Navigacija

Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 7-143/2023, stran 303 DATUM OBJAVE: 20.1.2023

VELJAVNOST: od 21.1.2023 / UPORABA: od 21.1.2023

RS 7-143/2023

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 27.5.2023 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 30.11.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 7/23, 58/23

Časovnica

Na današnji dan, 30.11.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 27.5.2023
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

143. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije

 
 
Na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP) ter 86. in 91. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) je Vlada Republike Slovenije sprejela
 

S K L E P
o ustanovitvi javnega zavoda Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije

 

I. UVODNA DOLOČBA

 

1. člen

 
(1)
S tem sklepom se ustanovi javni zavod Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije z namenom evidentiranja, zbiranja, dokumentiranja, proučevanja, interpretacije, ohranjanja, razstavljanja in urejene dostopnosti materialne in nesnovne kulturne dediščine s področja sodobne slovenske zgodovine. S tem sklepom se ureja status, razmerja med ustanoviteljem in muzejem ter temeljna vprašanja organiziranosti, dejavnosti in način financiranja muzeja.
 
(2)
Javni zavod Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije je pravni naslednik javnega zavoda Muzej novejše zgodovine Slovenije, ustanovljenega s Sklepom o ustanovitvi javnega zavoda Muzej novejše zgodovine Slovenije (Uradni list RS, št. 60/03 in 8/09), in javnega zavoda Muzej slovenske osamosvojitve, ustanovljenega s Sklepom o ustanovitvi javnega zavoda Muzej slovenske osamosvojitve (Uradni list RS, št. 31/21, 105/21 in 129/21).
 
(3)
S sklepom o ustanovitvi javnega zavoda Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije, ki je hkrati sklep o spojitvi javnega zavoda Muzej novejše zgodovine Slovenije in javnega zavoda Muzej slovenske osamosvojitve, prenehata obstajati javna zavoda Muzej novejše zgodovine Slovenije in Muzej slovenske osamosvojitve kot samostojna javna zavoda in vse njune pravice in obveznosti v pravnem prometu prevzame njun pravni naslednik javni zavod Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije (v nadaljnjem besedilu: muzej).
 
(4)
Ustanovitelj muzeja je Republika Slovenija. Ustanoviteljske pravice in obveznosti Republike Slovenije izvaja Vlada Republike Slovenije.
 
(5)
Muzej ima status državnega muzeja.
 
(6)
Ime muzeja je Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije.
 
(7)
Skrajšano ime muzeja je MNSZS.
 
(8)
Sedež muzeja je v Ljubljani, Celovška cesta 23, 1000 Ljubljana.
 
(9)
Muzej ima razstavne prostore v Cekinovem gradu ter dislocirano depojsko enoto na lokaciji Parka vojaške zgodovine Pivka (PVZ Pivka).
 

II. POSLANSTVO ZAVODA

 

2. člen

 
(1)
Muzej sistematično evidentira, zbira, dokumentira, proučuje, hrani ter strokovno in znanstveno raziskuje premično kulturno dediščino od začetka 20 stoletja do danes. Muzej z namenom širjenja vedenja in znanj hranjeno dediščino interpretira, ohranjanja, razstavlja in ureja dostopnost materialne in nesnovne kulturne dediščine v najširšem pomenu besede javnosti.
 
(2)
Muzej utemeljuje svoje poslanstvo na podlagi zbirk s področja začetka 20. stoletja, prve in druge svetovne vojne, obdobja med obema vojnama, obdobja druge svetovne vojne in obdobja po drugi svetovni vojni, obdobja osamosvojitve in življenja v samostojni državi. Muzej obravnava teme političnega, socialnega, gospodarskega in kulturnega življenja, procesa demokratizacije Republike Slovenije in vstopa v Evropsko unijo s področja celotnega ozemlja Slovenije in izven meja matične države.
 

III. DEJAVNOSTI MUZEJA

 

3. člen

 
(1)
Muzej kot državni muzej opravlja javno službo, opredeljeno z zakonom, ki ureja varstvo kulturne dediščine.
 
