavarovanj, kar delavec izkaže s potrdilom oziroma izpisom podatkov o obdobjih zavarovanja iz matične evidence zavarovancev Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
 
(11)
»Najnižja osnovna plača« je najnižja osnovna plača za posamezni tarifni razred. »Osnovna plača« je plača delavca po pogodbi o zaposlitvi, določena v skladu s kolektivno pogodbo ali splošnim aktom.
 
(12)
»Sindikalni zaupnik« je oseba, zaposlena pri delodajalcu, ki jo izvolijo člani sindikata ali imenuje organ sindikata, o čemer sindikat pisno obvesti delodajalca.
 
(13)
»Sindikalni funkcionar« v smislu drugega odstavka 36. člena te kolektivne pogodbe je oseba, zaposlena pri delodajalcu, ki opravlja sindikalno delo nepoklicno in je izvoljena ali imenovana s strani organa sindikata v organe sindikatov na državnem, panožnem in regijskem ali območnem nivoju, ali je pridobila status zunanjega sindikalnega pooblaščenca, kar dokazuje z ustreznim dokumentom.
 
(14)
Kadar je v tej kolektivni pogodbi uporabljen izraz »uredba«, je mišljena vsakokratna veljavna uredba Vlade RS, ki določa višino povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo.
 
(15)
»Javni prevoz« je prevoz, ki je pod enakimi pogoji dostopen vsem uporabnikom prevoznih storitev in se izvaja v komercialne namene, razen prevoza, ki se opravlja z osebnim ali s kombiniranim vozilom.
 
(16)
»Pripravljenost na domu« je čas, ko delavec ne dela, delodajalec pa mu je odredil, da mu je na razpolago in se je dolžan odzvati pozivu delodajalca, da pride na delo.
 
3.
Enotni minimalni standardi
 
(1)
Določila te kolektivne pogodbe predstavljajo enotne minimalne standarde.
 
(2)
Odstopanje od minimalnega standarda je dovoljeno na podlagi zakona in posebnega pisnega sporazuma med reprezentativnim sindikatom pri delodajalcu in delodajalcem, v primerih in pod pogoji, kot je to določeno s to kolektivno pogodbo.
 

II. NORMATIVNI DEL KOLEKTIVNE POGODBE

 

TARIFNI RAZREDI IN RAZVRSTITEV DELOVNIH MEST OZIROMA VRSTE DEL (v nadaljevanju "dela")

 

Razvrstitev del

 

1. člen

 

 
(1)
Dela se razvrščajo v devet tarifnih razredov glede na zahtevnost in zahtevano strokovno izobrazbo, določeno v splošnem aktu, in sicer:
 
I.
tarifni razred: (enostavna dela)
 
Dela, za katera se ne zahteva priučevanje in za katera zadostuje nedokončana osnovna šola.
 
II.
tarifni razred: (manj zahtevna dela)
 
Dela, za katera se zahtevajo poleg osnovnošolske izobrazbe še krajši eno- ali večmesečni tečaji.
 
III.
tarifni razred: (srednje zahtevna dela)
 
Dela, za katera se zahteva zaključen 2‑letni ali verificiran program nižjega poklicnega ali strokovnega izobraževanja.
 
IV.
tarifni razred: (zahtevna dela)
 
Dela, za katera se zahteva zaključni 3‑letni program javno priznanega srednjega poklicnega izobraževanja ali najmanj 2 leti in pol javno priznanega nižjega poklicnega ali strokovnega izobraževanja.
 
V.
tarifni razred: (bolj zahtevna dela)
 
Dela, za katera se zahtevajo najmanj 3 leta srednjega poklicnega ali strokovnega izobraževanja in mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit ali najmanj 4 leta javno priznanega srednjega strokovnega oziroma tehničnega izobraževanja.
 
VI.
tarifni razred (zelo zahtevna dela)
 
Dela, za katera se zahteva višješolska izobrazba ali izobrazba pridobljena po programu višješolskega strokovnega izobraževanja.
 
VII.
tarifni razred: (visoko zahtevna dela)
 
Dela, za katera se zahteva visokošolska izobrazba ali univerzitetna izobrazba.
 
VIII.
tarifni razred (najbolj zahtevna dela)
 
Dela za katera se zahteva magisterij, specializacija ali državni izpit po končanem univerzitetnem izobraževanju.
 
IX.
tarifni razred: (izjemno pomembna, najbolj zahtevna dela)
 
Dela za katera se zahteva javno priznan doktorat znanosti.
 

Tipična dela

 

2. člen

 

 
Tipična dela po tarifnih razredih so priloga št. 2 k tej pogodbi.
 

Postopek razvrstitve del

 

3. člen

 

 
(1)
Razvrstitev del po zahtevnosti opravi delodajalec s splošnim aktom.
 
(2)
Konkretne vrste del, ki se opravljajo pri delodajalcu, se opredelijo s splošnim aktom.
 
(3)
Delodajalec je dolžan pred sprejemom splošnega akta, navedenega v prvem in drugem odstavku tega člena, oziroma njegovi spremembi in dopolnitvi, le-tega posredovati v mnenje reprezentativnemu sindikatu pri delodajalcu in se do mnenja pisno opredeliti.
 
(4)
V primeru dvoma pri razvrščanju vrste del v tarifne razrede, se uporabljajo veljavni šifranti poklicev.
 
(5)
Če se za posamezno delovno mesto zahteva alternativna raven izobrazbe, se pri razvrščanju v tarifni razred upošteva višja stopnja zahtevane izobrazbe.
 

Obveščanje o pooblaščenem delavcu

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window