Navigacija

Uredba o embalaži in odpadni embalaži

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 54-1053/2021, stran 3176 DATUM OBJAVE: 9.4.2021

VELJAVNOST: od 24.4.2021 / UPORABA: od 24.4.2021

RS 54-1053/2021

Verzija 8 / 8

Čistopis se uporablja od 17.9.2022 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 30.11.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 54/21, 208/21, 120/22

Časovnica

Na današnji dan, 30.11.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 17.9.2022
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1053. Uredba o embalaži in odpadni embalaži

 
 
Na podlagi drugega odstavka 19. člena ter petega, enajstega in štirinajstega odstavka 20. člena ter za izvrševanje šestega odstavka 104. člena in 105. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20) Vlada Republike Slovenije izdaja
 

U R E D B O
o embalaži in odpadni embalaži

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina in cilji)

 
(1)
Cilj te uredbe je, da se v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 94/62/ES z dne 20. decembra 1994 o embalaži in odpadni embalaži (UL L št. 365 z dne 31. 12. 1994, str. 10), zadnjič spremenjeno z Direktivo (EU) 2018/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži (UL L št. 150 z dne 14. 6. 2018, str. 141), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 94/62/ES) za zagotavljanje visoke ravni varstva okolja preprečujejo ali zmanjšujejo kakršni koli vplivi embalaže in odpadne embalaže na okolje ter da se zagotavlja delovanje notranjega trga in se preprečujejo trgovinske ovire ter izkrivljanje in omejevanje konkurence.
 
(2)
Za dosego cilja iz prejšnjega odstavka ta uredba določa pravila in pogoje za proizvodnjo embalaže, njeno uporabo, dajanje na trg v Republiki Sloveniji in distribucijo ter pravila ravnanja z odpadno embalažo, katerih glavni cilj je preprečevati nastajanje odpadne embalaže. Ta uredba pa določa tudi pravila in pogoje za ponovno uporabo embalaže, zbiranje, recikliranje in druge postopke predelave odpadne embalaže, da se kar najbolj zmanjša obseg odstranjevanja odpadne embalaže, s čimer se prispeva k prehodu na krožno gospodarstvo.
 
(3)
Ta uredba se izdaja ob upoštevanju postopka informiranja v skladu z Direktivo (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe (UL L št. 241 z dne 17. 9. 2015, str. 1).
 
(4)
S to uredbo se določi, da za embalažo velja proizvajalčeva razširjena odgovornost.
 
(5)
Za vprašanja v zvezi z zbiranjem, predelavo in odstranjevanjem odpadne embalaže ter splošnimi pogoji ravnanja z odpadno embalažo, ki niso posebej urejena s to uredbo, se uporabljajo predpis, ki ureja odpadke, predpis, ki ureja obvezno občinsko gospodarsko javno službo zbiranja komunalnih odpadkov, in predpis, ki ureja odlagališča odpadkov.
 

2. člen

(obseg uporabe)

 
(1)
Ta uredba se uporablja za vso embalažo ne glede na uporabljeni embalažni material, ki se daje na trg v Republiki Sloveniji in ki se uporablja v industriji, obrti, trgovini, storitvenih in drugih dejavnostih, gospodinjstvih ali drugod, razen če predpisi, ki urejajo kakovost embalaže, ne določajo drugačnih zahtev za posamezno vrsto embalaže, na primer glede varnosti, varovanja zdravja in higiene embaliranih izdelkov, ali če predpisi, ki urejajo prevoz blaga, ne določajo drugače.
 
(2)
Ta uredba se uporablja za vso odpadno embalažo ne glede na embalažni material, ki nastane na območju Republike Slovenije v industriji, obrti, trgovini, storitvenih in drugih dejavnostih, gospodinjstvih ali drugod, razen če predpisi, ki urejajo nevarne odpadke, za posamezno vrsto odpadne embalaže ali posamezno ravnanje z odpadno embalažo ne določajo drugače.
 