(2)
Glede na namen, zaradi katerega je muzej ustanovljen, v okviru javne službe opravlja naslednje dejavnosti:
 
1.
identificira, dokumentira, preučuje in interpretira ter vrednoti premično in nesnovno dediščino ter jo predstavlja javnosti na podlagi zbiralne politike in poslanstva muzeja,
 
2.
zbira, hrani, izvaja akcesijo ter inventariziranje premične dediščine, vrednoti ter strokovno in znanstveno raziskuje premično kulturno dediščino novejše zgodovine od začetka 20. stoletja dalje do danes s področja celotne Republike Slovenije,
 
3.
izdaja strokovne in znanstvene publikacije o gradivu iz svojih zbirk, sintetične monografske študije, razstavne kataloge in poljudne publikacije s svojega delovnega področja,
 
4.
pripravlja predloge za razglasitev premičnih spomenikov državnega pomena,
 
5.
varuje in hrani zbirke državnega pomena ter jih dopolnjuje v skladu s poslanstvom muzeja in zbiralno politiko,
 
6.
usklajuje vpis premične dediščine v register in skrbi za dostopnost podatkov javnosti,
 
7.
razstavlja muzejske zbirke in poleg stalne razstave letno pripravlja tudi občasne razstave iz svojih zbirk, pri razstavah sodeluje z domačimi in tujimi muzeji in drugimi ustanovami,
 
8.
izvaja razne oblike vzgojno-izobraževalnih programov, sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi organizacijami in skrbi za popularizacijo svoje dejavnosti,
 
9.
dejavno sodeluje pri slovenskih in mednarodnih kulturnih, strokovnih in znanstvenih povezovanjih z drugimi muzeji, raziskovalnimi ustanovami in drugimi državnimi javnimi zavodi ter RTV Slovenija,
 
10.
raziskuje premično dediščino in njeno varstvo po naročilu ministrstva, v katerega delovno področje sodi,
 
11.
v vlogi državnega muzeja skrbi za enotne standarde na področju varovanja in hranjenja muzejskega gradiva,
 
12.
skrbi za izobraževanje strokovnih sodelavcev in nudi pomoč pri strokovnem izobraževanju,
 
13.
omogoča dostop do dediščine ali informacij o njej vsakomur, še posebej mladim, starejšim in invalidom,
 
14.
izdaja tiskano gradivo, video, zvočne in računalniške zapise, ki izhajajo iz poslanstva muzeja, ter druge oblike promocijskega gradiva,
 
15.
organizira znanstvena in strokovna srečanja, razgovore, seminarje in podobno, predvsem s področja delovanja muzeja,
 
16.
redno obvešča javnost o prireditvah v sredstvih javnega obveščanja, redno pošilja informacije javnosti o poslovanju, razvojnih programskih ciljih in uresničevanju programa,
 
17.
opravlja restavratorske, konzervatorske, knjigoveške in druge tehnične dejavnosti,
 
18.
izdeluje fotografije, razglednice in diapozitive ter replike premične kulturne dediščine iz svojih zbirk,
 
19.
opravlja druge naloge s področja varstva v skladu z zakonom, ki ureja varstvo kulturne dediščine.
 
(3)
V okviru zavoda deluje javna specialna knjižnica za kulturno dediščino.
 
(4)
Za uresničevanje svojega poslanstva je zavod odprt za ogled razstav vse dni v letu razen ponedeljkov in državnih praznikov, z izjemo 8. februarja, slovenskega kulturnega praznika, in 25. junija, dneva državnosti. Zavod zagotavlja brezplačen ogled stalnih razstav vsako prvo nedeljo v mesecu.
 
(5)
Muzej opravlja dejavnosti v obsegu ter na način, določen z letnim programom dela in finančnim načrtom.
 
(6)
Muzej kot tržne dejavnosti, namenjene opravljanju dejavnosti, za katere je muzej ustanovljen, opravlja naslednje:
 
-
organiziranje prireditev, ki niso vezane na osnovno dejavnost,
 
-
dajanje prostorov v najem,
 
-
komisijska prodaja (muzejska trgovina),
 
-
konservatorsko-restavratorska dela za zunanje naročnike,
 
-
strokovna mnenja za zunanje naročnike,
 
-
drugo.
 
(7)
Poslovne knjige in poročila muzeja morajo zagotavljati spremljanje poslovanja in prikaz izida poslovanja s sredstvi javnih financ in drugimi sredstvi za opravljanje javne službe ločeno od spremljanja poslovanja s sredstvi, pridobljenimi iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu; zagotavljati morajo možnost ocenjevanja namembnosti, gospodarnosti in učinkovitosti porabe sredstev iz javnih financ.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window