Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 112-2454/2021, stran 7039 DATUM OBJAVE: 13.7.2021

VELJAVNOST: od 14.7.2021 / UPORABA: od 14.7.2021

RS 112-2454/2021

Verzija 3 / 3

Čistopis se uporablja od 24.12.2022 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 14.6.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 112/21, 187/21 - ZIPRS2223, 161/22 - ZT-1C

Časovnica

Na današnji dan, 14.6.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 24.12.2022
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2454. Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT)

 
Razglašam Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 7. julija 2021.
 
Št. 003-02-3/2021-122
 
Ljubljana, dne 13. julija 2021
 
Borut Pahor predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N 
O INTERVENTNIH UKREPIH ZA POMOČ GOSPODARSTVU IN TURIZMU PRI OMILITVI POSLEDIC EPIDEMIJE COVID-19 (ZIUPGT) 

 

I. DEL SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina zakona)

 
(1)
S tem zakonom se zaradi omilitve posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: epidemija) spreminjajo in dopolnjujejo določbe:
 
-
Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 203/20 – ZIUPOPDVE in 15/21 – ZDUOP),
 
-
Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 51/21 – ZZVZZ-O in 57/21 – odl. US),
 
-
Zakona o dajatvah za motorna vozila (Uradni list RS, št. 54/17).
 
(2)
S tem zakonom se zaradi omilitve posledic epidemije odstopa od določb:
 
-
Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 203/20 – ZIUPOPDVE in 15/21 – ZDUOP),
 
-
Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08, 47/15 in 139/20),
 
-
Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20),
 
-
Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19 in 72/19),
 
-
Zakona o rudarstvu (Uradni lis RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo in 61/17 – GZ),
 
-
Zakona o osebni izkaznici (Uradni list RS, št. 35/11 in 41/21).
 
(3)
S tem zakonom se zaradi omilitve posledic epidemije določajo tudi začasni ukrepi na področju gospodarstva, zlasti turizma, gostinstva, industrije srečanj in dogodkov, ter na področjih dela, športa in kulture.
 

II. DEL SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAKONOV

 

1. Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19

 

2. člen

 
V Zakonu o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 203/20 – ZIUPOPDVE in 15/21 – ZDUOP) se v 36. členu v četrtem odstavku besedilo »Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL C št. 91 I z dne 20. 3. 2020, str. 1)« nadomesti z besedilom »iz šestega odstavka tega člena«.
 
V šestem odstavku se besedilo »(UL C št. 91 I z dne 20. 3. 2020, str. 1 in sprememba UL C št. 112 I z dne 4. 4. 2020, str. 1 ter sprememba UL C št. 164 I z dne 13. 5. 2020, str. 3.)« nadomesti z besedilom »(UL C št. 91 I z dne 20. 3. 2020, str. 1), zadnjič spremenjenim s Sporočilom Komisije Peta sprememba začasnega okvira za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 in sprememba Priloge k Sporočilu Komisije državam članicam o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije za kratkoročno zavarovanje izvoznih kreditov (UL C št. 34 z dne 1. 2. 2021, str. 6)«.
 
Za šestim odstavkom se dodata nova sedmi in osmi odstavek, ki se glasita:
 
»(7) Finančne spodbude se v skladu s tem členom upravičencem lahko dodeljujejo do 31. decembra 2021.
 
(8)
Ukrepi iz tega člena se lahko začnejo izvajati po njihovi odobritvi s strani Evropske komisije.«.
 

2. Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19

 

3. člen

 
V Zakonu o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št.175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 51/21 – ZZVZZ-O in 57/21 – odl. US) se v 112. členu doda novi peti odstavek, ki se glasi:
 
»(5) Ne glede na prejšnji odstavek upravičenec, ki je uveljavil pomoč v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov za obdobje od 1. januarja do 30. junija 2021 in naknadno ugotovi, da ni izpolnjeval pogojev za njeno pridobitev ali je zahteval previsok znesek pomoči, o tem obvesti FURS do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2021 oziroma za obdobje, ki vključuje podatke za obdobje drugega polletja 2021, oziroma do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 2021, oziroma do roka za predložitev končnega obračuna po prenehanju subjekta, in vrne znesek prejete pomoči v 30 dneh od vročitve odločbe.«.
 
Dosedanji peti, šesti in sedmi odstavek postanejo šesti, sedmi in osmi odstavek.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window