3. člen

(pomen izrazov)

 
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
 
1.
dati embalažo na trg v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: na trg v RS) pomeni:
 
a)
omogočiti, da je na trgu v RS prvič dostopno blago, embalirano v Republiki Sloveniji, pri čemer se za embalažo, dano na trg v RS, šteje tudi embalaža tega blaga, ki ga je njegov embaler sam uporabil kot končni uporabnik,
 
b)
omogočiti, da je na trgu v RS prvič dostopno embalirano blago, pridobljeno v drugi državi članici Evropske unije ali članici Evropskega gospodarskega prostora (v nadaljnjem besedilu: država članica) ali uvoženo iz tretjih držav, pri čemer se za embalažo, dano na trg v RS, šteje tudi embalaža pridobljenega blaga, ki ga je njegov pridobitelj sam uporabil kot končni uporabnik,
 
c)
omogočiti, da je na trgu v RS prvič dostopna embalaža iz 6.b točke tega člena, pridobljena v državi članici, uvožena iz tretje države ali proizvedena v Republiki Sloveniji,
 
č)
iz države članice ali tretje države prodati embalirano blago neposredno končnemu uporabniku prek sredstev za komuniciranje na daljavo;
 
2.
distributer je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik s sedežem v Republiki Sloveniji, ki v skladu s predpisi kot dejavnost dobavlja embalirano blago neposredno končnemu uporabniku. Za distributerja se štejeta tudi:
 
a)
embaler ali pridobitelj embaliranega blaga, če dobavlja embalirano blago neposredno končnemu uporabniku, in
 
b)
trgovec, če dobavlja embalirano blago neposredno končnemu uporabniku;
 
3.
dogovor je formalni sporazum med Vlado Republike Slovenije in gospodarskimi združenji, ki predstavljajo zadevne gospodarske sektorje s področja embalaže in odpadne embalaže, ki mora biti dostopen vsem osebam, ki želijo izpolnjevati pogoje iz sporazuma za doseganje ciljev iz te uredbe;
 
4.
dostopnost na trgu v RS je vsaka dobava embaliranega blaga ali embalaže iz 6.b točke tega člena v okviru opravljanja dejavnosti, bodisi odplačno ali neodplačno, za distribucijo, potrošnjo ali uporabo na trgu v RS;
 
5.
družba za ravnanje z odpadno embalažo je združenje proizvajalcev ali druga gospodarska družba, ki jo proizvajalec iz 36. točke tega člena, ki svoje obveznosti PRO iz 29. člena te uredbe izpolnjuje skupaj z drugimi proizvajalci, pooblasti za skupno izpolnjevanje teh obveznosti;
 
6.
embalaža so vsi proizvodi iz kakršnega koli materiala, ki se uporabljajo za to, da vsebujejo blago (od surovin do končnih izdelkov), ga obdajajo ali držijo skupaj, za zaščito blaga, ravnanje z njim, dostavo in predstavitev blaga od njegovega proizvajalca do uporabnika embaliranega blaga ali potrošnika. Embalaža so tudi nevračljivi predmeti, ki se uporabljajo za enak namen. Kategorije embalaže so prodajna ali primarna embalaža, skupinska ali sekundarna embalaža ter transportna ali terciarna embalaža. Predmeti se opredelijo kot embalaža tudi na podlagi teh meril:
 
a)
predmeti so embalaža, če ustrezajo zgoraj navedeni opredelitvi izraza embalaža, ne da bi to posegalo v morebitne druge funkcije, ki jih tudi lahko ima embalaža, razen če je predmet sestavni del proizvoda in je potreben za to, da vsebuje, podpira ali ohranja navedeni proizvod njegovo celotno življenjsko dobo, ter je namenjeno, da se vsi elementi uporabijo, potrošijo ali zavržejo skupaj. Primeri predmetov, ki ponazarjajo uporabo tega merila, so navedeni v 1. točki Priloge 1, ki je sestavni del te uredbe,
 
b)
embalaža so predmeti, oblikovani in namenjeni za polnjenje blaga na prodajnem mestu, ter predmeti za enkratno uporabo, ki so prodani ali napolnjeni z blagom ali oblikovani in namenjeni za polnjenje blaga na prodajnem mestu, če imajo funkcijo embalaže (v nadaljnjem besedilu: servisna embalaža). Primeri predmetov, ki ponazarjajo uporabo tega merila, so navedeni v 2. točki Priloge 1 te uredbe,
 
c)
sestavine embalaže in dodatni elementi, vključeni v embalažo, so del embalaže, v katero so vključeni. Dodatni elementi, ki so neposredno obešeni ali pritrjeni na izdelek in opravljajo funkcijo embalaže, so embalaža, razen če niso sestavni del takega izdelka ter so namenjeni uporabi ali odstranitvi vseh elementov skupaj. Primeri predmetov, ki ponazarjajo uporabo tega merila, so navedeni v 3. točki Priloge 1 te uredbe;
 
7.
embalaža, sestavljena iz več kot enega materiala, je embalaža, pri kateri so posamezne sestavine te embalaže narejene iz najmanj dveh različnih materialov ali pa so posamezni dodatni elementi, vključeni v to embalažo, narejeni iz drugih materialov kot embalaža, v katero so vključeni;
 
