Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu (ZRud-1C)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 111-4132/2013, stran 13169 DATUM OBJAVE: 27.12.2013

VELJAVNOST: od 28.12.2013 / UPORABA: od 28.12.2013

RS 111-4132/2013

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 28.12.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 28.11.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 111/13

Časovnica

Na današnji dan, 28.11.2020 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 28.12.2013
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

4132. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu (ZRud-1C)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu (ZRud-1C)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu (ZRud-1C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 19. decembra 2013.
 
Št. 003-02-11/2013-15
 
Ljubljana, dne 27. decembra 2013
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O RUDARSTVU (ZRud-1C)

 

1. člen

 
V Zakonu o rudarstvu (Uradni list RS, št. 61/10, 62/10 – popr., 76/10 in 57/12) se v drugem odstavku 1. člena v 1. točki beseda »gramoza« nadomesti z besedo »proda«.
 
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
 
»(3) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena je iskanje, raziskovanje in izkoriščanje nafte in zemeljskega plina na morju prepovedano.«.
 
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
 
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se beseda »prenaša« nadomesti z besedo »prenašata«, pred piko pa se doda besedilo »in Direktiva 2013/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o varnosti naftnih in plinskih dejavnosti na morju in spremembi Direktive 2004/35/ES (UL L št. 178 z dne 28. 6. 2013, str. 66).«.
 

2. člen

 
V 2. členu se v točki 3.1.1. za besedo »prostoru« doda besedilo »in za določeno časovno obdobje«.
 
V točki 4.7. se za besedilom »Sanacija nelegalnega kopa je izvedba« črta beseda »rudarskih«. Za besedama »prejšnje stanje« se doda vejica, beseda »oziroma« pa se nadomesti z besedo »tako«.
 
V točki 5.2. se črta besedilo »program izkoriščanja mineralnih surovin,«.
 
Točka 5.2.5. se črta.
 
Točki 5.2.6. in 5.2.7. postaneta točki 5.2.5. in 5.2.6..
 
Za 7. točko se dodata nova 8. in 9. točka, ki se glasita:
 
»8.
Dražba je način izbora nosilca rudarske pravice za raziskovanje ali izkoriščanje, kadar na javni razpis za izdajo rudarskega dovoljenja za raziskovanje ali nosilca rudarske pravice za izkoriščanje prispeta dve ali več veljavnih prijav.
 
9.
Za višjo silo po tem zakonu štejejo vojna, epidemija, embargo, moratorij, oblastno ravnanje države in naravna nesreča, če nosilec rudarske pravice dokaže, da zaradi katerega od teh dogodkov ni mogel izvajati rudarske pravice.«.
 

3. člen

 
Četrti odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
 
»(4)
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se izkoriščanje geotermičnih energetskih virov z reinjektiranjem, kadar sta črpalna in povratna vrtina globoki manj kot 30 metrov, izkoriščanje geotermičnih energetskih virov z geokolektorjem in izkoriščanje geotermičnih energetskih virov z geosondo, izvajajo brez koncesije po tem zakonu.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window