Navigacija

Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 58-2857/2003, stran 6717 DATUM OBJAVE: 18.6.2003

VELJAVNOST: od 16.9.2003 / UPORABA: od 16.9.2003

RS 58-2857/2003

Verzija 21 / 21

Čistopis se uporablja od 22.8.2021 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 5.12.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 58/03, 37/08 - ZST-1, 45/08, 28/09, 8/10 - ZSKZ-B, 25/11, 14/15 - ZUUJFO, 23/17 - ZDOdv, 69/17, 11/18 - ZIZ-L, 16/19 - ZNP-1, 121/21

Časovnica

Na današnji dan, 5.12.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 22.8.2021
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 
 

2857. Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1)

 
Razglašam zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 29. maja 2003.
 
Št. 001-22-39/03
 
Ljubljana, dne 9. junija 2003.
 
dr. Janez Drnovšek l. r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O ZEMLJIŠKI KNJIGI (ZZK-1)

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

Zemljiška knjiga

 
(1)
Zemljiška knjiga je javna knjiga, namenjena vpisu in javni objavi podatkov o pravicah na nepremičninah in pravnih dejstvih v zvezi z nepremičninami.
 
(2)
Zemljiška knjiga je sestavljena iz glavne knjige in zbirke listin.
 
(3)
Glavna knjiga je namenjena vpisu podatkov o pravicah na nepremičninah in pravnih dejstvih v zvezi z nepremičninami, za katere zakon določa, da se vpišejo v zemljiško knjigo.
 
(4)
Zbirko listin tvorijo listine, na podlagi katerih je bil opravljen vpis v glavno knjigo.
 

2. člen

Zemljiškoknjižno sodišče

 
(1)
Zemljiško knjigo vodi sodišče (v nadaljnjem besedilu: zemljiškoknjižno sodišče).
 
(2)
Zemljiškoknjižno sodišče vodi zemljiško knjigo s tem, da odloča o vpisih, opravlja vpise v glavno knjigo in vodi zbirko listin.
 

3. člen

Uporabljeni pojmi

 
(1)
Pojmi, uporabljeni v tem zakonu, pomenijo:
 
1.
kataster je zemljiški kataster, kataster stavb ali druga evidenca o nepremičninah, ki je po zakonu, ki ureja evidentiranje nepremičnin, temeljna evidenca podatkov o zemljiških parcelah ali stavbah in posameznih delih stavb,
 
2.
zemljiška parcela je prostorsko odmerjen del zemeljske površine skupaj z vsemi sestavinami,
 
3.
pojma stavba in posamezni del stavbe imata enak pomen kot po zakonu, ki ureja evidentiranje nepremičnin,
 
4.
identifikacijski znak zemljiške parcele je identifikacijska oznaka, kot je vpisana v zemljiškem katastru,
 
5.
identifikacijski znak stavbe ali njenega posameznega dela je identifikacijska oznaka, kot je vpisana v katastru stavb,
 
6.
geodetska uprava je državni organ, ki je po zakonu, ki ureja evidentiranje nepremičnin, pristojen za vodenje in vzdrževanje katastra,
 
7.
zemljiškoknjižno dovolilo, glavna nepremičnina in pomožna nepremičnina pomeni enako kakor v Stvarnopravnem zakoniku (Uradni list RS, št. 87/02, 91/13 in 23/20, v nadaljnjem besedilu: SPZ).
 
(2)
Pojmi, uporabljeni v tem zakonu v zvezi z etažno lastnino, pomenijo:
 
1.
stavba v etažni lastnini je stavba, katere deli so predmet etažne lastnine,
 
2.
posamezni del v etažni lastnini je posamezni del stavbe v etažni lastnini, ki je predmet lastninske pravice v dobro določene osebe ali oseb (v nadaljnjem besedilu: etažni lastnik), vključene v etažno lastnino,
 
3.
splošni skupni del stavbe v etažni lastnini je zemljiška parcela ali posamezni del stavbe, ki je predmet solastnine, vključene v etažno lastnino v dobro vsakokratnih etažnih lastnikov vseh posameznih delov v etažni lastnini v posamezni stavbi v etažni lastnini,
 
4.
posebni skupni del stavbe v etažni lastnini je zemljiška parcela ali posamezni del stavbe, ki je predmet solastnine, vključene v etažno lastnino v dobro vsakokratnih etažnih lastnikov enega ali več, vendar ne vseh posameznih delov v etažni lastnini v posamezni stavbi v etažni lastnini.
 
(3)
Kadar se ta zakon sklicuje na SPZ, se določbe SPZ uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
 
(4)
Kadar SPZ uporablja pojem zgradba, se pri uporabi določb tega zakona šteje, da uporablja pojem objekt.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window