8.
embaler je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik s sedežem v Republiki Sloveniji, ki:
 
a)
v skladu s predpisi kot dejavnost embalira, pakira ali polni blago v embalažo pod svojim imenom ali pod svojo znamko ali
 
b)
v skladu s predpisi kot dejavnost embalira, pakira ali polni blago v embalažo, na kateri je vidna oznaka njegovega imena ali njegova znamka, ali
 
c)
zanj druga oseba v skladu s predpisi kot dejavnost embalira ali pakira ali polni blago v embalažo pod njegovim imenom ali pod njegovo znamko ali
 
č)
zanj druga oseba v skladu s predpisi kot dejavnost embalira ali pakira ali polni blago v embalažo, na kateri je oznaka njegovega imena ali njegova znamka.
 
Če pridobitelj embaliranega blaga uvaža ali vnaša na območje Republike Slovenije, z namenom nadaljnje prodaje, blago z znamko pravne osebe ali samostojnega podjetnika s sedežem v Republiki Sloveniji, se za embalerja šteje imetnik znamke.
 
Za embalažo, ki jo daje embaler na trg v RS, se štejeta tudi skupinska in transportna embalaža blaga, čeprav nista označeni z imenom ali znamko embalerja;
 
9.
gospodarski subjekti so – v zvezi z embalažo – pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so dobavitelji surovin za embalažne materiale, dobavitelji embalažnih materialov, proizvajalci embalaže, ki uporabljajo embalažne materiale v proizvodnji embalaže ali pri njenem oblikovanju, pridobitelji embalaže, embalerji in uporabniki servisne embalaže, pridobitelji embaliranega blaga, pooblaščeni zastopniki tujih podjetij, trgovci in distributerji. Gospodarski subjekti se za namen te uredbe in v zvezi z embalažo štejejo tudi pristojni organi in druge osebe javnega prava;
 
10.
gospodinjska embalaža je servisna embalaža in embalaža blaga, namenjenega potrošnikom, ne glede na to, ali embalirano blago dejansko uporabi potrošnik ali pa ga pri opravljanju dejavnosti uporabi drug zadnji uporabnik;
 
11.
izvajalec javne službe je izvajalec občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov in izvajalec občinske gospodarske javne službe obdelave komunalnih odpadkov;
 
12.
kompozitna ali sestavljena embalaža (v nadaljnjem besedilu: kompozitna embalaža) je embalaža, narejena iz dveh ali več slojev različnih materialov, ki jih ročno ni mogoče ločiti in ki tvorijo eno samo neločljivo enoto, sestavljeno iz notranjega vsebnika in zunanjega ohišja, ki se kot taka polni, shranjuje, prevaža in prazni;
 
13.
končni uporabnik embaliranega blaga (v nadaljnjem besedilu: končni uporabnik) je potrošnik ali katerikoli drug zadnji uporabnik embaliranega blaga, vključno s pridobiteljem embaliranega blaga za lastno uporabo iz 34. točke tega člena, ki zaradi potrošnje ali končne uporabe blaga loči embalažo od tega blaga ali jo izprazni, ter trgovec ali distributer, ki zaradi nadaljnje prodaje embaliranega blaga loči skupinsko ali transportno embalažo od tega blaga ali jo izprazni. Končni uporabnik, ki izpraznjeno embalažo zavrže, tako da nastane odpadna embalaža, je izvirni povzročitelj odpadkov iz predpisa, ki ureja odpadke;
 
14.
lahke plastične nosilne vrečke so plastične nosilne vrečke iz 25. točke tega člena z debelino stene manj kot 50 mikronov;
 
15.
ločeno zbiranje odpadne embalaže je ločeno zbiranje iz predpisa, ki ureja odpadke;
 
16.
nadzorovano kroženje vračljive embalaže je kroženje vračljive embalaže, za plačilo kavcije ali brezplačno, v sistemu nadzorovane ponovne uporabe in distribucije embalaže, tako da se doseže najvišja mogoča stopnja vračanja uporabljene embalaže in njene ponovne uporabe, iz sistema pa se sme embalaža izločevati le po posebnem nadzorovanem postopku;
 
17.
naključna prisotnost je prisotnost kovine kot nenamerne sestavine v embalaži ali sestavnem delu embalaže;
 
18.
namerno dodajanje je namerna uporaba snovi pri oblikovanju embalaže ali sestavnega dela embalaže, kadar je njena prisotnost v končni embalaži ali sestavnem delu embalaže zaželena, zato da se z njo doseže določena značilnost, videz ali kakovost. Za namerno dodajanje se ne šteje uporaba recikliranega materiala kot surovine za izdelavo novega embalažnega materiala, kadar del tega recikliranega materiala lahko vsebuje s predpisi urejene kovine;
 
