Navigacija

Zakon o prispevkih za socialno varnost (ZPSV)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 5-277/1996, stran 458 DATUM OBJAVE: 31.1.1996

VELJAVNOST: od 1.2.1996 / UPORABA: od 1.2.1996

RS 5-277/1996

Verzija 21 / 21

Čistopis se uporablja od 29.4.2014 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 26.9.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 5/96, 18/96 - ZDavP, 34/96, 87/97 - ZDavP-A, 3/98, 7/98 - odl. US, 106/99 - ZPIZ-1, 81/00, 97/01, 97/01 - ZSDP, 62/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 96/12 - ZPIZ-2, 91/13 - ZZVZZ-M, 99/13 - ZSVarPre-C, 26/14 - ZSDP-1

Časovnica

Na današnji dan, 26.9.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 29.4.2014
    DO nadaljnjega
 
 

277. Zakon o prispevkih za socialno varnost (ZPSV)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi zakona o prispevkih za socialno varnost (ZPSV)

 
Razglašam zakon o prispevkih za socialno varnost (ZPSV), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 23. januarja 1996.
 
001-22-2/96
 
Ljubljana, dne 31. januarja 1996.
 
Predsednik Republike Slovenije Milan Kučan l. r.
 

Z A K O N
o prispevkih za socialno varnost (ZPSV)

 

I. UVODNA DOLOČBA

 

1. člen

 
(1)
S tem zakonom se določa obračunavanje in plačevanje ter stopnje prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, starševsko varstvo in za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: prispevki za socialno varnost) v skladu z zakoni, na podlagi katerih so prispevki uvedeni ter določa osnova za obračunavanje in plačevanje prispevkov za zaposlovanje.
 
(2)
S tem zakonom se določa tudi osnova za obračunavanje in plačevanje prispevkov za socialno varnost od drugih prejemkov iz delovnega razmerja.
 

II. OBRAČUNAVANJE IN PLAČEVANJE PRISPEVKOV

 

2. člen

 
Prispevke za socialno varnost plačujejo zaposleni, zavarovanci, delodajalci, Republika Slovenija, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje in drugi zavezanci (v nadaljnjem besedilu: zavezanci) skladno z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99 in 72/00), z zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92, 13/93, 9/96, 29/98 in 6/99), z zakonom o družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 65/93, 71/94, 73/95 in 26/99) in z zakonom o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 17/91 – popr., 12/92, 71/93, 2/94 – popr., 38/94 in 69/98) – v nadaljnjem besedilu: zakoni).
 

3. člen

 
(1)
Zavezanci plačujejo prispevke za socialno varnost iz bruto plače in iz bruto nadomestil plače za čas odsotnosti z dela v skladu s predpisi o delovnih razmerjih, če ni z zakoni drugače določeno.
 
(2)
Zavezanci, ki so v delovnem razmerju pri delodajalcu s sedežem v Republiki Sloveniji in so bili poslani na delo v tujino, plačujejo prispevke za socialno varnost od plače za enaka dela v Republiki Sloveniji, če ni z mednarodnimi pogodbami drugače določeno.
 
(3)
Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena in ne glede na to, če je z zakoni drugače določeno, plačujejo zavezanci prispevke za socialno varnost tudi od vseh drugih prejemkov iz delovnega razmerja, vključno s stimulacijami in bonitetami ter povračili stroškov v zvezi z delom, izplačanih v denarju, bonih ali v naravi, razen od odpravnin, izplačanih zaradi prenehanja delovnega razmerja iz operativnih razlogov po predpisih o delovnih razmerjih in od premij prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, od katerih se po drugem odstavku 368. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ne plačujejo prispevki za socialno varnost.
 
(4)
Prispevki za socialno varnost iz prejšnjega odstavka se obračunavajo in plačujejo iz bruto prejemkov.
 
(5)
Ne glede na prejšnji odstavek se prispevki za socialno varnost obračunavajo in plačujejo:
 
-
pri jubilejnih nagradah, odpravninah in solidarnostnih pomočeh ter povračilih stroškov v delu, ki presegajo s predpisom vlade določen znesek teh prejemkov, ki se v skladu z zakonom o dohodnini ne vštevajo v osnovo za davek od osebnih prejemkov;
 
-
od stimulacij in bonitet, od osnove, ugotovljene v skladu z zakonom o dohodnini;
 
-
pri regresih za letni dopust, v delu, ki presega 70% poprečne plače predpreteklega meseca zaposlenih v Republiki Sloveniji; če se izplačilo regresa opravi v dveh ali več delih, se ob izplačilu naslednjega oziroma zadnjega dela regresa ugotovi celotna višina regresa in izvrši obračun prispevkov ter poračun plačanih prispevkov od posameznih delov regresa za letni dopust.
 
(6)
Zavezanci po tem členu so tudi osebe iz petega odstavka 13. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki plačujejo prispevke za socialno varnost iz prejetih plačil, razen če ni z zakoni drugače določeno.
 
(7)
Zavezanci iz prejšnjih odstavkov tega člena, za katere ni s predpisi določeno, da prispevke za socialno varnost za njih obračunajo in plačajo delodajalci, plačujejo prispevke za socialno varnost do 15. v mesecu za pretekli mesec.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window