Navigacija

Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 33-1836/2017, stran 5019 DATUM OBJAVE: 30.6.2017

VELJAVNOST: od 15.7.2017 / UPORABA: od 15.7.2017

RS 33-1836/2017

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 13.9.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 18.8.2019: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 33/17, 60/18

Časovnica

Na današnji dan, 18.8.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 13.9.2018
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1836. Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov

 
 
Na podlagi petega odstavka 20. člena in tretjega odstavka 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov

 

I. SPLOŠNI DOLOČBI

 

1. člen

(vsebina)

 
(1)
Ta uredba določa dejavnost in naloge obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: javna služba zbiranja), vrste komunalnih odpadkov, ki so predmet izvajanja javne službe zbiranja, ter najmanjši obseg oskrbovalnih standardov in tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov ter normativov za opravljanje javne službe zbiranja.
 
(2)
Ta uredba določa tudi pogoje za neposredno oddajo komunalnih odpadkov zbiralcu odpadkov ali izvajalcu obdelave odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja odpadke.
 
(3)
Za vprašanja v zvezi z zbiranjem komunalnih odpadkov in splošnimi pogoji zbiranja teh odpadkov, ki niso posebej urejena s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja odpadke.
 
(4)
Za vprašanja v zvezi z zbiranjem komunalnih odpadkov, za katere so obveznosti izvajalca javne službe zbiranja določene s posebnimi predpisi in ki niso posebej urejena s to uredbo, se uporabljajo posebni predpisi, ki urejajo te odpadke.
 

2. člen

(izrazi)

 
(1)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
 
1.
biološki odpadki so biološki odpadki iz predpisa, ki ureja odpadke;
 
2.
blato iz greznic so odpadki s številko odpadka 20 03 04;
 
3.
izrabljene gume so izrabljene gume v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z izrabljenimi gumami;
 
4.
izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe) je zbiralec iz predpisa, ki ureja odpadke, ki je z aktom občine določen za izvajalca obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov;
 
5.
izvirni povzročitelj komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: izvirni povzročitelj) je oseba, katere delovanje ali dejavnost povzroča nastajanje komunalnih odpadkov;
 
6.
javna prireditev je javna prireditev v skladu z zakonom, ki ureja javna zbiranja;
 
7.
komunalni odpadki so komunalni odpadki v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja;
 
8.
kosovni odpadki so komunalni odpadki s številko odpadka 20 03 07, vključno s pohištvom in vzmetnicami, ki zaradi svoje velikosti, oblike ali teže niso primerni za prepuščanje v zabojnikih ali vrečah za druge komunalne odpadke;
 
9.
ločene frakcije komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: ločene frakcije) so nenevarni in nevarni komunalni odpadki, ki se v skladu s to uredbo zbirajo ločeno od mešanih komunalnih odpadkov;
 
10.
ločeno zbiranje komunalnih odpadkov je ločeno zbiranje iz predpisa, ki ureja odpadke;
 
11.
mešani komunalni odpadki so komunalni odpadki s številko odpadka 20 03 01, razen ločenih frakcij, odpadkov s tržnic in odpadkov iz čiščenja cest, blata iz greznic in odpadkov iz čiščenja kanalizacije;
 
12.
nenevarni komunalni odpadki so komunalni odpadki, ki so nenevarni odpadki v skladu s predpisom, ki ureja odpadke;
 
13.
nevarni komunalni odpadki so komunalni odpadki, ki so nevarni odpadki v skladu s predpisom, ki ureja odpadke;
 
14.
oddaja je postopek oddaje odpadka v nadaljnje ravnanje v skladu s predpisom, ki ureja odpadke;
 
15.
odpadki iz čiščenja cest so odpadki s številko odpadka 20 03 03, ki nastajajo pri opravljanju obvezne občinske gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin;
 
16.
odpadki iz čiščenja kanalizacije so odpadki s številko odpadka 20 03 06;
 
17.
odpadki s tržnic so odpadki s številko odpadka 20 03 02, ki nastajajo pri obratovanju tržnic;
 
18.
odpadki z vrtov, parkov in pokopališč so odpadki iz podskupine 20 02 s seznama odpadkov;
 