19.
negospodinjska ali industrijska embalaža je embalaža blaga, namenjenega izključno uporabi pri opravljanju dejavnosti;
 
20.
nevarno blago je blago, ki je nevarna kemikalija ali nevarni proizvod v skladu z zakonom, ki ureja kemikalije, ali ki vsebuje te nevarne kemikalije ali nevarne proizvode;
 
21.
obdelava odpadne embalaže je obdelava iz predpisa, ki ureja odpadke;
 
22.
odpadna embalaža je kakršna koli embalaža ali kakršen koli embalažni material, ki je odpadek v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, razen ostankov embalažnih materialov iz proizvodnje embalaže. Odpadna embalaža je:
 
a)
komunalna odpadna embalaža; to je ločeno zbrana odpadna embalaža iz gospodinjstev in tem odpadkom po naravi in sestavi podobna ločeno zbrana odpadna embalaža iz trgovine, proizvodnih, poslovnih, storitvenih in drugih dejavnosti ter javnega sektorja in pa odpadna embalaža, izločena pri obdelavi mešanih komunalnih odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja odlagališča odpadkov; komunalna odpadna embalaža praviloma izvira iz gospodinjske embalaže,
 
b)
nekomunalna odpadna embalaža; to je ločeno zbrana odpadna embalaža iz trgovine, proizvodnih, poslovnih, storitvenih in drugih dejavnosti ter javnega sektorja, ki ni komunalna odpadna embalaža; nekomunalna odpadna embalaža praviloma izvira iz negospodinjske embalaže;
 
23.
odstranjevanje odpadne embalaže je odstranjevanje iz predpisa, ki ureja odpadke;
 
24.
okso-razgradljive plastične nosilne vrečke so plastične nosilne vrečke iz plastičnih materialov, ki vsebujejo aditive, ki katalizirajo razgradnjo plastičnega materiala v mikrodelce;
 
25.
plastične nosilne vrečke so nosilne vrečke iz plastike, z ročaji ali brez, ki so na voljo potrošnikom na prodajnem mestu blaga ali izdelkov;
 
26.
plastika je polimer, kot je opredeljen v 5. točki 3. člena uredbe EU, ki ureja registracijo, evalvacijo, avtorizacijo in omejevanje kemikalij (REACH), ki so mu lahko dodani aditivi ali druge snovi ter se lahko uporabi kot glavna strukturna komponenta nosilnih vrečk;
 
27.
ponovna uporaba embalaže je ponovna uporaba iz predpisa, ki ureja odpadke;
 
28.
pooblaščeni zastopnik je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik s sedežem v Republiki Sloveniji, ki ga proizvajalec, ki je tuje podjetje, pisno pooblasti, da v njegovem imenu izpolnjuje določene obveznosti iz te uredbe;
 
29.
predelava odpadne embalaže je predelava iz predpisa, ki ureja odpadke;
 
30.
predobdelava odpadne embalaže so vsi postopki predelave ali odstranjevanja odpadne embalaže, vključno s skladiščenjem, ki se izvedejo kot pripravljalni (predhodni) postopki pred končnim postopkom predelave ali odstranjevanja odpadne embalaže – v primeru, da je končni postopek predelave odpadne embalaže recikliranje odpadnih embalažnih materialov, predobdelava zajema tudi vse pripravljalne postopke za odstranitev neciljnih materialov, kot so preverjanje, sortiranje in drugi pripravljalni postopki za zagotovitev visokokakovostnega recikliranja;
 
31.
preprečevanje odpadne embalaže je preprečevanje odpadkov iz predpisa, ki ureja odpadke;
 
32.
pridobitelj embalaže je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik s sedežem v Republiki Sloveniji, ki v okviru izvajanja dejavnosti uvozi embalažo iz tretje države ali jo pridobi v državi članici in jo vnese na območje Republike Slovenije za namen nadaljnje prodaje;
 
33.
pridobitelj embaliranega blaga je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik s sedežem v Republiki Sloveniji, ki v okviru izvajanja dejavnosti uvozi embalirano blago iz tretje države ali ga pridobi v državi članici in ga vnese na območje Republike Slovenije za namen nadaljnje prodaje;
 
34.
pridobitelj embaliranega blaga za lastno uporabo je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik s sedežem v Republiki Sloveniji, ki prek sredstev za komuniciranje na daljavo kupuje embalirano blago neposredno od tujega podjetja izključno za lastno uporabo v okviru izvajanja svoje dejavnosti na območju Republike Slovenije. Če je oseba iz prejšnjega stavka hkrati tudi proizvajalec iz 36. točke tega člena, se embalaža iz prejšnjega stavka šteje k embalaži, ki jo daje na trg v RS;
 
