Navigacija

Zakon o ustavitvi določenih postopkov o prekrških in odpustitvi izvršitve določenih kazni zapora (ZUDPPKZ)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 35-1164/2005, stran 3223 DATUM OBJAVE: 5.4.2005

VELJAVNOST: od 6.4.2005 / UPORABA: od 6.4.2005

RS 35-1164/2005

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 6.4.2005 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 3.12.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 35/05

Časovnica

Na današnji dan, 3.12.2020 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 6.4.2005
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1164. Zakon o ustavitvi določenih postopkov o prekrških in odpustitvi izvršitve določenih kazni zapora (ZUDPPKZ)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z o razglasitvi Zakona o ustavitvi določenih postopkov o prekrških in odpustitvi izvršitve določenih kazni zapora (ZUDPPKZ)

 
Razglašam Zakon o ustavitvi določenih postopkov o prekrških in odpustitvi izvršitve določenih kazni zapora (ZUDPPKZ), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 23. marca 2005.
 
001-22-12/05
 
Ljubljana, dne 31. marca 2005.
 
dr. Janez Drnovšek l. r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N O USTAVITVI DOLOČENIH POSTOPKOV O PREKRŠKIH IN ODPUSTITVI IZVRŠITVE DOLOČENIH KAZNI ZAPORA (ZUDPPKZ)

 

1. člen

 
(1)
Prekrškovni organi in sodišča, ki odločajo po Zakonu o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03 in 86/04), ustavijo postopke o prekrških, ki so jih storili posamezniki ali posameznice (v nadaljnjem besedilu: posamezniki) do vključno 31. decembra 2004, pa odločba o prekršku do uveljavitve tega zakona še ni bila izdana ali še ni pravnomočna, oziroma jih ne uvedejo, razen če gre za prekrške:
 
-
za katere je poleg denarne kazni predpisana stranska kazen prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja,
 
-
za katere je poleg denarne kazni predpisana stranska kazen 5 do 7 kazenskih točk v cestnem prometu,
 
-
za katere je poleg denarne kazni oziroma globe predpisan obvezen varstveni ukrep odvzema predmetov,
 
-
s katerimi je bila povzročena prometna nesreča, v kateri je nastala materialna škoda drugim osebam, ali jim je bila povzročena lahka ali huda telesna poškodba, ali pri kateri je kdo umrl ali je umrl za posledicami prometne nesreče v 30 dneh,
 
-
s katerimi so kršeni carinski ali trošarinski predpisi,
 
-
s katerimi so kršeni predpisi s področja preprečevanja pranja denarja, devizni predpisi in predpisi o prevzemih,
 
-
s katerimi so kršeni predpisi s področja varstva naravnih bogastev, okolja in ohranjanja narave, s področja varnosti in zdravja pri delu, dela in zaposlovanja na črno ter delovnih razmerij in s področja graditve objektov,
 
-
zaradi katerih je bil storilec ali storilka (v nadaljnjem besedilu: storilec) pridržan,
 
-
zaradi katerih je bil storilcu izrečen ukrep prepovedi približevanja določenemu kraju ali osebi po določbah Zakona o policiji (Uradni list Republike Slovenije, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo) ali
 
-
glede katerih je bil predlagan izrek varstvenega ukrepa odstranitve tujca iz države.
 
(2)
Organi iz prejšnjega odstavka ustavijo postopke o prekrških, v katerih odločba o prekršku do uveljavitve tega zakona še ni bila izdana ali še ni pravnomočna, oziroma jih ne uvedejo, če gre za prekrške, ki so jih do vključno 31. decembra 2004 storile pravne osebe ali posamezniki v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti ali odgovorne osebe pravne osebe, če je za prekršek, ki ga lahko stori pravna oseba, odgovorna oseba pravne osebe ali posameznik v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, predpisana denarna kazen oziroma globa, katere spodnja meja, predpisana za prekršek pravne osebe, ne presega 1,500.000 tolarjev, razen če gre za prekrške:
 
-
s katerimi so kršeni carinski ali trošarinski predpisi,
 
-
s katerimi so kršeni predpisi s področja preprečevanja pranja denarja, devizni predpisi in predpisi o prevzemih,
 
-
s katerimi so kršeni predpisi s področja varstva naravnih bogastev, okolja in ohranjanja narave, s področja varnosti in zdravja pri delu, dela in zaposlovanja na črno ter delovnih razmerij in s področja graditve objektov ali
 
-
za katere je poleg denarne kazni oziroma globe predpisan obvezen varstveni ukrep odvzema predmetov.
 
(3)
V primerih, ko so po prejšnjih odstavkih izpolnjeni pogoji za ustavitev postopka o prekršku oziroma pogoji za to, da se postopek ne uvede, izdajo prekrškovni organi iz drugega odstavka 215. člena Zakona o prekrških in sodišča odločbo o ustavitvi oziroma neuvedbi postopka. Zoper to odločbo ni pritožbe.
 

2. člen

 
(1)
Storilcem prekrškov, katerim je bila izrečena denarna kazen spremenjena v zapor do uveljavitve tega zakona, pa se ta zapor še ni začel izvrševati, se izvršitev kazni zapora odpusti. Sodišče v teh primerih izda odločbo o odpustitvi izvršitve kazni zapora.
 
(2)
Storilcem prekrškov, ki jim je bila denarna kazen spremenjena v zapor in ga na dan uveljavitve tega zakona še niso prestali v celoti, se preostali del kazni zapora odpusti in se jih odpusti iz zavoda, v katerem prestajajo kazen zapora, v skladu z določbami Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 22/00) o odpustu obsojencev.
 
(3)
Če denarne kazni, izrečene do uveljavitve tega zakona, ni mogoče prisilno izterjati, se postopki spremembe neizterjane denarne kazni oziroma njenega ostanka v zapor ustavijo. V teh primerih sodišče izda odločbo o ustavitvi postopka spremembe denarne kazni v zapor. Zoper tako odločbo ni pritožbe.
 
(4)
V postopkih iz prvega odstavka 222. člena Zakona o prekrških, ki do uveljavitve tega zakona še niso pravnomočno končani, se denarna kazen, ki je ni mogoče prisilno izterjati, ne spremeni v zapor. V odločbi, s katero sodišče izreče denarno kazen, ne navede opozorila o spremembi denarne kazni v zapor v primeru njene neizterljivosti.
 

3. člen

 
V primerih, ko so po tem zakonu izpolnjeni pogoji za ustavitev ali neuvedbo postopka o prekršku ali za odpustitev izvršitve kazni zapora, sodišča obravnavajo zadeve prednostno.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window