Navigacija

Zakon o sistemu jamstva za vloge (ZSJV)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 27-1074/2016, stran 3727 DATUM OBJAVE: 11.4.2016

VELJAVNOST: od 12.4.2016 / UPORABA: od 12.4.2016

RS 27-1074/2016

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 12.4.2016 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 15.12.2019: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 27/16

Časovnica

Na današnji dan, 15.12.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 12.4.2016
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1074. Zakon o sistemu jamstva za vloge (ZSJV)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi Zakona o sistemu jamstva za vloge (ZSJV)

 
Razglašam Zakon o sistemu jamstva za vloge (ZSJV), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 31. marca 2016.
 
Št. 003-02-2/2016-11
 
Ljubljana, dne 8. aprila 2016
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N  
O SISTEMU JAMSTVA ZA VLOGE (ZSJV) 

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(predmet zakona)

 
(1)
Ta zakon ureja:
 
1.
vzpostavitev in delovanje sistema jamstva za vloge pri bankah;
 
2.
pristojnosti in naloge Banke Slovenije pri izvajanju nalog in pooblastil organa za jamstvo vlog;
 
3.
nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti v zvezi s sistemom jamstva za vloge.
 
(2)
Ta zakon se ne uporablja za SID – Slovensko izvozno in razvojno banko, d. d., Ljubljana, ki je ustanovljena kot pooblaščena specializirana slovenska spodbujevalna izvozna in razvojna banka na podlagi zakona, ki ureja Slovensko izvozno in razvojno banko.
 

2. člen

(prenos aktov Evropske unije)

 
S tem zakonom se v slovenski pravni red prenaša Direktiva 2014/49/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o sistemih jamstva za vloge (UL L št. 173 z dne 12. junija 2014, str. 149, v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2014/49/EU).
 

3. člen

(pojmi)

 
(1)
Pojmi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
 
1.
»banka« je banka ali hranilnica, kot je opredeljena v zakonu, ki ureja bančništvo;
 
2.
»EU podružnica« je podružnica, ki jo v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, v Republiki Sloveniji ustanovi banka tretje države;
 
3.
»kolektivni naložbeni podjem« je investicijski sklad, kot je opredeljen v zakonu, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje;
 
4.
»organ za jamstvo vlog« je subjekt javnega ali zasebnega prava, ki je v državi članici ali tretji državi pooblaščen in odgovoren za upravljanje sistema jamstva za vloge, ki je vzpostavljen v tej državi, ter za nadzor nad tem sistemom v skladu z nacionalno zakonodajo te države;
 
5.
»organ za reševanje« je organ države članice, ki je pooblaščen in odgovoren za uporabo instrumentov za reševanje in izvajanje pooblastil za reševanje tako kot je določeno v Direktivi 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij ter o spremembi Šeste direktive Sveta 82/891/EGS ter direktiv 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU in 2013/36/EU in uredb (EU) št. 1093/2010 ter (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 173 z dne 12. junija 2014, str. 190, v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2014/59/EU) in Uredbi (EU) št. 806/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2014 o določitvi enotnih pravil in enotnega postopka za reševanje kreditnih institucij in določenih investicijskih podjetij v okviru enotnega mehanizma za reševanje in enotnega sklada za reševanje ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 (UL L št. 225 z dne 30. julija 2014, str. 1), vključno z enotnim odborom za reševanje, kadar izvaja pristojnosti in naloge organa za reševanje, ter v Republiki Sloveniji pomeni Banko Slovenije, kadar izvaja pristojnosti in naloge v zvezi z reševanjem na podlagi predpisov, ki v pravni red Republike Slovenije prenašajo Direktivo 2014/59/EU;
 
6.
»plačilni račun« je račun, kot je opredeljen v zakonu, ki ureja plačilne storitve in sisteme;
 
7.
»pokojninska družba« je družba, kot je opredeljena v zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje;
 
8.
»pokojninski sklad« je sklad, kot je opredeljen v zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje;
 
9.
»pozavarovalnica« je pozavarovalnica, kot je opredeljena v zakonu, ki ureja zavarovalništvo;
 
10.
»prisilno prenehanje« so ukrepi in postopki, ki jih v skladu s predpisi, ki urejajo prisilno prenehanje bank, izvede Banka Slovenije;
 
11.
»reševanje« je uporaba instrumentov in pooblastil za reševanje, ki jih v skladu s predpisi, ki v pravni red Republike Slovenije prenašajo Direktivo 2014/59/EU, v zvezi z banko izvede Banka Slovenije;
 
12.
»sistem jamstva za vloge« je sistem, ki ga država članica na svojem ozemlju ustanovi ali uradno priznava kot sistem za zagotavljanje jamstva zajamčenih vlog v skladu z Direktivo 2014/49/EU;
 
13.
»skrbniški račun« je račun, ki ga odpre določena pooblaščena oseba za račun ene ali več oseb kot dejanskih upravičencev, pri čemer se sredstva na tem računu v skladu z zakonom obravnavajo ločeno od drugih sredstev pooblaščene osebe;
 
14.
»skupni račun« je račun, ki je odprt v imenu vsaj dveh oseb in na katerem s sredstvi lahko samostojno ali skupaj razpolagata vsaj dve osebi kot dejanska upravičenca;
 
15.
»tretja država« je država, ki ni država članica Evropske unije;
 
16.
»vlagatelj« je imetnik ali imetnica vloge, v primeru skupnega računa pa vsak od imetnikov vloge;
 
17.
»zavarovalnica« je zavarovalnica, kot je opredeljena v zakonu, ki ureja zavarovalništvo;
 
18.
»zavarovalni holding« je zavarovalni holding, kot je opredeljen v zakonu, ki ureja zavarovalništvo.
 
(2)
Drugi pojmi, uporabljeni v tem zakonu, imajo enak pomen kot v zakonu, ki ureja bančništvo, ali v Uredbi (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1, v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 575/2013), razen če je v tem zakonu določeno drugače.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window