35.
primarna ali prodajna embalaža (v nadaljnjem besedilu: prodajna embalaža) je embalaža, ki na prodajnem mestu blaga za končnega uporabnika predstavlja prodajno enoto blaga;
 
36.
proizvajalec je embaler, pridobitelj embaliranega blaga, proizvajalec ali pridobitelj servisne embalaže ali tuje podjetje, ki daje embalažo na trg v RS;
 
37.
proizvajalec embalaže je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik s sedežem v Republiki Sloveniji, ki v skladu s predpisi kot dejavnost izdeluje embalažo ali jo oblikuje v postopku embaliranja blaga;
 
38.
ravnanje z odpadno embalažo je ravnanje z odpadki iz zakona, ki ureja varstvo okolja;
 
39.
recikliranje odpadne embalaže je recikliranje iz predpisa, ki ureja odpadke;
 
40.
redno prevzemanje odpadne embalaže je prevzemanje odpadne embalaže, s katerim se zagotovi, da se z vso odpadno embalažo ravna v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadno embalažo iz 24. člena te uredbe, in zaradi katerega osebam, ki imajo v skladu s prvim odstavkom 30. člena te uredbe in tretjim odstavkom 31. člena te uredbe sklenjeno pogodbo z družbo za ravnanje z odpadno embalažo, niso povzročeni stroški, ki niso opredeljeni v prikazu osnov za tarifo obračunavanja storitev iz 3. točke 42. člena te uredbe;
 
41.
sekundarna ali skupinska embalaža (v nadaljnjem besedilu: skupinska embalaža) je embalaža, ki na prodajnem mestu blaga predstavlja paket določenega števila prodajnih enot blaga ne glede na to, ali je ta paket prodan končnemu uporabniku kot celota ali pa služi le kot sredstvo za polnjenje polic na prodajnem mestu blaga. Skupinska embalaža se lahko odstrani s proizvoda, ne da bi to vplivalo na njegove lastnosti;
 
42.
sistem proizvajalčeve razširjene odgovornosti (v nadaljnjem besedilu: sistem PRO) je sklop predpisanih ukrepov, ki zagotavljajo, da proizvajalci iz 36. točke tega člena nosijo finančno in organizacijsko odgovornost za ravnanje z odpadno embalažo;
 
43.
terciarna ali transportna embalaža (v nadaljnjem besedilu: transportna embalaža) je embalaža, katere namen je olajšati prevoz večjega števila prodajnih enot blaga ali večjega števila enot skupinske embalaže in rokovanje z njimi, da se preprečijo neposreden stik z blagom in poškodbe pri njegovem prevozu. Transportna embalaža ne vključuje zabojnikov za prevoz blaga v cestnem, železniškem, ladijskem in zračnem prometu;
 
44.
trgovec je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik s sedežem v Republiki Sloveniji, ki v skladu s predpisi kot dejavnost opravlja trgovinsko dejavnost kot trgovec na debelo ali posrednik blaga v trgovini na debelo;
 
45.
tuje podjetje je tuje podjetje v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, ki ne glede na uporabljeno prodajno tehniko, vključno s komunikacijo na daljavo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo potrošnikov, prodaja embalirano blago prek sredstev za komuniciranje na daljavo neposredno končnim uporabnikom;
 
46.
vračljiva embalaža je embalaža, ki je bila zasnovana, oblikovana in dana na trg v RS, da bi v svojem življenjskem ciklu opravila več poti ali krogov, tako da bi se znova napolnila ali uporabila za isti namen, za katerega je bila zasnovana;
 
47.
zaprto kroženje je kroženje vračljive embalaže v nadzorovanem kroženju vračljive embalaže, v katerem reciklirani material za proizvodnjo embalaže v največji mogoči meri izvira iz odpadne embalaže, ki nastaja v sistemu nadzorovanega kroženja vračljive embalaže, tako da je dodajanje zunanjega materiala v proizvodnjo nove embalaže omejeno na najmanjšo potrebno ali tehnično nujno količino;
 
48.
zbiranje odpadne embalaže je zbiranje iz predpisa, ki ureja odpadke;
 
49.
zelo lahke plastične nosilne vrečke so plastične nosilne vrečke iz 25. točke tega člena z debelino stene manj kot 15 mikronov, ki so potrebne iz higienskih razlogov ali namenjene za primarno embalažo živil, ki niso predpakirana, če to prispeva k temu, da se zavrže manj hrane.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window