Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu (ZZelP-H)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 106-5481/2010, stran 16427 DATUM OBJAVE: 27.12.2010

VELJAVNOST: od 11.1.2011 / UPORABA: od 11.1.2011

RS 106-5481/2010

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 11.1.2011 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 1.12.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 106/10

Časovnica

Na današnji dan, 1.12.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 11.1.2011
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

5481. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu (ZZelP-H)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in pr­vega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu (ZZelP-H)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu (ZZelP-H), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na 23. seji 16. decembra 2010.
 
Št. 003-02-11/2010-8
 
Ljubljana, dne 24. decembra 2010
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ŽELEZNIŠKEM PROMETU (ZZelP-H)

 

1. člen

 
V Zakonu o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 44/07 - uradno prečiščeno besedilo in 58/09) se v prvem odstavku 1. člena črta besedilo »in poslovni sistem slovenskih železni­ških družb«.
 
V četrti alineji drugega odstavka se besedilo »zadnjič spremenjene z Direktivo 2008/57/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o interoperabilnosti železni­škega sistema v Skupnosti« nadomesti z besedilom »zadnjič spremenjene z Direktivo Komisije 2009/149/ES z dne 27. no­vembra 2009 o spremembi Direktive 2004/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede skupnih varnostnih kazalnikov in skupnih metod za izračun stroškov nesreč (UL L št. 313 z dne 28. 11. 2009, str. 65).
 

2. člen

 
V prvem odstavku 2. člena se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
 
»2.
»investicija v javno železniško infrastrukturo« je gra­ditev nove javne železniške infrastrukture;«.
 
Za 7. točko se doda nova 7.a točka, ki se glasi.
 
»7.a
»nadgradnja« je sprememba železniškega podsis­tema ali dela podsistema, ki izboljša celotno delovanje pod­sistema;«.
 

3. člen

 
Tretji odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
 
»(3)
Vzdrževanje javne železniške infrastrukture obsega predvsem izvajanje oziroma organiziranje:
 
-
vzdrževalnih del, ki ohranjajo normalno obratovalno sposobnost in zagotavljajo prometno varnost; v redna vzdrže­valna dela sodi tudi zamenjava v okviru vzdrževanja, ki pomeni zamenjavo komponent pri preventivnem in korektivnem vzdr­ževanju z deli, ki imajo identično funkcijo in enako delujejo ter nadzor nad podsistemi, zagotovitev vzpostavitve prevoznosti prog ob naravnih in drugih nesrečah, vodenje registrov in evidenc in izvajanje meritev posameznih parametrov ali delov sistema;
 
-
obnov javne železniške infrastrukture.«.
 
V drugi alineji četrtega odstavka se črtata besedi »izde­lavo in«.
 
Za petim odstavkom se dodata nova šesti in sedmi od­stavek, ki se glasita:
 
»(6)
Upravljavec vzpostavi in vodi informacijski sistem vodenja obnov ali nadgradenj javne železniške infrastrukture, ki vsebuje podatke in dokumentacijo o vseh fazah obnov ali nadgradenj, pri tem pa mora ministrstvu zagotoviti možnost neposrednega vpogleda v stanje obnov ali nadgradenj in doku­mentacijo, ki se vodi v okviru informacijskega sistema.
 
(7)
Minister natančneje določi vsebino in način vodenja informacijskega sistema iz prejšnjega odstavka.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window