Zakon o osnovni šoli (ZOsn)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 12-570/1996, stran 879 DATUM OBJAVE: 28.2.1996

VELJAVNOST: od 15.3.1996 / UPORABA: od 15.3.1996

RS 12-570/1996

Verzija 22 / 25

Čistopis se uporablja od 27.7.2023 do 30.6.2024. Status čistopisa na današnji dan, 24.5.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 12/96, 33/97, 59/01, 71/04, 53/05, 60/06, 63/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 - ZUJF, 63/13, 46/16 - ZOFVI-K, 76/23

Časovnica

Na današnji dan, 24.5.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 27.7.2023
    DO 30.6.2024
 
 

570. Zakon o osnovni šoli (ZOsn)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi zakona o osnovni šoli (ZOsn)

 
Razglašam zakon o osnovni šoli (ZOsn), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 14. februarja 1996.
 
Št. 001-22-22/96
 
Ljubljana, dne 22. februarja 1996.
 

Z A K O N
O OSNOVNI ŠOLI (ZOsn)

 

I. TEMELJNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina zakona)

 
Ta zakon ureja osnovnošolsko izobraževanje, ki ga izvajajo javne in zasebne osnovne šole ali se izvaja kot izobraževanje na domu.
 
S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva 77/486/EGS Evropskega sveta z dne 25. julija 1977 o izobraževanju otrok delavcev migrantov (UL L št. 199 z dne 6. avgusta 1977, str. 32–33).
 

2. člen

(cilji izobraževanja)

 
Cilji osnovnošolskega izobraževanja so:
 
-
zagotavljanje kakovostne splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu;
 
-
spodbujanje skladnega telesnega, spoznavnega, čustvenega, moralnega, duhovnega in socialnega razvoja posameznika z upoštevanjem razvojnih zakonitosti;
 
-
omogočanje osebnostnega razvoja učenca v skladu z njegovimi sposobnostmi in interesi, vključno z razvojem njegove pozitivne samopodobe;
 
-
pridobivanje zmožnosti za nadaljnjo izobraževalno in poklicno pot s poudarkom na usposobljenosti za vseživljenjsko učenje;
 
-
vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v demokratično družbo, kar vključuje globlje poznavanje in odgovoren odnos do sebe, svojega zdravja, do drugih ljudi, svoje in drugih kultur, naravnega in družbenega okolja, prihodnjih generacij;
 
-
razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti, vedenja o zgodovini Slovencev, njihovi kulturni in naravni dediščini ter spodbujanje državljanske odgovornosti;
 
-
vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije;
 
-
vzgajanje za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in medsebojno strpnost, za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin;
 
-
razvijanje pismenosti in razgledanosti na besedilnem, naravoslovno-tehničnem, matematičnem, informacijskem, družboslovnem in umetnostnem področju;
 
-
razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje in sporočanje v slovenskem jeziku, na območjih, ki so opredeljena kot narodnostno mešana, pa tudi v italijanskem in madžarskem jeziku;
 
-
razvijanje sposobnosti sporazumevanja v tujih jezikih;
 
-
razvijanje zavedanja kompleksnosti in soodvisnosti pojavov ter kritične moči presojanja;
 
-
doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja;
 
-
razvijanje nadarjenosti in usposabljanja za razumevanje in doživljanje umetniških del ter za izražanje na različnih umetniških področjih;
 
-
razvijanje podjetnosti kot osebnostne naravnanosti v učinkovito akcijo, inovativnosti in ustvarjalnosti učenca.
 

3. člen

(trajanje)

 
(1)
Obvezno osnovnošolsko izobraževanje traja devet let.
 
(2)
Z vstopom v 1. razred osnovne šole otrok pridobi status učenca.
 
(3)
Učenec zaključi osnovnošolsko izobraževanje, ko uspešno konča deveti razred.
 
(4)
Učenec izpolni osnovnošolsko obveznost po devetih letih izobraževanja.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window