Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti v železniškem prometu (ZVZP-A)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 45-2133/2004, stran 5742 DATUM OBJAVE: 29.4.2004

VELJAVNOST: od 14.5.2004 / UPORABA: od 14.5.2004

RS 45-2133/2004

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 14.5.2004 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 25.1.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 45/04

Časovnica

Na današnji dan, 25.1.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 14.5.2004
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2133. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti v železniškem prometu (ZVZP-A)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti v železniškem prometu (ZVZP-A)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti v železniškem prometu (ZVZP-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 20. aprila 2004.
 
001-22-72/04
 
Ljubljana, dne 28. aprila 2004.
 
dr. Janez Drnovšek l. r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VARNOSTI V ŽELEZNIŠKEM PROMETU (ZVZP-A)

 

1. člen

 
(1)
V Zakonu o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 85/2000) se v prvem odstavku 2. člena besedilo 2. točke spremeni tako, da se glasi:
 
"2.
upravljavec javne železniške infrastrukture (v nadaljnjem besedilu: upravljavec) je oseba javnega prava, ki je odgovorna za pripravo, organizacijo in vodenje gradnje ter vzdrževanja javne železniške infrastrukture, vodenje prometa na njej in za gospodarjenje z njo;".
 
(2)
Za 2. točko se doda 2.a točka, ki se glasi:
 
"2.a
pooblaščeni upravljavec je pravna oseba, s katero upravljavec v imenu in za račun države sklene pogodbo o opravljanju gospodarske javne službe, ki je določena v 11. členu Zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 92/99, 11/01, 33/01 in 110/02);".
 
(3)
Besedilo 5. točke se spremeni tako, da se glasi:
 
"5.
vodenje železniškega prometa na javni železniški infrastrukturi obsega predvsem:
 
-
vodenje prometa vlakov;
 
-
priprava konstrukcije in predlogov voznega reda ter izvajanje potrjenega voznega reda;
 
-
izvajanje tehnološkega procesa dela na prometnih mestih;
 
-
nadzor nad delom prevoznikov, ki ga zahteva opravljanje dela skladno s tem zakonom in predpisi, ki urejajo varnost v železniškem prometu;
 
-
obveščanje agencije o sumu kršitve, ki jo je storil prevoznik s svojim ravnanjem v nasprotju z licenco, varnostnim spričevalom ali dodeljeno vlakovno potjo in obveščanje inšpekcijske službe, pristojne za železniški promet, o kršitvah določb predpisov, ki urejajo varnost v železniškem prometu;".
 
(4)
Za besedilom 6. točke se doda 6.a točka, ki se glasi:
 
"6.a
službeni tiri so vsi tiri namenjeni opremi in pripravi železniških vozil za vožnjo v vlakih, tiri za sestavo vlakov in prehitevalni tiri na postajah razen tirov znotraj delavnic za kontrolne preglede in redna popravila železniških vozil, znotraj garažnih hiš za lokomotive in privatnih tirov, ki so priključeni na progo;".
 
(5)
V besedilu 7. točke se besede "ga ne upravlja upravljavec in" črtajo, pred podpičjem pa dodajo besede "in ni sestavni del javne železniške infrastrukture".
 
(6)
V besedilu 8. točke se besede "in prednjih signalih" nadomestijo z besedami "signalih in predsignalih".
 
(7)
Besedilo 9. točke se spremeni tako, da se glasi:
 
"9.
železniško območje je zemljišče, na katerem je proga in obsega tudi progovni pas in postajna poslopja (zgradbe) z gradbeno parcelo ter površine, na katerih poteka dejavnost, povezana s prevozom potnikov ali blaga;".
 
(8)
Besedilo 16. točke se črta.
 
(9)
Za 25. točko se doda 25.a točka, ki se glasi:
 
"25.a
stabilne naprave električne vleke so elektronapajalne postaje, vozno omrežje in naprave za daljinsko vodenje stabilnih naprav vključno s pripadajočimi zgradbami;".
 
(10)
Besedilo 33. točke se črta.
 
(11)
V besedilu 46. točke se za besedo "delavec" doda besedilo "oziroma delavka (v nadaljnjem besedilu: izvršilni železniški delavci);".
 
(12)
Za 46. točko se doda 46.a točka, ki se glasi:
 
"46.a
strokovni pregled je zdravniški pregled izvršilnega železniškega delavca, ki obsega odvzem krvi, krvi in urina ali krvi in druge telesne tekočine z analizo zaradi ugotavljanja prisotnosti alkohola, mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi v organizmu in ugotavljanje motenj v vedenju, ki lahko povzročijo nezanesljivo ravnanje v železniškem prometu;".
 
