Navigacija

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mozirje za leto 2017

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 23-999/2018, stran 3499 DATUM OBJAVE: 6.4.2018

VELJAVNOST: od 21.4.2018 / UPORABA: od 21.4.2018

RS 23-999/2018

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 21.4.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 18.10.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 23/18

Časovnica

Na današnji dan, 18.10.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 21.4.2018
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

999. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mozirje za leto 2017

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1), 29. člena Zakona o javnih financah – UPB4 (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07) je Občinski svet Občine Mozirje na 20. seji dne 27. 3. 2018 sprejel
 

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Mozirje za leto 2017

 

1. člen

 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Mozirje za leto 2017, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
 

2. člen

 
Zaključni račun proračuna za leto 2017 obsega:
 
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 
3.127.033,19
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
2.947.289,55
70
DAVČNI PRIHODKI 
2.725.699,21
 
700 Davki na dohodek in dobiček 
2.370.674,00
 
7000 Dohodnina 
2.370.674,00
 
703 Davki na premoženje 
257.482,85
 
7030 Davki na nepremičnine 
187.396,15
 
7031 Davki na premičnine 
118,83
 
7032 Davki na dediščine in darila 
17.959,37
 
7033 Davki na promet nepremičnin 
in na finančno premoženje 
52.008,50
 
704 Domači davki na blago in storitve 
97.542,36
 
7044 Davki na posebne storitve 
2.327,68
 
7047 Drugi davki na uporabo blaga 
in storitev 
95.214,68
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
221.590,34
 
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 
203.204,80
 
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 
84.000,00
 
7103 Prihodki od premoženja 
119.204,80
 
711 Takse in pristojbine 
3.097,67
 
7111 Upravne takse in pristojbine 
3.097,67
 
712 Globe in druge denarne kazni 
5.186,92
 
7120 Globe in druge denarne kazni 
5.186,92
 
714 Drugi nedavčni prihodki 
10.100,95
 
7141 Drugi nedavčni prihodki 
10.100,95
73
PREJETE DONACIJE 
15.100,00
 
730 Prejete donacije iz domačih virov 
15.100,00
 
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 
15.100,00
74 
TRANSFERNI PRIHODKI 
164.643,64
 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
151.511,29
 
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 
133.394,65
 
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 
18.116,64
 
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav 
13.132,35
 
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike 
13.132,35
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 
3.342.659,69
40
TEKOČI ODHODKI 
968.123,89
 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
231.133,60
 
4000 Plače in dodatki 
194.116,31
 
4001 Regres za letni dopust 
7.284,38
 
4002 Povračila in nadomestila 
9.314,58
 
4003 Sredstva za delovno uspešnost 
8.418,36
 
4004 Sredstva za nadurno delo 
306,29
 
4005 Plače za delo nerezidentov 
po pogodbi 
11.404,92
 
4009 Drugi izdatki zaposlenim 
288,76
 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
34.982,90
 
4010 Prispevek za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje 
18.601,05
 
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 
14.740,19
 
4012 Prispevek za zaposlovanje 
123,25
 
4013 Prispevek za starševsko varstvo 
205,48
 
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 
1.312,93
 
402 Izdatki za blago in storitve 
608.671,46
 
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 
85.149,97
 
4021 Posebni material in storitve 
4.090,57
 
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 
88.621,87
 
4023 Prevozni stroški in storitve 
2.160,85
 
4024 Izdatki za službena potovanja 
1.514,67
 
4025 Tekoče vzdrževanje 
272.942,71
 
4026 Poslovne najemnine in zakupnine 
22.183,11
 
4027 Kazni in odškodnine 
44.569,71
 
4029 Drugi operativni odhodki 
87.438,00
 
403 Plačila domačih obresti 
32.675,80
 
4031 Plačila obresti od kreditov – poslovnim bankam 
23.900,28
 
4032 Plačila obresti od kreditov – drugim finančnim institucijam 
2.716,63
 
4033 Plačila obresti od kreditov – drugim domačim kreditodajalcem 
6.058,89
 
409 Rezerve 
60.660,13
 
4090 Splošna proračunska rezervacija 
588,22
 
4091 Proračunska rezerva 
58.824,10
 
4093 Sredstva za posebne namene 
1.247,81
41 
TEKOČI TRANSFERI 
1.158.747,92
 
410 Subvencije 
24.192,87
 
4100 Subvencije javnim podjetjem 
1.697,62
 
4102 Subvencije privatnim podjetjem 
in zasebnikom 
22.495,25
 
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 
268.107,70
 
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 
7.600,00
 
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 
2.004,63
 
4119 Drugi transferi posameznikom 
258.503,07
 
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 
102.146,93
 
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 
102.146,93
 
413 Drugi tekoči domači transferi 
764.300,42
 
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 
32.175,22
 
4133 Tekoči transferi v javne zavode 
732.125,20
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI 
1.152.438,55
 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
1.152.438,55
 
4202 Nakup opreme 
1.853,95
 
4204 Novogradnje, rekonstrukcije 
in adaptacije 
443.006,23
 
4205 Investicijsko vzdrževanje 
in obnove 
627.632,36
 
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 
14.194,00
 
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 
in investicijski inženiring 
65.752,01
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
63.349,33
 
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 
58.245,20
 
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 
50.000,00
 
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 
6.348,27
 
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 
1.896,93
 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
5.104,13
 
4323 Investicijski transferi javnim zavodom 
5.104,13
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 
(I.–II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) 
–215.626,50
III/1.
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 
(I.–7102) – (II.–403–404) 
(Skupaj prihodki brez prihodkov 
od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) 
–182.950,70
III/2.
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) 
(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki 
in tekoči transferi) 
820.417,74
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
 
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0,00
 
750 Prejeta vračila danih posojil 
0,00
 
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 
0,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
 
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501) 
487.122,03
50
ZADOLŽEVANJE 
487.122,03
 
500 Domače zadolževanje 
487.122,03
 
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 
410.599,03
 
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 
76.523,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550+551) 
274.042,03
55
ODPLAČILA DOLGA 
274.042,03
 
550 Odplačila domačega dolga 
274.042,03
 
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 
181.381,00
 
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 
92.661,03
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 
-2.546,50
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 
213.080,00
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 
215.626,50
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
22.593,15
 

3. člen

 
Potrdi se presežek odhodkov nad prihodki v višini 2.546,50€, ki se prenese na splošni sklad za drugo.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window