19.
odpadna embalaža je odpadna embalaža iz predpisa, ki ureja ravnanje z embalažo in odpadno embalažo;
 
20.
odpadna električna in elektronska oprema iz gospodinjstev (v nadaljnjem besedilu: OEEO) je OEEO iz gospodinjstev iz predpisa, ki ureja odpadno električno in elektronsko opremo;
 
21.
premična zbiralnica je tovorno vozilo ali začasno urejen in pokrit prostor, opremljen za prepuščanje ločenih frakcij, ki so nevarni komunalni odpadki;
 
22.
prepuščanje je postopek oddaje odpadka v nadaljnje ravnanje v skladu s predpisom, ki ureja odpadke;
 
23.
prevzemno mesto je mesto, na katerem izvajalec javne službe prevzame komunalne odpadke, ki mu jih uporabniki prepustijo po sistemu od vrat do vrat;
 
24.
seznam odpadkov je seznam odpadkov iz priloge Odločbe Komisije z dne 3. maja 2000 o nadomestitvi Odločbe 94/3/ES o oblikovanju seznama odpadkov skladno s členom 1(a) Direktive Sveta 75/442/EGS o odpadkih in Odločbe Sveta 94/904/ES o oblikovanju seznama nevarnih odpadkov skladno s členom 1(4) Direktive Sveta 91/689/EGS o nevarnih odpadkih (UL L št. 226 z dne 6. 9. 2000, str. 3), zadnjič spremenjene s Sklepom Komisije z dne 18. decembra 2014 o spremembi Odločbe Komisije 2000/532/ES o seznamu odpadkov v skladu z Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 370 z dne 30. 12. 2014, str. 44);
 
25.
sistem od vrat do vrat je sistem prepuščanja določenih komunalnih odpadkov, pri katerem je prevzemno mesto za prepuščanje teh odpadkov namenjeno določenim znanim uporabnikom;
 
26.
številka odpadka je številka odpadka s seznama odpadkov;
 
27.
uporabnik storitev javne službe zbiranja (v nadaljnjem besedilu: uporabnik) je izvirni povzročitelj;
 
28.
zbiralnica je prostor, na katerem so nameščeni zabojniki za prepuščanje določenih ločenih frakcij;
 
29.
zbirni center je zbirni center v skladu s predpisom, ki ureja odpadke, namenjen za prevzemanje, predhodno sortiranje in predhodno skladiščenje komunalnih odpadkov.
 
(2)
Drugi izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomen, kot ga določa predpis, ki ureja odpadke.
 

II. DEJAVNOST JAVNE SLUŽBE ZBIRANJA IN VRSTE KOMUNALNIH ODPADKOV

 

3. člen

(dejavnost in vrste komunalnih odpadkov)

 
(1)
Dejavnost javne službe zbiranja je zbiranje komunalnih odpadkov in njihovo oddajanje v nadaljnje ravnanje z njimi v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki in predpisi, ki urejajo odpadke.
 
(2)
Izvajanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka mora biti zagotovljeno za celotno območje občine.
 
(3)
V okviru javne službe zbiranja se zagotavlja zbiranje:
 
1.
ločenih frakcij iz podskupin 15 01 in 20 01 s seznama odpadkov,
 
2.
kosovnih odpadkov,
 
3.
odpadkov z vrtov, parkov in pokopališč,
 
4.
odpadkov s tržnic,
 
5.
odpadkov iz čiščenja cest,
 
6.
mešanih komunalnih odpadkov in
 
7.
izrabljenih gum v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z izrabljenimi gumami.
 
(4)
Ne glede na prejšnji odstavek se v okviru javne službe zbiranja ne zbirajo:
 
1.
odpadna embalaža, ki v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z embalažo in odpadno embalažo, nastaja kot odpadna embalaža, ki ni komunalni odpadek,
 
2.
odpadki z vrtov in parkov od izvirnih povzročiteljev, ki so izvirni povzročitelji iz dejavnosti v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom,
 
3.
biološko razgradljivi kuhinjski odpadki od izvirnih povzročiteljev, ki so izvirni povzročitelji kuhinjskih odpadkov iz gostinstva v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom,
 
4.
odpadna jedilna olja od izvirnih povzročiteljev, ki so povzročitelji odpadnih jedilnih olj iz gostinstva v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window