Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1E)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 17-554/2008, stran 1249 DATUM OBJAVE: 19.2.2008

VELJAVNOST: od 5.3.2008 / UPORABA: od 5.3.2008

RS 17-554/2008

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 5.3.2008 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 25.6.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 17/08, 21/08

Časovnica

Na današnji dan, 25.6.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 5.3.2008
    DO nadaljnjega
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

554. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1E)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1E)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 6. februarja 2008.
 
 Št. 003-02-2/2008-14
 
Ljubljana, dne 14. februarja 2008
 
dr. Danilo Türk l.r.    
Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N    
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PREKRŠKIH (ZP-1E)

 

1. člen

 
V Zakonu o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo) se v drugem odstavku 5. člena besedilo "letalu, ki ima matično letališče" nadomesti z besedilom "zrakoplovu, ki je vpisan v register oziroma evidenco zrakoplovov".
 

2. člen

 
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
 

"17. člen

 
(1)
Globa se lahko predpiše v razponu ali v določenem znesku.
 
(2)
Z zakonom ali z uredbo Vlade Republike Slovenije se lahko predpiše globa v razponu:
 
-
za posameznika od 40 do 5.000 eurov;
 
-
za samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, od 200 do 150.000 eurov;
 
-
za pravno osebo od 200 do 250.000 eurov, če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa od 400 do 500.000 eurov;
 
-
za odgovorno osebo pravne osebe ali odgovorno osebo samostojnega podjetnika posameznika in za odgovorno osebo v državnem organu ali v samoupravni lokalni skupnosti od 40 do 10.000 eurov.
 
(3)
Globa, ki se predpisuje v določenem znesku, je lahko predpisana za posameznika v določenem znesku od 40 do 2.000 eurov, za odgovorno osebo v določenem znesku od 40 do 5.000 eurov, za samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, v določenem znesku od 200 do 75.000 eurov, za pravno osebo v določenem znesku od 200 do 125.000 eurov, če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa v določenem znesku od 400 do 250.000 eurov.
 
(4)
Za prekrške s področja davkov, trošarin in carin se lahko z zakonom predpiše globa v večkratniku ali v odstotku od davka, trošarine ali carine, ki bi jo bilo treba plačati, ali od vrednosti predmeta, v zvezi s katerim je bil storjen prekršek. Globa, določena v skladu s tem odstavkom, ki se izreče v postopku zaradi prekrška, ne sme biti višja od najvišjega zneska, določenega z drugim, tretjim oziroma šestim odstavkom tega člena.
 
(5)
Za prekrške s področja varstva konkurence se lahko za pravno osebo, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, z zakonom predpiše globa v višini do deset odstotkov njihovega letnega prometa ali njihovega letnega prometa s podjetji v skupini v predhodnem poslovnem letu. Za določitev globe v skladu s tem odstavkom se ne uporabljajo določbe drugega, tretjega in šestega odstavka tega člena.
 
(6)
Z zakonom se sme predpisati za najhujše kršitve s področja varstva naravnih bogastev, okolja in ohranjanja narave, s področja varstva kulturne dediščine, s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, s področja varnosti in zdravja pri delu, dela in zaposlovanja na črno ter delovnih razmerij, s področja socialnega varstva, s področja davkov, trošarin, carin, financ, varstva konkurence, državnih blagovnih rezerv in omejevalnih ukrepov za posamezne prekrške, katerih narava je posebno huda zaradi višine povzročene škode ali višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega namena koristoljubnosti, trikrat višjo globo od tiste, ki je predvidena v drugem in tretjem odstavku tega člena.
 
(7)
Z odlokom samoupravne lokalne skupnosti se lahko predpiše samo globa v določenem znesku:
 
-
za posameznika od 40 do 1.250 eurov;
 
-
za samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, od 100 do 30.000 eurov;
 
-
za pravno osebo od 100 do 75.000 eurov, če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa od 250 do 125.000 eurov,
 
-
za odgovorno osebo pravne osebe ali odgovorno osebo samostojnega podjetnika posameznika in za odgovorno osebo v samoupravni lokalni skupnosti od 40 do 2.500 eurov.
 
(8)
Globe, plačane za prekrške, so prihodek države oziroma samoupravne lokalne skupnosti, če so plačane za prekrške, ki jih je pravnomočno izrekel prekrškovni organ te samoupravne lokalne skupnosti, ki je za odločanje o prekrških pooblaščen z zakonom, s katerim so določeni ti prekrški. Globe, plačane za prekrške, ki so predpisani z odloki samoupravnih lokalnih skupnosti, in pravnomočno izrečene z odločbami prekrškovnih organov samoupravne lokalne skupnosti, so prihodek tiste samoupravne lokalne skupnosti, katere predpis je bil kršen.".

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window