Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 110-5473/2007, stran 15117 DATUM OBJAVE: 3.12.2007

VELJAVNOST: od 4.12.2007 / UPORABA: od 4.12.2007

RS 110-5473/2007

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 4.12.2007 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 13.4.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 110/07

Časovnica

Na današnji dan, 13.4.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 4.12.2007
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

5473. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

 
 
Na podlagi tretjega odstavka 17. člena, drugega odstavka 19. člena in petega odstavka 20. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US in 33/07 – ZPNačrt) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

 

1. člen

 
V Uredbi o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06 in 106/06) se v 1. členu v prvem odstavku za prvo alineo doda nova druga alinea, ki se glasi:
 
"– 97/622/ES z dne 27. maja 1997 o vprašalnikih za poročila držav članic o izvajanju nekaterih direktiv v sektorju odpadkov (izvajanje Direktive Sveta 91/692/EGS) (UL L št. 256 z dne 19. 9. 1997, str. 13),".
 
Dosedanje druga, tretja in četrta alinea postanejo tretja, četrta in peta alinea.
 

2. člen

 
V 3. členu se 6., 7. in 13. točka spremenijo tako, da se glasijo:
 
"6. odpadna embalaža, ki je komunalni odpadek, je odpadna prodajna ali skupinska embalaža, ki nastaja kot ločeno zbrana frakcija v gospodinjstvih, in kot tem odpadkom podoben odpadek iz trgovine, industrije, obrti, storitvenih dejavnosti in javnega sektorja;
 
7.
odpadna embalaža, ki ni komunalni odpadek, je odpadna embalaža, ki nastaja pri opravljanju proizvodne, trgovinske in storitvene dejavnosti ter pri izvajanju del v kmetijstvu, gozdarstvu, ribištvu in prometu;
 
13.
embaler je oseba, ki v skladu s predpisi kot dejavnost embalira ali pakira blago pod svojo blagovno znamko ali ga polni v embalažo, na kateri je oznaka njene blagovne znamke zaradi dajanja v promet ali za lastno uporabo. Če oseba embalira ali pakira blago z blagovno znamko druge osebe ali ga polni v embalažo, na kateri je oznaka blagovne znamke druge osebe, se za embalerja šteje imetnik blagovne znamke. Če pridobitelj blaga vnaša na ozemlje Republike Slovenije blago z blagovno znamko pravne osebe, registrirane v Republiki Sloveniji za dajanje blaga v promet, se za embalerja šteje imetnik blagovne znamke. Za embalažo, v katero je embalirano blago, ki ga daje embaler v promet, se štejeta tudi skupinska in transportna embalaža, čeprav nista označeni z blagovno znamko embalerja;".
 
V 14. točki se na koncu besedila pred podpičjem doda besedilo "kot trgovec na debelo ali posrednik blaga v trgovini na debelo".
 
V 16. točki se v prvem stavku za besedilom "embaliranega blaga" doda besedilo "ali kakršnega koli ravnanja z njim".
 
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
 
"(2) Ministrstvo, pristojno za okolje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), objavi podrobnejša navodila o razvrščanju odpadne embalaže v skladu s 6. in 7. točko prejšnjega odstavka na svojih spletnih straneh.".
 

3. člen

 
V 6. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
 
"(2) Če proizvajalec embalaže ali embaler embalažo označi zaradi prepoznavanja embalažnega materiala, mora za označevanje embalaže, izdelane iz embalažnih materialov, navedenih v Odločbi 97/129/ES, uporabiti sistem prepoznavanja embalažnega materiala v skladu s to odločbo.".
 
V tretjem odstavku se za besedilom "embalažnega materiala," doda besedilo "navedenega v Odločbi 97/129/ES,".

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window