(13)
Za 49. točko se dodajo 49.a, 49.b, 49.c, 49.d, 49.e, 49.f in 49.g. točka, ki se glasijo:
 
"49.a
železniški prometni sistem je celotni ustroj prometnega omrežja, ki je sestavljen iz železniških prog, ki so zgrajene ali nadgrajene za konvencionalni, hitri in kombinirani železniški promet, ter iz železniškega voznega parka, ki je namenjen prevozu v železniškem prometu;
 
49.b
komponenta interoperabilnosti je vsaka osnovna komponenta, skupina komponent, podsklop ali celotni sklop opreme, vgrajene ali namenjene vgraditvi v podsistem, od katerega je neposredno ali posredno odvisna interoperabilnost vseevropskega železniškega sistema za visoke ali konvencionalne hitrosti pri čemer izraz "komponenta" zajema opredmetena in neopredmetena sredstva, kot je npr. programska oprema;
 
49.c
bistvene zahteve so vsi pogoji, ki jih določajo evropski ali slovenski predpisi in katere morajo izpolnjevati vseevropski železniški sistemi za konvencionalne ali visoke hitrosti, podsistemi in komponente interoperabilnosti, vključno z vmesniki;
 
49.d
evropska specifikacija je skupna tehnična specifikacija, evropsko tehnično soglasje ali nacionalni standard, ki prevzema evropski standard;
 
49.e
tehnična specifikacija za interoperabilnost (v nadaljnjem besedilu: TSI), je specifikacija, ki zajema vsak podsistem ali del podsistema z namenom, da bi zadostil bistvenim zahtevam in zagotovil interoperabilnost vseevropskega železniškega sistema za visoke ali konvencionalne hitrosti;
 
49.f
podsistem je del železniškega prometnega sistema in ga sestavljajo konstrukcijski in funkcionalni podsistemi in sicer: infrastruktura, energija, nadzor, krmiljenje in signalizacija, vodenje in upravljanje železniškega prometa ter vozni park;
 
49.g
interoperabilnost je zmožnost slovenske železniške proge, da je na njej kot delu vseevropskega sistema železniških prog, katerega del je, zagotovljen varen in neprekinjen železniški promet najmanj pod pogoji, ki jih določajo predpisi Evropske unije.".
 
(14)
Doda se 50. točka, ki se glasi:
 
"50.
UIC je okrajšava za Union Internationale des Chemins de Fer – Mednarodna železniška zveza.".
 

2. člen

 
Za 2. členom se doda 2.a člen, ki se glasi:
 

"2.a člen

(posebni predpisi ministra)

 
(1)
Minister natančneje določi seznam in sestavne dele železniškega prometnega sistema, podsistemov, komponent oziroma elementov, morebitne sklope ali podsklope sistema in njegovih sestavnih delov, pogoje, ki jih morajo izpolnjevati podsistemi oziroma njihovi sestavni deli za doseganje interoperabilnosti vseevropskega sistema železniških prog.
 
(2)
Minister skladno z zakonom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti, določi organ, ki je odgovoren za ocenjevanje skladnosti ali primernosti za uporabo komponent interoperabilnosti ali za presojo postopka verifikacije podsistemov. Organ, ki ga določi minister, v Republiki Sloveniji opravlja naloge, ki jih Direktiva Sveta 2001/16/ES z dne 19. marca 2001 o interoperabilnosti vseevropskega železniškega sistema za konvencionalne hitrosti določa kot naloge "priglašenega organa" in mora izpolnjevati pogoje, ki jih za tak organ določa navedena direktiva. O določitvi organa, ki v Republiki Sloveniji opravlja vlogo "priglašenega organa" minister obvesti pristojni organ Evropske skupnosti.
 
(3)
Minister pri izdajanju predpisov iz prvega odstavka tega člena upošteva ta zakon in druge slovenske in evropske predpise, ki urejajo področje varnosti železniškega prometa ali so z njim povezani. Od evropskih predpisov mora zlasti upoštevati Direktivo Sveta 2001/16/ES z dne 19. marca 2001 o interoperabilnosti vseevropskega železniškega sistema za konvencionalne hitrosti, Direktivo Sveta 96/48/ES z dne 23. julija 1996 o interoperabilnosti vseevropskega železniškega sistema za velike hitrosti, Direktivo Sveta 96/49/ES z dne 23. julija 1996 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s prevozom nevarnega blaga po železnici ter z njimi povezane uredbe, odločbe in sklepe. Minister s predpisi iz prvega odstavka določi tudi postopke, potrebne za realizacijo tega zakona oziroma pravil evropskega pravnega reda.".

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window